Довідник деревообробника — Wood-Info.org

Інформаційно-довідкова система включає документи з питань деревообробки та будівництва (ДБН, ДСТУ, СНиП, ГОСТ, ВСН, організаційно-розпорядчі документи Держбуду України та інших міністерств і відомств, довідкові матеріали, книги, словники), які носять інформаційно-довідковий характер.

Блоки віконні. Загальні технічні умови.

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ           МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

 

 

 

 


 

Конструкції будинків і споруд

 

 

 

БЛОКИ ВІКОННІ

Загальні технічні умови

 

 

ДСТУ Б В.2.6-23-2001

(ГОСТ 23166-99)

 

Видання офіційне


 

 

 

 

 

БЛОКИ ОКОННЫЕ

Общие технические условия

 

 

ГОСТ 23166-99

 

 

Издание официальное


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України


Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве

 


Київ 2001


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99)
Передмова

 

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Управлінням стандартизації, технічного нормування та сертифікації Держбуду Росії, ДП Центр методології, нормування та стан­дартизації в будівництві Держбуду Росії, ДНДіПП "Научстандартдом-Гипролеспром" за участю фірми

ЗАТ "КВЕ - Оконные технологии"

 

ВНЕСЕНИЙ Держбудом Росії

 

2 ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації, технічного нормування та сертифікації в будівництві (МНТКБ)

2 грудня 1999 р.

 

За прийняття проголосували:

Найменування держави

Найменування органу державного управління будівництвом

Республіка Вірменія

Міністерство містобудування

Республіка Казахстан

Комітет у справах будівниц­тва Міністерства енергетики, індустрії і торгівлі

Киргизька Республіка

Державна інспекція

з архітектури і будівництва

при Уряді

Республіка Молдова

Міністерство розвитку

територій, будівництва

і комунального господарства

Російська Федерація

Держбуд

Республіка Узбекистан

Держбуд

Україна

Держбуд

 

3 ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ

Наказом Держбуду України

№ 192 від 26 вересня 2001р.

НА ЗАМІНУ ГОСТ 23166-78

 

 

 

Цей державний стандарт України не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держбуду України


Предисловие

 

1 РАЗРАБОТАН

Управлением стандартизации, техническо­го нормирования и сертификации Гос­строя России, ГП Центр методологии, нормирования и стандартизации в строи­тельстве Госстроя России, ГНИиПП "Научстандартдом-Гипролеспром" с участием фирмы

ЗАО "КВЕ - Оконные технологии"

 

ВНЕСЕН Госстроем России

 

2 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техничес­кому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 2 декабря 1999 г.

 

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование органа государственного управления строительством

Республика Армения

Министерство градостроительства

Республика Казахстан

Комитет по делам строитель­ства Министерства энерге­тики, индустрии и торговли

Киргизская Республика

Государственная инспекция по архитектуре и строитель­ству при Правительстве

Республика Молдова

Министерство развития территорий, строительства и коммунального хозяйства

Российская Федерация

Госстрой

Республика Казахстан

Госстрой

Украина

Госстрой

 

3 ВЗАМЕН ГОСТ 23166-78

 

 

 

 

 

 

Настоящий межгосударственный стандарт не может быть полностью или частично воспроиз-ве­ден, тиражирован и распространен в качестве офи­циального издания без разрешения МНТКС

 
 

Укрархбудінформ


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99)

                                Зміст                                                                Содержание


 

 


1 Галузь використання ..............................  1

2 Нормативні посилання ............................  1

3 Терміни і визначення ..............................  2

4 Класифікація та умовні позначення ......  2

5 Технічні вимоги .....................................  14

5.1 Загальні вимоги до конструкції .....  14

5.2 Розміри і граничні відхилення .......  18

5.3 Характеристики .............................  19

5.4 Вимоги до матеріалів

і комплектуючих деталей ..............  20

5.5 Рівень заводської готовності і

комплектність .................................  24

5.6 Маркування ....................................  25

6 Правила приймання ..............................  25

7 Методи контролю ..................................  28

8 Упакування, транспортування

і зберігання .............................................  29

9 Загальні вимоги до монтажу

та експлуатації .......................................  30

10 Гарантії виготовлювача ......................  32

Додаток А

Терміни і визначення ..........................  33

Додаток Б

Порядок визначення класів повітро-  і водопроникності           39

Додаток В

Приклад заповнення паспорта віконного блока             41


1 Область применения ................................  1

2 Нормативные ссылки ...............................  1

3 Термины и определения ...........................  2

4 Классификация и условные обозначения            2

5 Технические требования .......................  14

5.1 Общие требования к конструкции ..  14

5.2 Размеры и предельные отклонения  18

5.3 Характеристики .................................  19

5.4 Требования к материалам и комплектующим деталям        20

5.5 Уровень заводской готовности и комплектность     24

5.6 Маркировка ........................................  25

6 Правила приемки ....................................  25

7 Методы контроля ....................................  28

8 Упаковка, транспортирование

и хранение ................................................  29

9 Общие требования к монтажу

и эксплуатации ........................................  30

10 Гарантии изготовителя .........................  32

Приложение А

Термины и определения .......................  33

Приложение Б

Порядок определения классов воздухо- и водопроницаемости         39

Приложение В

Пример заполнения паспорта оконного

блока ......................................................  41


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

БЛОКИ ВІКОННІ

Загальні технічні умови

Конструкции зданий и сооружений

БЛОКИ ОКОННЫЕ

Общие технические условия

Constructions of buildings and structures

WINDOWS

General specifications


МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ДСТУ Б В.2.6-23-2001

(ГОСТ 23166-99)


 


Чинний від 2002-01-01

 

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

 

Даний  стандарт розповсюджується на віконні і балконні дверні блоки (далі – віконні блоки або вироби) з деревини,  пластмас і металевих сплавів для будинків та споруд різного призначення.

Стандарт не розповсюджується на світло прозорі фасадні системи, зенітні ліхтарі, а також на вироби спеціального призначення (проти зламні, куленепробивні, протипожежні та ін.).

Стандарт є основоположним для комплексу стандартів на конкретні види і конструкції віконних блоків, а також їх комплектуючі деталі.

Вимоги даного стандарту є обов’язковими (крім застережених у тексті стандарту як рекомендовані або довідкові).

 

Стандарт може бути застосований для сертифікації виробів.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 

У даному стандарті наведені посилання на такі стандарти:


Дата введения 2002-01-01

 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 

Настоящий  стандарт распространяется на оконные и балконные дверные блоки (далее – оконные блоки или изделия) из древесины, пластмасс и металлических сплавов для зданий, сооружений различного назначения.

Стандарт не распространяется на светопрозрачные фасадные системы, зенитные фонари, а также на изделия специального назначения (противовзломные, пуленепроби-ваемые, противопожарные и др.)

Стандарт является основополагающим для комплекса стандартов на конкретные виды и конструкции оконных блоков, а также их комплектующие детали.

Требования настоящего стандарта яв-ляются обязательными (кроме оговоренных в тексте стандарта как рекомендуемые или справочные).

Стандарт может быть применен для сертификации изделий.

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

 

В настоящем  стандарте приведены ссылки на следующие стандарты:


 

ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС

Покрытия металлические и неметаллические неорганические.

Общие требования к выбору

ГОСТ 111-90

Стекло листовое. Технические условия

ГОСТ 3749-77

Угольники поверочные 90°. Технические условия.

ГОСТ 7502-98

Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 10354-82

Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 15140-78

Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии.

ГОСТ 24033-80

Окна и балконные двери деревянные. Методы механических испытаний

 

 

 


Видання офіційне


Издание официальное


 


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.2

 


 

ДСТУ Б В.2.6-1.95

Замки і заскочки для дерев’яних дверей.

Типи і основні розміри

 

ДСТУ Б В.2.6-13-97

Вироби замкові та скоб’яні. Загальні технічні умови.

ДСТУ Б В.2.6-17-2000

(ГОСТ 26602.1-99)

Блоки віконні і дверні.

Методи визначення опору теплопередачі

ДСТУ Б В.2.6.18-2000

(ГОСТ 26602.2-99)

Блоки віконні і дверні. Методи визначення по-вітро- та водопроникності

ДСТУ Б В.2.6.19-2000

(ГОСТ 26602.3-99)

Блоки віконні і дверні. Методи визначення звукоізоляції.

ДСТУ Б В.2.6.20.2000

(ГОСТ 26602.4-99)

Блоки віконні і дверні.

Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла

ДСТУ Б В.2.6.24-2000

(ГОСТ 24700-99)

Блоки віконні  дерев’яні зі скло пакетами. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7.107-2001

(ГОСТ 24866-99)

Скло пакети клеєні будівельного призначен-ня. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7.110-2001

(ГОСТ 30698-2000)

Скло загартоване буді-вельне. Технічні умови.

 

3 ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Терміни і визначення, які застосовують у даному стандарті, наведені у додатку А.

 

4 КЛАСИФІКАЦІЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

4.1 Віконні блоки класифікують за такими ознаками:

- за матеріалами рамочних елементів;

- за варіантами заповнення світлопрозорої частини;

- за призначенням;

- за варіантами конструктивного виконання;

- за архітектурним рисунком;

- за основними експлуатаційними характе­ристиками.

Перші дві ознаки відносять до ознак виду виробів.

4.2 За матеріалами рамочних елементів ви­роби підрозділяють на:

- дерев'яні;

- полівінілхлоридні;

- з алюмінієвих сплавів;

- сталеві;

- склопластикові;

- комбіновані (деревоалюмінієві, деревополі-вінілхлоридні тощо).

4.3 За варіантами заповнення світлопрозо­рої частини вироби підрозділяють:

- з листовим склом;

- зі склопакетами;

- з листовим склом і склопакетами.


ГОСТ 5089-97

Замки и защелки для дверей. Технические условия

ГОСТ 538-88

Изделия замочные и скобяные. Общие техниче-ские условия.

ГОСТ 26602.1-99

Блоки оконные и дверные. Методы определения сопро-тивления теплопередаче

ГОСТ 26602.2-99

Блоки оконные и дверные. Методы определения воз-духо- и водопроницаемости

ГОСТ 26602.3-99

Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции.

ГОСТ 26602.4-99

Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света

ГОСТ 24700-99

Блоки оконные деревянные со стекло пакетами. Технические условия.

ГОСТ 24866-99

Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия.

ГОСТ 30698-2000

Стекло закаленное строите-льное. Технические условия.

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения, применяемые в настоящем стандарте, приведены в приложении А.

4 КЛАССИФИКАЦИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

4.1 Оконные блоки классифицируют по следующим признакам:

- по материалам рамочных элементов;

- по вариантам заполнения светопрозрачной части;

- по назначению;

- по вариантам конструктивного исполнения;

- по архитектурному рисунку;

- по основным эксплуатационным характе­ристикам.

Первые два признака относят к признакам вида изделий.

4.2 По материалам рамочных элементов изделия подразделяют на:

- деревянные;

- поливинилхлоридные;

- из алюминиевых сплавов;

- стальные;

- стеклопластиковые;

- комбинированные (деревоалюминиевые, деревополивинилхлоридные и т.п).

4.3 По вариантам заполнения светопроз­рачной части изделия подразделяют:

- с листовым стеклом;

- со стеклопакетами;

- с листовым стеклом и стеклопакетами.


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.3


 


Основні варіанти заповнення світлопро-зорої частини віконних блоків наведені на ри­сунку 1.

Основные варианты заполнения светопро-зрачной части оконных блоков приведены на рисунке 1.


 


а - одинарний віконний блок з одним склом;

б - одинарний віконний блок з однокамерним склопакетом; в - одинарний віконний блок з двокамерним склопакетом; г - спарений віконний блок з двійним склінням; д - спарений віконний блок зі склом і скло-пакетом; е - роздільний віконний блок з двійним склінням; ж - роздільно-спарений віконний блок з потрійним склінням; з - роздільний віконний блок зі склом і однокамерним склопакетом; и - роздільний віконний блок зі склом і двокамерним склопакетом; к - роздільний віконний блок з двома склопакетами.

 

Рисунок 1 - Основні типи конструкцій і варіанти заповнення світлопрозорої частини віконних блоків


а - одинарный оконный блок с одним стеклом;

б - одинарный оконный блок с однокамерным стеклопакетом; в - одинарный оконный блок с двухкамер­ным стеклопакетом; г - спаренный оконный блок с двойным остеклением; д - спаренный оконный блок со стеклом и стеклопакетом; е - раздельный оконный блок с двойным остеклением; ж - раздельно-спарен­ный оконный блок с тройным остеклением; з - раз­дельный оконный блок со стеклом и однокамерным стеклопакетом; и - раздельный оконный блок со стек­лом и двухкамерным стеклопакетом; к - раздельный оконный блок с двумя стеклопакетами.

Рисунок 1 - Основные типы конструкций и вариан­ты заполнения светопрозрачной части оконных блоков


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.4

 


4.4 За призначенням вироби підрозділя­ють на призначені для застосування у житло­вих, громадських, виробничих та інших видах будинків і споруд.

4.5 За варіантами конструктивного вико­нання вироби класифікують:

-  за типами конструкції:

одинарні, спарені, роздільні, роздільно-спарені;

-  за кількістю рядів скління:

з одинарним склінням

(для неопалювальних приміщень);

з подвійним склінням;

з потрійним склінням;

з четверним склінням;

-  за кількістю стулок у одному ряду скління:

одностулкові,    двостулкові,     багатостул-кові;

-  за напрямом відчинення стулок:

всередину приміщення;

зовні;

двостороннього відчинення;

правого відчинення;

лівого відчинення;

симетричного відчинення;

-  за способами відчинення стулок:

ті, що відчиняються навстіж - з поворотом стулки навкруги вертикальної крайньої осі;

підвісним - з поворотом стулки навкруги горизонтальної верхньої осі;

відкидним - з поворотом стулки навкруги горизонтальної нижньої осі;

поворотно-відкидним - з поворотом стулки навкруги вертикальної і нижньої крайніх осей;

середньо-поворотним - з поворотом стулки навкруги горизонтальної або вертикальної осі, зміщеної від краю стулки;

розсувним - з горизонтальним переміщен­ням стулок;

підіймальним - з переміщенням стулки у вер­тикальній площині;

комбінованим - з суміщенням у одній кон­струкції різних видів відчинення стулок;

ті, які не відчиняються;

-  в залежності від елементів, які склять:

із заскленими стулковими елементами;

із заскленими коробками;

з суміщеним склінням;

-  за конструкціями пристроїв для провітрю­вання і регулювання температурно-вологісного режиму приміщення:

з кватирками;

зі стулками з відкидним (поворотно-відкид­ним) регульованим відчиненням;

з фрамугами;

з клапанними стулками;

з вентиляційними клапанами;

з кліматичними клапанами;

з системами самовентиляції;

4.4 По назначению изделия подразделяют на предназначенные для применения в жилых, общественных, производственных и других видах зданий и сооружений.

4.5 По вариантам конструктивного испол­нения изделия классифицируют:

-  по типам конструкции:

одинарные, спаренные, раздельные, раздельно-спаренные;

-  по количеству рядов остекления: 

с одинарным остеклением (для неотапливаемых помещений);

с двойным остеклением;

с тройным остеклением;

с четверным остеклением;

-  по количеству створок в одном ряду остекления:

одностворчатые, двухстворчатые, много­створчатые;

-  по направлению открывания створок:

внутрь помещения;

наружу;

двустороннего открывания;

правого открывания;

левого открывания;

симметричного открывания;

-  по способам открывания створок:

с распашным открыванием - с поворотом створки вокруг вертикальной крайней оси;

подвесным - с поворотом створки вокруг горизонтальной верхней оси;

откидным - с поворотом створки вокруг горизонтальной и нижней оси;

поворотно-откидным - с поворотом створ­ки вокруг вертикальной и нижней крайних осей;

среднеповоротным - с поворотом створки вокруг горизонтальной или вертикальной оси, смещенной от края створки;

раздвижным - с горизонтальным перемеще­нием створок;

подъемным - с перемещением створки в вертикальной плоскости;

комбинированным - с совмещением в од­ной конструкции разных видов открывания створок;

неоткрывающиеся;

-  в зависимости от остекляемых элементов:

с остекленными створчатыми элементами;

с остекленными коробками;

с совмещенным остеклением;

-  по конструкциям устройств для проветри­вания и регулирования температурно-влажностного режима помещения:

с форточками;

со створками с откидным (поворотно-от­кидным) регулируемым открыванием;

с фрамугами;

с клапанными створками;

с вентиляционными клапанами;

с климатическими клапанами;

с системами самовентиляции;


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.5

 


- за конструктивними рішеннями притулів стулок:

з імпостним притулом;

з безімпостним (штульповим) притулом;

-  за кількістю і розташуванням контурів ущіль­нення у притулах:

з одним ущільненням (для неопалюваних приміщень);

із середнім та внутрішнім ущільненням;

із зовнішнім та внутрішнім ущільненням;

із зовнішнім, внутрішнім та середнім ущіль­ненням;

-  за видами кутових з'єднань:

нерозбірні  (клейові,  зварні, спресовані та ін.);

збірно-розбірні (на механічних зв'язках).

4.6 За архітектурними рисунками вироби підрозділяють:

- прямокутні;

- фігурні (трикутні, багатокутні, аркові, круг­лі, овальні та ін.);

- з декоративними переплетіннями;

- зі складним рисунком (наприклад, аркові зі слупиковим переплетінням).

Основні типи конструкцій віконних бло­ків наведені на рисунку 1.

Приклади вузлів притулів з різною кіль­кістю і розташуванням ущільнювань наведені на рисунку 2.

Приклади вузлів середніх (імпостних і без-імпостних) притулів з подвійним ущільненням наведеш на рисунку 3.

Приклади архітектурних рисунків вікон­них і балконних дверних блоків наведені на рисунках 4 і 5.

4.7 Вироби класифікують за основними експлуатаційними характеристиками: приве­деним опором теплопередачі, повітро- і водо­проникністю, звукоізоляцією, загальним кое­фіцієнтом пропускання світла, опором вітро­вому навантаженню, стійкістю до кліматич­них впливів.

4.7.1 За показником приведеного опору теп­лопередачі вироби підрозділяють на класи:


- по конструктивным решениям притворов створок:

с импостным притвором;

с безимпостным (штульповым) притвором;

- по количеству и расположению контуров уплотнения в притворах:

с одним уплотнением (для неотапливаемых помещений);

со средним и внутренним уплотнением;

с наружным и внутренним уплотнением;

с наружным, внутренним и средним уплот­нением;

- по видам угловых соединений:

неразборные (клеевые, сварные, спрессо­ванные и др.);

сборно-разборные (на механических связях).

4.6 По архитектурным рисункам изделия подразделяют:

- прямоугольные;

- фигурные (треугольные, многоугольные, арочные, круглые, овальные и др.);

- с декоративными переплетами;

- со сложным рисунком (например, арочные с горбыльковым переплетом).

Основные типы конструкций оконных блоков приведены на рисунке 1.

Примеры узлов притворов с различным количеством и расположением уплотнений приведены на рисунке 2.

Примеры узлов средних (импостных и без-импостных) притворов с двойным уплотнени­ем приведены на рисунке 3.

Примеры архитектурных рисунков окон­ных и балконных дверных блоков приведены на рисунках 4 и 5.

4.7 Изделия классифицируют по основ­ным эксплуатационным характеристикам:

приведенному сопротивлению теплопередаче, воздухо- и водопроницаемости, звукоизоля­ции, общему коэффициенту пропускания света, сопротивлению ветровой нагрузке, стойкости к климатическим воздействиям.

4.7.1 По показателю приведенного сопро­тивления теплопередаче изделия подразделя­ют на классы:


 

А1 –

з опором теплопередачі

с сопротивлением теплопередаче

0,80

м2 × °С/Вт

і  більше

и  более

А2 –

0,75-0,79   

м2 × °С/Вт;

 

Б1 –

0,70-0,74  

 

Б2 –

0,65-0,69

 

В1 –

0,60-0,64

 

В2 –

0,55-0,59

 

Г1 –

0,50-0,54

 

Г2 –

0,45-0,49

 

Д1 –

0,40-0,44

 

Д2 –

0,35-0,35

 


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.6

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


a - конструкція з двома середніми ущільненнями;

б - конструкція з середнім і внутрішнім ущільнення­ми; в - конструкція з двома середніми і внутрішнім ущільненнями; г - конструкція із зовнішнім і внут­рішнім ущільненнями; д - конструкція з середнім і внутрішнім ущільненнями; е - конструкція із зовніш­нім, середнім і внутрішнім ущільненнями.

 

 

Рисунок 2 - Приклади вузлів притулів з різною кількістю і розташуванням ущільнень


а - конструкция с двумя средними уплотнениями;

б - конструкция со средним и внутренним уплотнени­ями; в - конструкция с двумя средними и внутренним уплотнениями; г-конструкция с наружным и внутрен­ним уплотнениями; д - конструкция со средним и внутренним уплотнениями, е - конструкция с наруж­ным, средним и внутренним уплотнениями.

 

Рисунок 2 - Примеры узлов притворов с различ­ным количеством и расположением уплотнений


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.7


 

 

 


а - вертикальні безімпостний (штульповий) і імпост-ний притули дерев'яного віконного блока; б - гори­зонтальний імпостний притул дерев'яного віконного блока; в - імпостний притул віконного блока з ПВХ профілів; г - вузол імпостного з'єднання стулки, що відчиняється, і заскленої коробки; д - імпостний при­тул віконного блока з алюмінієвого сплаву

 

 

Рисунок 3 - Приклади вузлів середніх (імпостних і безімпостних) притулів з подвоєним ущільненням


а - вертикальные безимпостный (штульповой) и им-постный притворы деревянного оконного блока;

б - горизонтальный импостный притвор дере-вянного оконного блока; в - импостный притвор оконного бло­ка из ПВХ профилей; г - узел имлост-ного соединения открывающейся створки и остек-ленной коробки; д - импостный притвор оконного блока из алюминие­вого сплава

 

Рисунок 3 - Примеры узлов средних (импостных и безимпостных) притворов с двойным уплотнением


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.8


 

 

 


а, б, в, г, д, е, ж - приклади конструкцій віконних блоків 15м за висотою; з, и - конструкція однопольних бал­конних дверних блоків розміром 22-7; к - те саме, за індивідуальним замовленням зі слупиковим перепле­тінням і глухою фільонкою; л - приклади конструкції двопольного балконного дверного блока з подвій­ною фрамугою для громадських будівель, розмі­ром 28-18

 

Рисунок 4 - Приклади архітектурних рисунків прямокутних віконних і балконних дверних блоків


а, б, в, г, д, е, ж - примеры конструкций оконных блоков 15м по высоте; з, и - конструкция однопольных балконных дверных блоков размером 22-7; к - то же, по индивидуальному заказу с горбыльковым пере­плетом и глухой филенкой; л - примеры конструкции двупольного балконного дверного блока с двой­ной фрамугой для общественных зданий, размером 28-18

 

Рисунок 4 - Примеры архитектурных рисунков прямоугольных оконных и балконных дверных блоков


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.9


 


а - круглий віконний блок, який не відчиняється;

б - напівовальний віконний блок з відкидним відчи­ненням; в - напівкруглий віконний блок з відкидним відчиненням; г - трикутний віконний блок з відкидним відчиненням; д - трапецієподібний, що розчиняється навстіж, одностулковий віконний блок; е - напіварко-вий одностулковий віконний блок з поворотно-відкид­ним відчиненням; ж - арковий двостулковий віконний блок, що розчиняється навстіж, з відкидним відчинен­ням стулок і фрамугою, яка не відчиняється; з - три­стулковий віконний блок з комбінованим відчиненням, кватиркою, підкватирковою стулкою, яка не відчиня­ється, і напівовальною фрамугою, яка не відчиня­ється; и - арковий одностулковий віконний блок з поворотно-відкидним відчиненням стулки зі слупико-вим переплетінням і фрамугою, яка відчиняється

 

Рисунок 5 - Приклади архітектурних рисунків фігурних віконних блоків і віконних блоків зі складним рисунком


а - круглый неоткрывающийся оконный блок; б - по­луовальный оконный блок с откидным открыванием; в - полукруглый оконный блок с откидным открывани­ем; г - треугольный оконный блок с откидным откры­ванием; д - трапециевидный распашной одностворча­тый оконный блок; е - полуарочный одностворчатый оконный блок с поворотно-откидным открыванием; ж - арочный двустворчатый оконный блок с откидным и распашным открыванием створок и неоткрываю­щейся фрамугой; з - трехстворчатый оконный блок с комбинированным открыванием, форточкой, неот­крывающейся подфорточной створкой и неоткрыва­ющейся полуовальной фрамугой; и - арочный одно­створчатый оконный блок с поворотно-откидным от­крыванием створки с горбыльковым переплетом и отфывающейся фрамугой

 

 

Рисунок 5 - Примеры архитектурных рисунков фигурных оконных блоков и оконных блоков со сложным рисунком


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.10

 


Примітка. Виробам з опором теплопере­дачі нижче 0,35 м2×°С/Вт клас не присвоюють. Аналогічний підхід до класифікації виробів з показниками нижче найменших значень, які встановлені у класифікаційних шкалах, слід застосовувати у 4.7.2-4.7.5.

 

4.7.2 За показниками повітро- і водопро­никності вироби підрозділяють на класи, наве­дені у таблиці 1.


Примечание. Изделиям с сопротивлением теплопередачи ниже 0,35 м2×°С/Вт класс не присваивают. Аналогичный подход к класси­фикации изделий с показателями ниже наи­меньших значений, установленных в класси­фикационных шкалах, следует применять в 4.7.2-4.7.5.

4.7.2 По показателям воздухе- и водопро­ницаемости изделия подразделяют на классы, приведенные в таблице 1.


 

Таблиця

               1

Таблица


 

Клас Класс

 

Об'ємна повітропроникність при DР=100 Па, м3 /(год × м2 ), для побудови нормативних границь класів.

Объемная воздухопроницаемость при DР=100 Па, м3 /(ч × м2 ), для построения нормативных границ классов

 

Границя водонепроникності,

Па, не менше

Предел водонепроницаемости,

Па, не менее

 

А

 

3

 

600

 

Б

 

9

 

500

 

В

 

17

 

400

 

Г

 

27

 

300

 

Д

 

50

 

150

 

 


Порядок визначення класів повітро- і во­допроникності наведений у додатку Б.

4.7.3 За показником звукоізоляції вироби підрозділяють на класи зі зниженням повітряного шуму потоку міського транспорту:


Порядок определения классов воздухе- и водопроницаемости приведен в приложении Б.

4.7.3  По показателю звукоизоляции изделия подразделяют на классы со снижением воздушного шума потока городского транспорта:


 


А -

вироби зі зниженням повітряного шуму понад

изделия со снижением воздушного шума свыше

36

дБА

Б -

34-36

В -

31-31

Г -

28-30

Д -

25-27


 


Примітка. У випадку, якщо зниження рівня повітряного шуму потоку міського транспорту досягається у режимі провітрювання, до позначення класу звукоізоляції додають літеру “П”. Наприклад, позначення класу звукоізоляції виробу “ДП” значить, що зниження рівня повітряного  шуму потоку міського транспорту від 25 до 27 дБА для даного виробу досягається у режимі провітрювання.

4.7.4 За показником загального коефіцієнту пропускання світла вироби підрозділяють на класи:


Примечание. В случае, если снижение уровня воздушного шума потока городского транспорта достигается в режиме проветривания, к обозначению класса звукоизоляции добавляют букву “П”.  Например, обозначение класса звукоизоляции “ДП” означает, что снижение уровня воздушного шума потока городского транспорта от 25 до 27 дБА для данного изделия достигается в режиме проветривания.

4.7.4 По показателю общего коэффициента  пропускания света изделия подразделяют на классы:

 


А –

загальний коефіцієнт пропускання світла

общий коэффициент пропускания света

0,50

і більше

и больше

Б  –

0,45

-0,49

В –

0,40

-0,44

Г –

0,35

-0,39

Д –

0,30

-0,34

 


 


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.11

 


4.7.5 За опором вітровому навантаженню вироби підрозділяють на класи:

4.7.5 По сопротивлению ветровой нагруз­ке изделия подразделяют на классы:А -

опір вітровому навантаженню

сопротивление ветровой нагрузке

1000 Па

і більше;

и более;

Б -

 

800-999 Па;

 

В -

 

700-799   “ ;

 

Г -

 

400-599   “ ;

 

Д -

 

200-399   “ ;

 

 


Вказані перепади тиску застосовують при оцінюванні експлуатаційних характеристик виробів.

Прогини деталей виробів визначають при перепадах тиску, що вдвічі перевищують верх­ні границі для класів, указаних у класифі­кації.

4.7.6 У залежності від стійкості до кліма­тичних впливів вироби підрозділяють за вида­ми виконання:

- нормального виконання - для районів з се­редньою місячною температурою повітря у січні мінус 20°С і вище (контрольне наван­таження при випробуваннях виробів або комплектуючих матеріалів і деталей - не ви­ще мінус 45°С) відповідно до чинних буді­вельних норм;

- морозостійкого виконання (М) - для райо­нів з середньою місячною температурою по­вітря у січні нижче мінус 20°С (контрольне навантаження при випробуваннях виробів або комплектуючих матеріалів і деталей - не вище мінус 55°С) відповідно до чинних бу­дівельних норм.

4.8 Класифікацію виробів за видом оздоб­лювального покриття, а також за специфіч­ними ознаками встановлюють у стандартах на конкретні види виробів.

4.9 Основні розміри (класифікація за мо­дульними розмірами)

За основу модульних габаритних розмірів виробів приймають будівельний модуль, що дорівнює 100 мм, який позначають літерою М.

Рекомендовані (основні) модульні розмі­ри виробів:


Указанные перепады давления применя­ют при оценке эксплуатационных характерис­тик изделий.

Прогибы деталей изделий определяют при перепадах давления, вдвое превышающих верхние пределы для классов, указанных в классификации.

4.7.6 В зависимости от стойкости к клима­тическим воздействиям изделия подразделяют по видам исполнения:

- нормального исполнения - для районов со средней месячной температурой воздуха в январе минус 20°С и выше (контрольная на­грузка при испытаниях изделий или комп­лектующих материалов и деталей - не выше минус 45°С) в соответствии с действующи­ми строительными нормами;

- морозостойкого исполнения (М) - для ра­йонов со средней месячной температурой воздуха в январе ниже минус 20°С (конт­рольная нагрузка при испытаниях изделий или комплектующих материалов и деталей - не выше минус 55°С) в соответствии с действующими строительными нормами.

4.8 Классификацию изделий по виду отде­лочного покрытия, а также по специфическим признакам устанавливают в стандартах на конкретные виды изделий.

4.9 Основные размеры (классификация по модульным размерам)

За основу модульных габаритных разме­ров изделий принимают строительный модуль, равный 100 мм и обозначаемый буквой М.

 

Рекомендуемые (основные) модульные размеры изделий:


за шириною

по ширине

 -  6М; 7М; 9М; 11М; 12М; 13М; 15М; 18М; 21М; 24М; 27М;

за висотою

по высоте

 - 6М; 9М; 12М; 13М; 15М; 18М; 21М; 22М; 24М; 28М.


Габаритні розміри віконних і балконних дверних блоків та стінових прорізів для їх мон­тажу встановлюють у проектній документації на будівництво у залежності від прийнятих конструкцій вузлів примикання і матеріалів заповнення монтажних зазорів. Рекомендова­ні габаритні розміри віконних блоків, а також їх позначення наведені у таблиці 2.


Габаритные размеры оконных и балкон­ных дверных блоков и стеновых проемов для их монтажа устанавливают в проектной доку­ментации на строительство в зависимости от принятых конструкций узлов примыкания и материалов заполнения монтажных зазоров. Рекомендуемые габаритные размеры оконных блоков, а также их обозначения приведены в таблице 2.


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.12

 

Таблиця 2

Таблица 2

Ширина

Ширина           

                          Висота

                          Высота

 

570

 

 

720

 

 

870

 

 

1170

 

 

1320

 

 

1470

 

 

1770

 

 

2070

 

 

2370

 

 

2670

 

580

 

6-6

 

6-7

 

6-9

 

6-12

 

6-13

 

6-15

 

-

 

-

 

-

 

-

 

860

 

9-6

 

9-7

 

9-9

 

9-12

 

9-13

 

9-15

 

-

 

-

 

-

 

-

 

1160

 

12-6

 

12-7

 

12-9

 

12-12

 

12-13

 

12-15

 

12-18

 

12-21

 

12-24

 

12-27

 

1320

 

13-6

 

13-7

 

13-9

 

13-12

 

13-13

 

13-15

 

13-18

 

13-21

 

13-24

 

13-27

 

1460

 

15-6

 

15-7

 

15-9

 

15-12

 

15-13

 

15-15

 

15-18

 

15-21

 

15-24

 

15-27

 

1760

 

-

 

18-7

 

18-9

 

18-12

 

18-13

 

18-15

 

18-18

 

18-21

 

18-24

 

18-27

 

2060

 

-

 

21-7

 

21-9

 

21-12

 

21-13

 

21-15

 

21-18

 

21-21

 

21-24

 

21-27

 

2175

 

-

 

22-7

 

22-9

 

22-12

 

22-13

 

22-15

 

22-18

 

-

 

-

 

-

 

2375

 

-

 

24-7

 

24-9

 

24-12

 

24-13

 

24-15

 

24-18

 

-

 

-

 

-

 

2755

 

-

 

-

 

28-9

 

28-12

 

28-13

 

28-15

 

28-18

 

-

 

-

 

-

 

 


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.13

 


4.10 Структура умовного позначення ви­робів

Літерне позначення:

виду виробу:

В - віконний блок;

Б - балконний дверний блок;

 

матеріалу виробу:

Д -деревина;

А - алюмінієвий сплав

ДА - деревоалюмінієві;

П - полівінілхлорид;

Ст -сталь;

Спл - склопластик;

 

типів конструкцій і варіантів скління:

О       - одинарної конструкції з листовим склом;

ОСП -  одинарної конструкції зі склопакетом;

 

С       -  спареної конструкції з листовими стеклами;

ССП  - спареної конструкції з листовим склом і склопакетом;

Р         - роздільної конструкції з листовими стеклами;

РСП   - роздільної конструкції з листовим склом і склопакетом;

Р2СП - роздільної конструкції з двома  склопакетами;

РС3    - роздільно-спареної конструкції з трьома листовими стеклами;

 

варіантів конструкції виробу:

за конструкцією пристроїв провітрювання:

К   - з кватирками;

Фр - з фрамугами;

КС - з клапанними стулками;

ВК - з вентиляційними клапанами;

ПВ - з поворотно-відкидним відчиненням;

КК - з кліматичними клапанами;

СВ - з системами самовентиляції.

Якщо конструктивне рішення виробів пе­редбачає дві системи провітрювання, їх позна­чають через дефіс, наприклад, ПВ-СВ.

 

за напрямком відчинення стулок:

Л - лівого виконання;

П - правого виконання;

 

за конструкціями притулів:

Ш - безімпостний (штульповий) притул.

 

Позначення класів віконних блоків за екс­плуатаційними характеристиками приймають за літерно-цифровим позначенням, наведеним у 4.7.
4.10 Структура условного обозначения из­делий

 

Буквенное обозначение:

вида изделия:

О   - оконный блок;

Б    - балконный дверной блок;

материала изделия:

Д    - древесина;

А   - алюминиевый сплав;

ДА - деревоалюминиевые;

П   - поливинилхлорид;

Ст   - сталь;

Спл - стеклопластик;

типов конструкций и вариантов остекления:

О   - одинарной конструкции с листовым стеклом;

ОСП - одинарной конструкции со стеклопа-кетом;

С    - спаренной конструкции с листовыми стеклами;

ССП - спаренной конструкции с листовым стеклом и стеклопакетом;

Р      - раздельной конструкции с листовыми стеклами;

РСП - раздельной конструкции с листовым стеклом и стеклопакетом;

Р2СП  - раздельной конструкции с двумя стеклопакетами;

РС3      - раздельно-спаренной конструкции с тремя листовыми стеклами;

 

вариантов конструкции изделия:

по конструкции устройств проветривания:

Ф   - с форточками;

Фр - с фрамугами;

КС - с клапанными створками;

ВК - с вентиляционными клапанами;

ПО - с поворотно-откидным открывавшем;

КК - с климатическими клапанами;

СВ - с системами самовентиляции.

Если конструктивное решение изделий пре­дусматривает две системы проветривания, их обозначают через дефис, например, ПО-СВ.

 

по направлению открывания створок:

Л - левого исполнения;

П - правого исполнения;

 

по конструкциям притворов:

Ш - безимпостный (штульповой) притвор.

 

Обозначения классов оконных блоков по эксплуатационным характеристикам принима­ют по буквенно-цифровым обозначениям, при­веденным в 4 7.


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.14

 


Приклад умовного позначення:

   ВД ОСП 15 18 КЛ         ДСТУ Б В.2.6-24-2001

 В2 – Б – Д – Б – Г– (М)       (ГОСТ 24700-99)

Віконний блок дерев'яний одинарної кон­струкції зі склопакетом, модульні розміри: за висотою - 15М, шириною - 18М, з кватиркою, лівого виконання. Класи за експлуатаційними показниками: опором теплопередачі - В2, по-вітро- і водопроникністю - Б, звукоізоляці­єю -Д, загальним коефіцієнтом пропускан­ня світла - Б, опором вітровому навантажен­ню - Г, морозостійким виконанням - М, за ДСТУ Б В.2.6-24 (ГОСТ 24700).

Допускається не вказувати в умовних поз­наченнях виробів класи експлуатаційних ха­рактеристик. У цьому разі класи експлуата­ційних характеристик виробів (наведені у зна­меннику прикладу), а також, за необхідності, позначення інших класифікаційних ознак до­пускається наводити у проектній документа­ції, паспорті і договорі на поставку у вигляді текстового запису, наприклад, "збірно-роз­бірні, морозостійкого виконання".

 

Відсутність позначення класів значить, що вироби мають мінімальні значення експлуа­таційних показників, встановлені у стандарті на конкретний вид виробів (у наведеному при­кладі умовного позначення - у ДСТУ Б В.2.6-24 (ГОСТ 24700).

Умовні позначення виробів, що випуска­ють за індивідуальними замовленнями, допус­кається встановлювати у проектній докумен­тації або у нормативній документації на конк­ретні види виробів.

5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1 Загальні вимоги до конструкції

5.1.1 Віконні блоки повинні відповідати вимогам даного стандарту, стандартів на кон­кретні види виробів і виготовлятись за конст­рукторською та технічною документацією, за­твердженою у встановленому порядку.

 

5.1.2 Вироби складаються з рамочних еле­ментів (коробок, стулок, полотен, кватирок, фрамуг). Кутові з'єднання рамочних елементів з'єднують на шипах і клеї, зварюванні, меха­нічних зв'язках або іншим способом. Конст­руктивні рішення кутових з'єднань наводять у стандартах на конкретні види виробів.

 

Функціональні частини і деталі конструк­цій віконних блоків наведені на рисунку 6.


Пример условного обозначения:

   ОД ОСП 15 - 18 ФЛ       ГОСТ 24700-99

В2 – Б – Д – Б – Г– (М)

Оконный блок деревянный одинарной конструкции со стеклопакетом, модульные размеры: по высоте - 15М, ширине - 18М, с форточкой, левого исполнения. Классы по экс­плуатационным показателям: сопротивлению теплопередаче - В2, воздухе- и водопроницае­мости - Б, звукоизоляции - Д, общему коэф­фициенту пропускания света - Б, сопротивле­нию ветровой нагрузке - Г, морозостойкости исполнения - М, по ГОСТ 24700.

Допускается не указывать в условных обо­значениях изделий классы эксплуатационных характеристик. В этом случае классы эксплуа­тационных характеристик изделий (приведен­ные в знаменателе примера), а также, при не­обходимости, обозначения других классифи­кационных признаков допускается приводить в проектной документации, паспорте и дого­воре на поставку в виде текстовой записи, на­пример, "сборно-разборные, морозостойкого исполне-ния".

Отсутствие обозначения классов означа­ет, что изделия имеют минимальные значения эксплуатационных показателей, установлен­ные в стандарте на конкретный вид изделий (в приведенном примере условного обозначе­ния - в ГОСТ 24700).

Условные обозначения изделий, выпуска­емых по индивидуальным заказам, допускает­ся устанавливать в проектной документации или в нормативной документации на конкрет­ные виды изделий.

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1 Общие требования к конструкции

5.1.1 Оконные блоки должны соответство­вать требованиям настоящего стандарта, стандартов на конкретные виды изделий и из­готавливаться по конструкторской и техно­логической документации, утвержденной в ус­тановленном порядке.

5.1.2 Изделия состоят из рамочных эле­ментов (коробок, створок, полотен, форто­чек, фрамуг). Угловые соединения рамочных элементов соединяют на шипах и клее, сварке, механических связях или другим способом. Конструктивные решения угловых соедине­ний приводят в стандартах на конкретные ви­ды изделий.

Функциональные части и детали конст­рукций оконных блоков приведены на рисун­ке 6.ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.15


 

 

 


1 - паз під ущільнювальну прокладку; 2 - водовідвідна канавка; 3 - притульна частина; 4 - наплав стулки; 5 - відлив; 6 - наплав коробки; 7 - водовідвідний жолоб; 8 - дощезахисний профіль; 9 - водовідвідна камера; 10 - нахил для відведення води; 11 - пази під з'єднувальні шпонки; 12-чверть під злив; 13-чверть під підвіконну дошку

 

Рисунок 6 - Функціональні частини і деталі конструкцій віконних блоків


1 - паз под уплотняющую прокладку; 2 - водоотводная канавка; 3 - притворная часть; 4 - наплав створки; 5 - отлив; 6 - наплав коробки; 7 - водоотводной желоб; 8 - дождезащитный профиль; 9 - водоотводная каме­ра; 10 - уклон для отвода воды; 11 - пазы под соеди­нительные шпонки;12 - четверть под слив;

13 - четверть под подоконную доску

 

Рисунок 6 - Функциональные части и детали конструкций оконных блоков


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.16

 


Конструктивне рішення віконних блоків повинне передбачати можливість провітрю­вання приміщень з допомогою кватирок, фра­муг, стулок з поворотно-відкидним (відкид­ним) відчиненням, яке регулюється, клапан­них стулок або вентиляційних клапанів. Реко­мендується застосування у конструкції виро­бів пристроїв для регулювання температурно-вологісного режиму: кліматичних клапанів і систем самовентиляції.

5.1.3 Як світлопрозору частину виробів використовують листове скло за ГОСТ 111, скло загартоване за ДСТУ Б В. 2.7-110 (ГОСТ 30698), склопакети за ДСТУ Б В.2.7-107 (ГОСТ 24866) або нормативною документа­цією, затвердженою у встановленому порядку (далі - НД).

Конструкція виробів повинна передбача­ти можливість встановлення не менше двох контурів ущільнювальних прокладок у приту­лах (для виробів, призначених для експлуа­тації у неопалюваних приміщеннях, допуска­ється застосування конструкцій з одним кон­туром ущільнювальних прокладок).

Конструкція віконних блоків повинна за­безпечувати можливість заміни стекол, скло-пакетів, віконних приладів, ущільнювальних прокладок без порушення цілісності деталей виробу.

5.1.4 Вимоги даного стандарту передбача­ють виготовлення віконних блоків з площею, що не перевищує 6,0 м2, при цьому площа еле­ментів, які відчиняються, не повинна переви­щувати 2,5 м2.

Розрахункова маса стулок (полотен), що відчиняються, не повинна перевищувати, як правило, 80 кг.

Максимальні розміри стулкових елемен­тів, які відчиняються, і розрахунковий прогин (жорсткість) брусків елементів виробів вста­новлюють у нормативній і технічній докумен­тації на конкретні види виробів з урахуванням моменту опору поперечного перерізу деталей, схем відчинення, маси елементів, які відчиня­ються, і розрахункових експлуатаційних (у т.ч. вітрових) навантажень.

Рекомендоване найбільше значення роз­рахункового прогину (жорсткості брускових деталей виробів) від вітрового впливу - 1/300 довжини прогону (але не більше 6 мм), проги­ну брускових деталей виробів від ваги склін­ня - 2 мм.

5.1.5 Архітектурні рисунки віконних і бал­конних дверних блоків установлюють у про­ектній документації або у заказі на виготов­лення конкретних виробів.


Конструктивное решение оконных блоков должно предусматривать возможность про­ветривания помещений при помощи форто­чек, фрамуг, створок с поворотно-откидным (откидным) регулируемым открывающем, кла­панных створок или вентиляционных клапа­нов. Рекомендуется применение в конструк­ции изделий устройств для регулирования температурно-влажностного режима: клима­тических клапанов и систем самовентиляции.

5.1.3 В качестве светопрозрачной части изделий применяют листовое стекло по ГОСТ 111, стекло закаленное по ГОСТ 30698, стеклопакеты по ГОСТ 24866 или норматив­ной документации, утвержденной в установ­ленном порядке (далее - НД).

Конструкция изделий должна предусмат­ривать возможность установки не менее двух контуров уплотняющих прокладок в притво­рах (для изделий, предназначенных для эксп­луатации в неотапливаемых помещениях, до­пускается применение конструкций с одним контуром уплотняющих прокладок).

Конструкция оконных блоков должна обеспечивать возможность замены стекол, стеклопакетов, оконных приборов, уплотняю­щих прокладок без нарушения целостности деталей изделия.

5.1.4 Требования настоящего стандарта предусматривают изготовление оконных бло­ков с площадью, не превышающей 6,0 м2, при этом площадь открывающихся элементов не должна превышать 2,5 м2.

Расчетная масса открывающихся створок (полотен) не должна превышать, как правило, 80кг.

Максимальные размеры открывающихся створчатых элементов и расчетный прогиб (жесткость) брусков элементов изделий уста­навливают в нормативной и технической до­кументации на конкретные виды изделий с учетом момента сопротивления поперечного сечения деталей, схем открывания, массы от­крывающихся элементов и расчетных эксплу­атационных (в т.ч. ветровых) нагрузок.

Рекомендуемое наибольшее значение рас­четного прогиба (жесткости брусковых дета­лей изделий) от ветрового воздействия - 1/300 длины пролета (но не более 6 мм), прогиба брусковых деталей изделий от веса остекле­ния - 2 мм.

5.1.5 Архитектурные рисунки оконных и балконных дверных блоков устанавливают в проектной документации или в заказе на изго­товление конкретных изделий.


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.17

 


5.1.6 Застосування стулок, які не відчиня­ються, у віконних блоках приміщень житлових будинків вище першого поверху не допуска­ється, крім стулок з розмірами, що не переви­щують 400 мм х 800 мм, а також у виробах, які виходять на балкони (лоджії) за наявності у таких конструкціях пристроїв для провітрю­вання приміщень. Можливість застосування стулкових елементів віконних блоків, які не відчиняються, в інших видах приміщень вста­новлюють у проектній документації на будів­ництво.

5.1.7 Двостулкові елементи виробів, які відчиняються, для житлових будинків повинні відчинятись всередину приміщення. Відчинен-ня назовні допускається у виробах, які вихо­дять на балкони (лоджії) або встановлених у приміщеннях першого поверху.

У будинках іншого призначення можли­вість відчинення стулок назовні повинна бути встановлена у проектній документації, при цьому у стулкових елементах рекоменду­ється застосування загартованого скла за ДСТУ Б В.2.7-110 (ГОСТ 30698).

5.1.8 Вироби повинні бути безпечними у експлуатації та обслуговуванні.

Вимоги безпеки застосування виробів установлюють у проектній документації (на­приклад, застосування загартованих стекол за ДСТУ Б В.2.7-110 (ГОСТ 30698) та ін.).

Полімерні матеріали (комплектуючі дета­лі), які застосовують для виготовлення виро­бів, повинні мати документи про санітарну безпеку, передбачені чинним законодавством і оформлені у встановленому порядку.

 

5.1.9 3 метою підвищення опору виробів несанкціонованим впливам конструкція виро­бів може включати у себе ручки-закрутки, об­ладнані замками класу 1-2 за ДСТУ Б В.2.6-1, посилені замикаючі прилади, додаткові де­талі кріплення у кутових з'єднаннях, загар­товане скло завтовшки від 4 до 8 мм за ДСТУ Б В.2.7-110 (ГОСТ 30698).

5.1.10 Вироби повинні бути обладнані ві­конними приладами і завісами, які забезпечу­ють їх надійну експлуатацію. Найбільші до­зволені відстані між точками замикання при­ладів і завісами встановлюють у НД на конк­ретні види виробів.

У конструкціях віконних блоків рекомен­дується застосування завісів, які забезпечують регулювання зазорів у притулах, фіксаторів відчинення, які дозволяють регулювати кут відчинення стулкових елементів (у тому числі у положенні щілинного провітрювання), під­кладок для вирівнювання зазорів у притулі.


5.1.6 Применение неоткрывающихся ство­рок в оконных блоках помещений жилых зда­ний выше первого этажа не допускается, кро­ме створок с размерами, не превышающими          400 мм х 800 мм, а также в изделиях, выходя­щих на балконы (лоджии) при наличии в та­ких конструкциях устройств для проветрива­ния помещений. Возможность применения не­открывающихся створчатых элементов окон­ных блоков в других видах помещений уста­навливают в проектной документации на строительство.

5.1.7 Распашные открывающиеся элемен­ты изделий для жилых зданий должны откры­ваться внутрь помещения. Открывание нару­жу допускается в изделиях, выходящих на бал­коны (лоджии) или установленных в помеще­ниях первого этажа.

В зданиях другого назначения возмож­ность открывания створок наружу должна быть установлена в проектной документации, при этом в створчатых элементах рекоменду­ется применение закаленного стекла по ГОСТ 30698.

5.1.8 Изделия должны быть безопасными в эксплуатации и обслуживании.

Требования безопасности применения из­делий устанавливают в проектной документа­ции (например, применение закаленных сте­кол по ГОСТ 30698 и др).

Полимерные материалы (комплектующие детали), применяемые для изготовления изде­лий, должны иметь документы о санитарной безопасности, предусмотренные действую­щим законодательством и оформленные в ус­тановленном порядке.

5.1.9 С целью повышения сопротивления изделий несанкционированным воздействиям конструкция изделий может включать в себя ручки-завертки, оснащенные замками класса 1-2 по ГОСТ 5089, усиленные запирающие приборы, дополнительные крепежные детали в угловых соединениях, закаленное стекло толщиной от 4 до 8 мм по ГОСТ 30698.

5.1.10 Изделия должны быть оснащены оконными приборами и петлями, обеспечива­ющими их надежную эксплуатацию. Наиболь­шие допустимые расстояния между точками запирания приборов и петлями устанавлива­ют в НД на конкретные виды изделий.

В конструкциях оконных блоков рекомен­дуется применение петель, обеспечивающих регулирование зазоров в притворах, фиксато­ров открывания, позволяющих регулировать угол открывания створчатых элементов (в том числе в положении щелевого проветривания), подкладок для выравнивания зазоров в при­творе. 


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.18

 


При поворотно-відкидному способі від-чинення у конструкції приладів відчинення слід передбачати захист від помилкових дій при переведенні виробу з режиму відчинення стулок у режим провітрювання і назад, а також встановлення обмежувача кута відчинення стулки.

5.2 Розміри і граничні відхилення

5.2.1 Номінальні розміри виробів рамоч­них елементів, вузлів, деталей, розташування віконних приладів, функціональних отворів і граничні відхилення від них встановлюють у нормативній і технічній документації, а також у робочих кресленнях на виготовлення конк­ретних видів виробів, при цьому рекомен­дується дотримуватись вимог, наведених у 5.2.2-5.2.8.

5.2.2 Граничні відхилення від габаритних розмірів виробів не повинні перевищувати

+2 мм

-1  мм

5.2.3 Рамочні елементи віконних блоків та їх деталі повинні мати правильну геометричну форму.

Відхилення від прямолінійності кромок деталей рамочних елементів не повинне пере­вищувати 1,0 мм на 1 м довжини на будь-якій ділянці елементу вікна.

Граничне відхилення від номінальних роз­мірів коробок та стулок (полотен) за довжи­ною і шириною, розмірів розташування вікон­них приладів, а також різниця довжин діагона­лей прямокутних елементів виробів не повинні перевищувати значень, встановлених у табли­ці 3.


При поворотно-откидном способе откры-вания в конструкции приборов открывают следует предусматривать защиту от ошибоч­ных действий при переводе изделия из режи­ма открывания створок в режим проветрива­ния и обратно, а также установку ограничите­ля угла открывания створки.

5.2 Размеры и предельные отклонения

5.2.1 Номинальные размеры изделий, ра­мочных элементов, узлов, деталей, расположе­ния оконных приборов, функциональных от­верстий и предельные отклонения от них уста­навливают в нормативной и технической до­кументации, а также в рабочих чертежах на изготовление конкретных видов изделий, при этом рекомендуется соблюдать требования, приведенные в 5.2.2 - 5.2.8.

5.2.2 Предельные отклонения от габарит­ных размеров изделий не должны превышать

+2 мм.

-1  мм

5.2.3 Рамочные элементы оконных блоков и их детали должны иметь правильную геомет­рическую форму.

Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов не должно пре­вышать 1,0 мм на 1 м длины на любом участке элемента окна.

Предельные отклонения от номинальных размеров коробок и створок (полотен) по дли­не и ширине, размеров расположения оконных приборов, а также разница длин диагоналей прямоугольных элементов изделий не должны превышать значений, установленных в табли­це 3.


 

Таблиця 3                                                                                                                                          У міліметрах

Таблица 3                                                                                                                                          В миллиметрах 

 

 

Розмірний інтервал Размерный интервал

 

Граничні відхилення

Предельные отклонения

Внутрішній розмір коробок Внутренний размер коробок

 

Зовнішній розмір ступок Наружный размер створок

 

Різниця довжин діагоналей Разница длин диагоналей

 

Розміри розташування приладів

Размеры расположения приборов

 

До 1000 вкл.

 

±1,0

 

-1,0

 

2,0

 

 

 

±1,5

 

 

Понад 1000 до 2000 вкл. Свыше 1000 до 2000 вкл.

 

+2,0

-1,0

 

±1,0

3,0

Більше

Свыше 2000

 

+2,0

-1,0

+1,0

-2,0

4,0

 

Примітка 1.      Значення граничних відхилень встановлюють для температурного інтервалу проведення вимірювання (20 ± 4) °С.

Примечание 1. Значение предельных отклонений устанавливают для температурного интервала проведения измерения   (20 ± 4) °С.

Примітка 2.      Граничні відхилення від номінальних розмірів зазорів у притулі і під наплавом встановлюють у НД на конкретні види виробів.

Примечание 2. Предельные отклонения от номенальных размеров зазоров в притворе и под наплавом устанавливают в НД на конкретные виды изделий.


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.19

 


5.2.4 Відхилення від номінальних розмірів розташування водозливних та інших отворів:

(± 3,0) мм - за довжиною брусків, (± 1,0) мм -за висотою перерізу.

5.2.5 Відхилення від розміру відстані між наплавами суміжних зачинених стулок - не більше 1,0 мм на 1,0 м.

5.2.6 Провисання (завищення) зачине­них елементів, які відчиняються, (стулок, по­лотен, кватирок) у виробі не повинне переви­щувати 1,5 мм на 1,0 м ширини.

5.2.7 Перепад лицьових поверхонь (про­висання) у кутових і Т-подібних з'єднаннях суміжних деталей коробок і стулок, встанов­лення яких передбачене в одній площині, не повинен перевищувати 1,0 мм.

5.2.8 Зазори у кутових і Т-подібних з'єд­наннях розміром понад 0,5 мм не допускають­ся.

 

5.3 Характеристики

5.3.1 Основні експлуатаційні характерис­тики віконних блоків, які підлягають норму­ванню, наведені у таблиці 4.


5.2.4 Отклонения от номинальных разме­ров расположения водосливных и других отверстий: (± 3,0) мм - по длине брусков, (± 1,0) мм - по высоте сечения.

5.2.5 Отклонение от размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок - не более 1,0 мм на 1,0 м.

5.2.6 Провисание (завышение) закрытых открывающихся элементов (створок, полотен, форточек) в изделии не должно превышать 1,5 мм на 1,0 м ширины.

5.2.7 Перепад лицевых поверхностей (про­вес) в угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установ­ка которых предусмотрена в одной плоскости, не должен превышать 1,0 мм.

5.2.8 Зазоры в угловых и Т-образных со­единениях размером свыше 0,5 мм не допуска­ются.

5.3 Характеристики

5.3.1 Основные нормируемые эксплуата­ционные характеристики оконных блоков приведены в таблице 4.


 

Таблиця

Таблица 4


Найменування показника

Наименование показателя

Значення

Значение

Приведений опір теплопередачі, м2 ×°С/Вт

Приведенное сопротивление теплопередаче, м2 ×°С/Вт

Клас приведеного опору теплопередачі

Клас приведенного сопротивления теплопередаче

Повітропроникність, при DР = 10 Па, м3 /(год×м2)

Воздухопроницаемость, при DР = 10 Па, м3 /(ч×м2)

Клас повітро- і водопроникності

Класс воздухо- и водопроницаемости

Звукоізоляція, дБА

Звукоизоляция, дБА

Клас звукоізоляції

Класс звукоизоляции

Клас опору вітровому навантаженню

Класс сопротивления ветровой нагрузке

Клас загального коефіцієнта світлопропускання

Класс общего коэффициента светопропускания

 

 

 

 

 

Згідно з вимогами НД

на конкретні види виробів

 

Согласно требованиям НД на конкретные виды изделий

Довговічність, умовних років експлуатації, не менше:

Долговечность, условных лет эксплуатации, не меньше:

склопакетів

стеклопакетов

ущільнювальних прокладок

уплотняющих прокладок

полівінілхлоридних профілів

поливинилхлоридных профилей

клейових з’єднань дерев’яних деталей

клеевых соединений деревянных деталей

непрозорих лакофарбових покрить на деревину

непрозрачных лакокрасочных покрытий по древесине

захисно-декоративних покрить на профілях з алюмінієвих сплавів

защитно-декоративных покрытий по профилям из алюминиевых сплавов

 

 

10(20)*

 

5(10)*

 

20(40)*

 

за НД (40)*

по НД (40)*

за НД (5)*

по НД (5)*

за НД (20)*

по НД (20)*

 


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.20

Закінчення таблиці 4 Окончание таблицы 4

Найменування показника

Наименование показателя

 

Значення

Значение

 

Надійність віконних приладів і завісів

Безотказность оконных приборов и петель

Цикл "відчинення - зачинення"

Цикл "открывания - закрывания"

 

20000

 

1000**

 

Опір статичним навантаженням, Н, не менше:

Сопротивление статическим нагрузкам, Н, не менее:

перпендикулярно площині стулки / полотна

перпендикулярно плоскости створки / полотна

у площині кватирки / стулки (зовнішньої спареної стулки) / полотна

в плоскости форточки /створки (наружной спаренной створки) / полотна

 

 

 

250/400

 

 

250/1000(500)/1200

 

*      Термін введення в дію значень показників довговічності, наведених у дужках, встановлюють у НД на конкретні види виробів.

Срок ввода в действие значений показателей долговечности, приведенных в скобках, устанавливают в НД на конкретные виды изделий.

 

**    Значення циклів "відчинення - зачинення" наведене для стулкових елементів, які не призначені  для провітрювання приміщень і які відчиняють для промивання стекол.

Значение циклов "открывания - закрывания" приведено для створчатых элементов, не предназначенных для проветривания помещений и открываемых для промывки стекол.

 

 


5.3.2 Вимоги до зовнішнього вигляду, шорсткості і якості оздоблення виробів вста­новлюють у залежності від виду поверхонь де­талей у НД на конкретні види виробів.

Приклад визначення видів поверхонь на­ведений на рисунку 7.

5.3.3 Кутові з'єднання повинні витримува­ти дію .навантаження, прикладеного за одною із схем, наведених на рисунку 8. Значення кон­трольних навантажень (міцність кутових з'єд­нань) встановлюють у нормативній і конст­рукторській документації на конкретні види виробів.

5.3.4 Товщину і адгезію лакофарбових та інших покрить встановлюють у НД і технічній документації на виготовлення виробів.

 

5.4 Вимоги до матеріалів і комплектуючих деталей

5.4.1 Матеріали і комплектуючі деталі, які використовують для виготовлення виробів, повинні відповідати вимогам стандартів, тех­нічних умов, технічних свідоцтв, затвердже­них у встановленому порядку, а також задо­вольняти вимоги контрактів (договорів) на ви­готовлення і поставку.

 

5.4.2 Матеріали і комплектуючі деталі, які застосовують для виготовлення віконних бло­ків, повинні бути стійкими до кліматичних впливів.


5 3.2 Требования к внешнему виду, шеро­ховатости и качеству отделки изделий уста­навливают в зависимости от вида поверхнос­тей деталей в НД на конкретные виды "изделий.

Пример определения видов поверхностей приведен на рисунке 7.

5.3.3 Угловые соединения должны выдер­живать действие нагрузки, приложенной по одной из схем, приведенных на рисунке 8. Зна­чения контрольных нагрузок (прочность уг­ловых соединений) устанавливают в норма­тивной и конструкторской документации на конкретные виды изделий.

5.3.4 Толщину и адгезию лакокрасочных и других покрытий устанавливают в НД и тех­нической документации на изготовление изде­лий.

5.4 Требования к материалам и комплекту­ющим деталям

5.4.1 Материалы и комплектующие дета­ли, применяемые для изготовления изделий, должны соответствовать требованиям стан­дартов, технических условий, технических свидетельств, утвержденных в установленном порядке, а также удовлетворять требования контрактов (договоров) на изготовление и по­ставку.

5.4.2 Материалы и комплектующие дета­ли, применяемые для изготовления оконных блоков, должны быть стойкими к климатичес­ким воздействиям.


 


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.21

 


 

 

 


Рисунок 7 – Приклади визначення

видів поверхонь

Рисунок 7 – Примеры определения

видов поверхностей


 


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.22


 

 

 


а, б, в - схеми прикладання контрольного навантаження;

1 - знімні хомути кріплення; 2 - точка прикладання навантаження; 3 - зразок; 4 - підпора (для схеми б -каретки); 5 - опора

Рисунок 8 - Визначення міцності кутових з'єднань


а, б, в - схемы приложения контрольной нагрузки;

 

1 - съемные хомуты крепления; 2 - точка приложения нагрузки; 3 - образец; 4 - упор (для схемы б - каретки); 5 - опора

Рисунок 8 - Определение прочности угловых соединений


 


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.23

 


Основні комплектуючі деталі виробів:

склопакети, ущільнювальні прокладки, вікон­ні прилади для замикання, а також оздоблю­вальні матеріали (покриття) і клеї (клейові з'єднання) повинні бути випробувані на дов­говічність (надійність) у випробувальних цент­рах, акредитованих на право проведення та­ких випробувань.

5.4.3 Світлопрозорі деталі повинні витри­мувати вітрове навантаження за чинними бу­дівельними нормами. Мінімально допустимі значення товщини стекол визначають у залеж­ності від габаритних розмірів стулок, виду скління, марки скла і класу опору вітровому навантаженню виробу.

За відсутності розрахунків на міцність до­пускається приймати мінімальні значення тов­щини стекол згідно з вимогами таблиці 5.


Основные комплектующие детали изде­лий: стеклопакеты, уплотняющие прокладки, оконные приборы для запирания, а также от­делочные материалы (покрытия) и клеи (клее­вые соединения) должны быть испытаны на долговечность (надежность) в испытательных центрах, аккредитованных на право проведе­ния таких испытаний.

5.4.3 Светопрозрачные детали должны выдерживать ветровую нагрузку по действую­щим строительным нормам. Минимально до­пустимые значения толщины стекол определя­ют в зависимости от габаритных размеров ство­рок, вида остекления, марки стекла и класса сопротивления ветровой нагрузке изделия.

При отсутствии прочностных расчетов допускается принимать минимальные значе­ния толщины стекол согласно требованиям таблицы 5.


Таблиця 5                                                                                                                           У міліметрах

Таблица 5                                                                                                                           В миллиметрах

 


Розмір поля скління заввишки

Размер поля остекления по высоте

 

Клас виробів за опором вітровому навантаженню

Класс изделий по сопротивлению ветровой нагрузке

 

Розмір поля скління завширшки

Размер поля остекления по ширине

до 700 вкл.

 

Понад 700 до 1000 вкл.

Свыше 700 до 1000 вкл.

 

 

до 1000

 

 

 

А

 

4

 

5

 

Б

 

4

 

4

 

В

 

3

 

4

 

Г

 

3

 

3

 

Д

 

3

 

3

 

 

 

від 1000 до 1300

от 1000 до 1300

 

 

А

 

5

 

5

 

Б

 

4

 

5

 

В

 

4

 

4

 

Г

 

3

 

4

 

Д

 

3

 

3

 

 

 

від 1300 до 1600

от 1000 до 1300

 

 

А

 

5

 

6

 

Б

 

5

 

5

 

В

 

4

 

5

 

Г

 

4

 

4

 

Д

 

3

 

4

 

 

 

від 1600 до 1800

от 1600 до 1800

 

 

 

А

 

6

 

6

 

Б

 

5

 

6

 

В

 

5

 

5

 

Г

 

4

 

5

 

Д

 

4

 

4

 

 


5.4.4 Віконні прилади і закріплювальні деталі повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-13, НД на конкретні види при­ладів та мати захисне або захисно-декоратив­не покриття згідно з ГОСТ 9.303, яке забезпе­чує надійну корозійну стійкість.


5.4.4 Оконные приборы и крепежные дета­ли должны отвечать требованиям ГОСТ 538, НД на конкретные виды приборов и иметь защитное или защитно-декоративное покры­тие согласно ГОСТ 9.303, обеспечивающее на­дежную коррозийную стойкость.


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.24

 


Віконні прилади повинні відповідати та­ким вимогам:

-  опір статичному навантаженню, яке діє на запірні прилади і ручки, - не менше 500 Н;

 

-  опір обертаючому моменту сил, прикладе­них до ручки, - не менше 25 Н -м;

-   опір навантаженню, прикладеному до обме­жувача кута відчинення у режимі провіт­рювання, - не менше 500 Н;

-   зусилля, яке прикладають до стулок виро­бів для їх відчинення, не повинне переви­щувати 50 Н, до полотен балконних две­рей - 75 Н;

-   зусилля, яке прикладають до стулок при їх зачиненні до потрібного стискання ущіль­нювальних прокладок, - не більше 120 Н;

-  зусилля, яке прикладають до стулок (поло­тен) виробів для їх відчинення, не повинне перевищувати 50 (75) Н.

 

5.5 Рівень заводської готовності і комп­лектність

5.5.1 Віконні блоки повинні мати повну заводську готовність: встановлені замикаючі прилади, завіси, стекла, склопакети, ущільню­вальні прокладки і закінчене оздоблення.

Допускається поставка віконних блоків неповної заводської готовності, при цьому рі­вень готовності виробів встановлюють у дого­ворі на їх виготовлення (поставку) за узгод­женням виготовлювача зі споживачем.

 

Примітка. За найменший рівень готов­ності приймають вироби, які постачають у зі­браному вигляді з різним ступенем оздоблен­ня, при цьому комплектація виробів може не включати у себе деталі скління, ущільню­вальні прокладки і накладні віконні прила­ди. Віконні блоки збірно-розбірної конст­рукції можуть постачатись у брусках, комп­лектно.

 

5.5.2 У випадку поставки виробів непов­ної заводської готовності відповідальність за якість готових виробів встановлюють у дого­ворах на поставку.

5.5.3 Комплектація виробів при їх пос­тавці споживачу повинна відповідати вимо­гам, встановленим у договорі.

У комплект поставки повинні входити до­кумент про якість (паспорт) і інструкція з експ­луатації виробів.

Поставку збірно-розбірних виробів су­проводжують інструкцією з їх збирання.


Оконные приборы должны отвечать сле­дующим требованиям:

-   сопротивление статической нагрузке, дей­ствующей на запорные приборы и ручки, -не менее 500 Н;

-  сопротивление крутящему моменту сил, приложенных к ручке, - не менее 25 Н -м;

-     сопротивление нагрузке, приложенной к ог­раничителю угла открывания в режиме про­ветривания, - не менее 500 Н;

-     усилие, прикладываемое к створкам изде­лий для их открывания, не должно превы­шать 50 Н, к полотнам балконных дверей -75 Н;

-     усилие, прикладываемое к створкам при их закрывании до требуемого сжатия уплотня­ющих прокладок, - не более 120 Н;

-     усилие, прикладываемое к створкам (полот­нам) изделий для их открывания, не должно превышать 50 (75) Н.

 

5.5 Уровень заводской готовности и комп­лектность

5.5.1 Оконные блоки должны иметь пол­ную заводскую готовность: установленные за­пирающие приборы, петли, стекла, стеклопа-кеты, уплотняющие прокладки и законченную отделку.

Допускается поставка оконных блоков не­полной заводской готовности, при этом уро­вень готовности изделий устанавливают в до­говоре на их изготовление (поставку) по со­гласованию изготовителя с потребителем.

Примечание. За наименьший уровень го­товности принимают изделия, поставляемые в собранном виде с различной степенью отдел­ки, при этом комплектация изделий может не включать в себя детали остекления, уплот­няющие прокладки и накладные оконные при­боры. Оконные блоки сборно-разборной кон­струкции могут поставляться в брусках, комп­лектно.

5.5.2 В случае поставки изделий неполной заводской готовности ответственность за ка­чество готовых изделий устанавливают в до­говорах на поставку.

5.5.3 Комплектация изделий при их пос­тавке потребителю должна соответствовать требованиям, установленным в договоре.

В комплект поставки должны входить до­кумент о качестве (паспорт) и инструкция по эксплуатации изделий.

Поставку сборно-разборных изделий со­провождают инструкцией по их сборке.ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.25

 


5.5.4 За узгодженням виготовлювача зі споживачем у комплект поставки виробів мо­жуть входити протимоскітні сітки, жалюзі, ві­конниці, лиштва, підвіконні дошки та інші де­талі.

5.5.5 Частини замикаючих приладів, які виступають за площину виробу, допускається поставляти не змонтованими, а у комплекті з виробами.

5.5.6 За вимогою споживача виготовлю­вач представляє типову інструкцію з монтажу виробів.

5.6 Маркування

5.6.1 Кожний виріб маркують водостій­кою фарбою або етикеткою з указаниям під­приємства-виготовлювача (товарного знака), марки виробу, дати його виготовлення та (або) номера замовлення, знака (штампа), що підтверджує приймання виробу технічним контролем. Вироби маркують, як правило, на нелицьовій стороні верхньої частини верти­кального профілю коробки виробу.

5.6.2 Замикаючі прилади і склопакети, які входять до складу виробу, повинні бути мар­ковані відповідно до технічної документації на цю продукцію.

5.6.3 При поставці збірно-розбірних ви­робів у розібраному вигляді вимоги до марку­вання виробів встановлюють у НД на ці виро­би.

 

6 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

6.1 Віконні блоки повинні бути прийняті технічним контролем підприємства-виготов­лювача на відповідність вимогам даного стан­дарту, стандартів на конкретні види виробів, а також вимогам, зазначеним у договорі на ви­готовлення (поставку) виробів.

Вироби приймають партіями. При прий­манні виробів на підприємстві-виготовлювачі за партію приймають кількість виробів, виго­товлених у межах однієї зміни. Об'єм партії може бути встановлений у робочій докумен­тації підприємства-виготовлювача, наприк­лад, кількість виробів, які виготовляють за од­ним замовленням, кількість виробів однієї марки тощо.

6.2 Якість продукції, встановлену у дано­му стандарті, підтверджують:

- вхідним контролем матеріалів та комплек­туючих деталей;

- операційним виробничим контролем;

- приймальним контролем готових виробів;


5.5.4 По согласованию изготовителя с пот­ребителем в комплект поставки изделий могут входить противомоскитные сетки, жалюзи, ставни, наличники, подоконные доски и дру­гие детали.

5.5.5 Выступающие за плоскость изделия части запирающих приборов допускается пос­тавлять не смонтированными, а в комплекте с изделиями.

5.5.6 По требованию потребителя изгото­витель представляет типовую инструкцию по монтажу изделий.

5.6 Маркировка

5.6.1 Каждое изделие маркируют водо­стойкой краской или этикеткой с указанием предприятия-изготовителя (товарного знака), марки изделия, даты его изготовления и (или) номера заказа, знака (штампа), подтверждаю­щего приемку изделия техническим контро­лем. Изделия маркируют, как правило, на не­лицевой стороне верхней части вертикального профиля коробки изделия.

5.6.2 Входящие в состав изделия запираю­щие приборы и стеклопакеты должны быть маркированы в соответствии с технической документацией на эту продукцию.

5.6.3 При поставке сборно-разборных из­делий в разобранном виде требования к мар­кировке изделий устанавливают в НД на эти изделия.

6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

6.1 Оконные блоки должны быть приняты техническим контролем предприятия-изгото­вителя на соответствие требованиям настоя­щего стандарта, стандартов на конкретные ви­ды изделий, а также требованиям, определен­ным в договоре на изготовление (поставку) изделий.

Изделия принимают партиями. При при­емке изделий на предприятии-изготовителе за партию принимают количество изделий, изготовленных в пределах одной смены. Объем партии может быть установлен в рабо­чей документации предприятия-изготовите­ля, например, количество изделий, изготовля­емых по одному заказу, количество изделий одной марки и т.д.

6.2 Качество продукции, установленное в настоящем стандарте, подтверждают:

- входным контролем материалов и комплек­тующих деталей;

- операционным производственным контро­лем;

- приемочным контролем готовых изделий;


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.26

 


- контрольними   приймально-здавальними випробуваннями партії виробів, які прово­дить служба якості підприємства-виготов­лювача;

- періодичними випробуваннями виробів у незалежних випробувальних центрах;

- кваліфікаційними і сертифікаційними вип­робуваннями.

6.3 Порядок проведення вхідного контро­лю і операційного виробничого контролю на робочих місцях встановлюють у технологічній документації.

У випадку, якщо підприємство-виготов­лювач комплектує віконні блоки склопакетами, віконними приладами та іншими вироба­ми власного виробництва, вони повинні бути прийняті і випробувані у відповідності з вимо­гами нормативної документації на ці вироби.

 

6.4 Приймальний контроль якості готової продукції проводять поштучно, методом су­цільного контролю. При цьому перевіряють:

-   зовнішній вигляд (на відсутність дефектів, які видно неозброєним оком);

-   роботу віконних приладів;

- провисання елементів, які відчиняються, і відхилення розміру відстані між наплавами стулок;

-   наявність водозливних та інших отворів;

- наявність і правильність встановлення ущільнювальних прокладок;

-  інші вимоги, встановлені у стандартах на конкретні види виробів.

Вироби, які пройшли приймальний конт­роль, маркують. Вироби, які не пройшли при­ймальний контроль хоча б за одним показни­ком, бракують.

6.5 Кожна партія виробів проходить конт­рольні приймально-здавальні випробування, які проводить служба якості, як правило, не рідше одного разу за зміну. Порядок прове­дення цього виду випробувань встановлюють у НД на конкретні види виробів.

У випадку негативного результату випро­бувань хоча б за одним показником, прово­дять повторну перевірку якості виробів на подвоєній кількості зразків за показником, який мав негативний результат випробувань. При повторному виявленні невідповідності показника встановленим вимогам, контроль­ну і наступну партію виробів піддають суціль­ному контролю. При позитивному результа­ті суцільного контролю повертаються до встановленого порядку контрольних прий­мально-здавальних випробувань.


- контрольными приемо-сдаточными испы­таниями партии изделий, проводимыми службой качества предприятия-изготовите­ля;

- периодическими испытаниями изделий в независимых испытательных центрах;

- квалификационными и сертификационны­ми испытаниями.

6.3 Порядок проведения входного контро­ля и операционного производственного конт­роля на рабочих местах устанавливают в тех­нологической документации.

В случае, если предприятие-изготовитель комплектует оконные блоки стеклопакетами, оконными приборами и другими изделиями собственного изготовления, они должны быть приняты и испытаны в соответствии с требо­ваниями нормативной документации на эти изделия.

6.4 Приемочный контроль качества гото­вой продукции проводят поштучно, методом сплошного контроля. При этом проверяют:

-    внешний вид (на отсутствие дефектов, види­мых невооруженным глазом);

-   работу оконных приборов;

- провисание открывающихся элементов и отклонение размера расстояния между нап­лавами створок;

-   наличие водосливных и других отверстий;

-  наличие и правильность установки уплот­няющих прокладок;

-  другие требования, установленные в стан­дартах на конкретные виды изделий.

Изделия, прошедшие приемочный конт­роль, маркируют. Изделия, не прошедшие приемочного контроля хотя бы по одному по­казателю, бракуют.

6.5 Каждая партия изделий проходит кон­трольные приемо-сдаточные испытания, про­водимые службой качества, как правило, не реже одного раза в смену. Порядок проведе­ния этого вида испытаний устанавливают в НД на конкретные виды изделий.

В случае отрицательного результата ис­пытаний хотя бы по одному показателю, про­водят повторную проверку качества изделий на удвоенном количестве образцов по показа­телю, имевшему отрицательный результат ис­пытаний. При повторном обнаружении несо­ответствия показателя установленным требо­ваниям, контрольную и последующую партии изделий подвергают сплошному контролю. При положительном результате сплошного контроля возвращаются к установленному по­рядку контрольных приемо-сдаточных испыта­ний.ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.27

 


6.6 Періодичні випробування за експлуа­таційними показниками, вказаними у 5.3.1, проводять при внесенні змін у конструкцію виробів або технологію їх виготовлення, але не рідше одного разу на п'ять років, а також при сертифікації виробів (у частині показни­ків, передбачених методиками сертифікації).

При постановці віконних блоків на вироб­ництво проводять їх кваліфікаційні випробу­вання на відповідність вимогам даного стан­дарту, а також стандартів або технічних умов на конкретні види виробів. У обгрунтованих випадках допускається суміщувати кваліфіка­ційні та сертифікаційні випробування.

 

Випробування проводять у незалежних випробувальних центрах, акредитованих на право їх проведення.

6.7 Споживач має право проводити конт­рольну перевірку якості виробів, дотримую­чись при цьому правил приймання і методів випробувань, вказаних у даному стандарті, а також у НД на конкретні види виробів.

6.8 При прийманні виробів споживачем партією вважають кількість виробів, яку від­вантажують за конкретним договором (замов­ленням), але не більше 500 шт, оформлену од­ним документом про якість.

При прийманні виробів споживачем реко­мендується використовувати план односту­пінчатого контролю якості виробів, встанов­лений у таблиці 6.


6.6 Периодические испытания по эксплуа­тационным показателям, указанным в 5.3.1, проводят при внесении изменений в конструк­цию изделий или технологию их изготовле­ния, но не реже одного раза в пять лет, а также при сертификации изделий (в части показате­лей, предусмотренных методиками сертифика­ции).

При постановке оконных блоков на про­изводство проводят их квалификационные ис­пытания на соответствие требованиям насто­ящего стандарта, а также стандартов или тех­нических условий на конкретные виды изде­лий. В обоснованных случаях допускается со­вмещать квалификационные и сертификаци­онные испытания.

Испытания проводят в независимых ис­пытательных центрах, аккредитованных на право их проведения.

6.7 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку качества изделий, со­блюдая при этом правила приемки и методы испытаний, указанные в настоящем стандарте, а также в НД на конкретные виды изделий.

6.8 При приемке изделий потребителем партией считают количество изделий, отгру­жаемое по конкретному договору (заказу), но не более 500 шт, оформленное одним докумен­том о качестве.

При приемке изделий потребителем реко­мендуется использовать план одноступенча­того контроля качества изделий, установлен­ный в таблице 6.


 

Таблиця

Таблица 6


Об'єм партії,

Объем партии, шт.

 

Об'єм виборки,

Объем выборки,

шт.

 

Приймальне число

Приемочное число

 

Малозначні дефекти Малозначительные дефекты

 

Критичні і значні дефекти Критические и значительные дефекты

 

Від 1 до 12

От 1 до 12

 

Суцільний контроль Сплошной контроль

 

3

 

0

 

13-25

 

5

 

3

 

0

 

26-50

 

8

 

4

 

0

 

51 -90

 

12

 

5

 

0

 

91 -150

 

18

 

7

 

1

 

151 -280

 

26

 

10

 

2

 

281 - 500

 

38

 

14

 

2

 

Примітка. До значних і критичних дефектів відносять: дефекти, що приводять до втрати експлуатаційних характеристик, які не можна усунути без заміни частини виробу (зламані профіль або віконні прилади, склопакет, що тріснув та ін.), перевищення граничних відхилень розмірів більше ніж у 1,5 раза від встановлених у НД, розукомплектованість виробів. До малозначних дефектів відносять дефекти, які можна усунути: незначні пошкодження поверхні, невідрегульовані віконні прилади і завіси, перевищення граничних відхилень розмірів менше ніж у 1,5 раза від встановлених у НД.

Примечание. К значительным и критическим дефектам относят: дефекты, ведущие к потери эксплуатационных характеристик, неустранимые без замены части изделия (поломка профиля или оконных приборов, треснувший стеклопакет и др.), превышение предельных отклонений размеров более чем в 1,5 раза от установленных в НД, разукомплектованность изделий. К малозначительным дефектам относят устранимые дефекты: незначительные повреждения поверхности, неотрегулированные оконные приборы и петли, превышение предельных отклонений размеров менее чем в 1,5 раза от установленных в НД

 


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.28

 


6.9 Кожна партія виробів повинна супро­воджуватись документом про якість (паспор­том), у якому вказують:

- найменування  і  адресу  підприємства-виго­товлювача або його товарний знак;

- умовне позначення виробу;

- данні про сертифікацію виробів;

- номер партії (замовлення);

- кількість виробів у партії (у шт. і м2);

- специфікацію комплектуючих деталей;

- дату відвантаження.

Документ про якість повинен мати знак (штамп), який підтверджує приймання партії виробів технічним контролем підприємства-виготовлювача. Рекомендується у документі про якість вказати основні технічні характе­ристики виробів і гарантійні зобов'язання.

 

При реалізації виробів через підприємст­ва роздрібної торгівлі паспортом супровод­жують кожний виріб. Приклад заповнення паспорта віконного блока наведений у до­датку В.

 

При експортно-імпортних операціях вміст супроводжувального документа про якість уточнюють у договорі на поставку виробів.

 

6.10 За домовленістю сторін приймання виробів споживачем може проводитись у ви­готовлювача, на складі споживача або в іншо­му, обумовленому в договорі на поставку, місці.

 

6.11 Приймання виробів споживачем не звільняє виготовлювача від відповідальності при виявленні прихованих дефектів, які при­звели до порушення експлуатаційних харак­теристик виробів протягом гарантійного тер­міну експлуатації.

 

7 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

7.1 Методи випробувань при вхідному контролі якості матеріалів і комплектуючих деталей встановлюють у технологічній доку­ментації, виходячи з вимог НД на ці матеріали і деталі.

7.2 Методи випробувань при проведенні виробничого операційного контролю вста­новлюють у технологічній документації (рег­ламенті контролю якості).

7.3 Методи контролю якості виробів при приймальному контролі і контрольних при­ймально-здавальних випробуваннях встанов­люють у стандартах на конкретні види ви­робів.


6.9 Каждая партия изделий должна со­провождаться документом о качестве (паспор­том), в котором указывают:

- наименование и адрес предприятия-изгото­вителя или его товарный знак;

- условное обозначение изделия;

- данные о сертификации изделий;

- номер партии (заказа);

- количество изделий в партии (в шт. и м2);

- спецификацию комплектующих деталей;

- дату отгрузки.

Документ о качестве должен иметь знак (штамп), подтверждающий приемку партии изделий техническим контролем предприятия-изготовителя. Рекомендуется в документе о ка­честве указывать основные технические харак­теристики изделий и гарантийные обязатель­ства.

При реализации изделий через предпри­ятия розничной торговли паспортом сопро­вождают каждое изделие. Пример заполнения паспорта оконного блока приведен в прило­жении В.

При экспортно-импортных операциях со­держание сопроводительного документа о ка­честве уточняют в договоре на поставку изде­лий.

6.10 По договоренности сторон приемка изделий потребителем может производиться у изготовителя, на складе потребителя или в ином, оговоренном в договоре на поставку, месте.

6.11 Приемка изделий потребителем не ос­вобождает изготовителя от ответственности при обнаружении скрытых дефектов, привед­ших к нарушению эксплуатационных характе­ристик изделий в течение гарантийного срока службы.

 

7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

7.1 Методы испытаний при входном кон­троле качества материалов и комплектующих деталей устанавливают в технологической до­кументации, исходя из требований НД на эти материалы и детали.

7.2 Методы испытаний при проведении производственного операционного контроля устанавливают в технологической документа­ции (регламенте контроля качества).

7.3 Методы контроля качества изделий при приемочном контроле и контрольных приемо-сдаточных испытаниях устанавлива­ют в стандартах на конкретные виды изделий.ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.29

 


7.4 Методи контролю при проведенні пе­ріодичних випробувань

7.4.1 Методи визначення міцності кутових з'єднань встановлюють у НД на конкретні ви­ди виробів з урахуванням схем прикладання навантажень, наведених на рисунку 8.

7.4.2 Приведений опір теплопередачі виз­начають за ДСТУ Б В.2.6-17 (ГОСТ 26602.1).

7.4.3 Повітропроникність визначають за ДСТУ Б В.2.6-18 (ГОСТ 26602.2).

7.4.4 Границю водонепроникності визна­чають за ДСТУ Б В.2.6-18 (ГОСТ 26602.2).

7.4.5 Звукоізоляційні характеристики виз­начають за ДСТУ Б В.2.6-19 (ГОСТ 26602.3).

7.4.6 Коефіцієнт загального світлопропус-кання визначають за ДСТУ Б В.2.6-20 (ТОСТ 26602.4).

7.4.7 Опір статичним навантаженням виз­начають за ГОСТ 24033.

7.4.8 Міцність зчеплення лакофарбових покриттів з поверхнею, яка оздоблюється (ад­гезію), визначають методом ґратчастих над­різів за ГОСТ 15140 з доповненнями, які вста­новлюють у стандартах на конкретні види ви­робів.

7.4.9 Показники довговічності (включаю­чи стійкість до кліматичних впливів і впливу агресивних середовищ), опір вітровим наван­таженням, безвідмовність віконних приладів, навантаження, що нормуються і які приклада­ють до віконних приладів, товщину лакофар­бових покриттів визначають за НД, яка за­тверджена у встановленому порядку.

 

8 УПАКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУ­ВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

8.1 Упакування виробів повинне забезпе­чувати їх збереження при зберіганні, вантаж­но-розвантажувальних роботах та транспор­туванні.

Рекомендується упаковувати вироби у по­ліетиленову плівку за ГОСТ 10354.

8.2 Невстановлені на вироби прилади або частини приладів повинні бути загорнуті у по­ліетиленову плівку за ГОСТ 10354 або в інший упакувальний матеріал, що забезпечує їх збе­реження, міцно перев'язані і поставлені комп­лектно з виробами.

8.3 Стулки виробів, які відчиняються, пе­ред упакуванням і транспортуванням повинні бути зачинені на усі замикаючі прилади.


7.4 Методы контроля при проведении пери­одических испытаний

7.4.1 Методы определения прочности уг­ловых соединений устанавливают в НД на конкретные виды изделий с учетом схем при­ложения нагрузок, приведенных на рисунке 8.

7.4.2 Приведенное сопротивление тепло­передаче определяют по ГОСТ 26602.1.

7.4.3 Воздухопроницаемость определяют по ГОСТ 26602.2.

7.4.4. Предел водонепроницаемости опре­деляют по ГОСТ 26602.2.

7 4.5 Звукоизоляционные характеристики определяют по ГОСТ 26602.3.

7.4.6 Коэффициент общего светопропус-кания определяют по ГОСТ 26602.4.

 

7.4.7 Сопротивление статическим нагруз­кам определяют по ГОСТ 24033.

7.4.8 Прочность сцепления лакокрасоч­ных покрытий с отделываемой поверхностью (адгезию) определяют методом решетчатых надрезов по ГОСТ 15140 с дополнениями, ус­танавливаемыми в стандартах на конкретные виды изделий.

7.4.9 Показатели долговечности (включая стойкость к климатическим воздействиям и воздействию агрессивных сред), сопротивле­ние ветровым нагрузкам, безотказность окон­ных приборов, нормируемые нагрузки, прила­гаемые к оконным приборам, толщину лако­красочных покрытий определяют по НД, ут­вержденной в установленном порядке.

 

8 УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВА­НИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Упаковка изделий должна обеспечи­вать их сохранность при хранении, погрузочно-разгрузочных работах и транспортирова­нии.

Рекомендуется упаковывать изделия в по­лиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354.

8.2 Не установленные на изделия приборы или части приборов должны быть завернуты в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 или в другой упаковочный материал, обеспечиваю­щий их сохранность, прочно перевязаны и по­ставлены комплектно с изделиями.

8.3 Открывающиеся створки изделий пе­ред упаковкой и транспортированием должны быть закрыты на все запорные приборы.


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.30

 


8.4 Вимоги до зберігання і транспортуван­ня комплектуючих деталей, а також правила транспортування збірно-розбірних віконних блоків установлюють у НД на конкретні види виробів.

8.5 Вироби транспортують усіма видами транспорту у відповідності з правилами пере­везення вантажів, чинними на даному виді транспорту. Для перевезення виробів реко­мендується застосування контейнерів. У ви­падку безконтейнерного транспортування вироби розкріплюють (упаковують) у пачки відповідно до схем, встановлених у технічній документації.

8.6 При зберіганні і транспортуванні виробів повинне бути забезпечене запобігання механічним ушкодженням, впливу атмосфер­них опадів і прямого сонячного проміння.

 

8.7 При зберіганні і транспортуванні ви­робів не допускається ставити їх одне на одно­го, між виробами рекомендується встановлю­вати прокладки з еластичних матеріалів.

8.8 Вироби зберігають у спеціальних кон­тейнерах або у вертикальному положенні під кутом (10-15)° до вертикалі на дерев'яних під­кладках, піддонах у критих приміщеннях без безпосереднього контакту з нагрівальними приладами.

8.9 У випадках окремого транспортуван­ня склопакетів вимоги до їх упакування і транспортування встановлюють за ДСТУ Б В.2.7-107 (ГОСТ 24866).

 

9   ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДО МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

9.1 Вимоги до монтажу виробів, включаю­чи конструкцію та розміри монтажних вузлів примикання віконних блоків до стін, встанов­люють у проектній документації на будівниц­тво з урахуванням прийнятих у проекті ва­ріантів виконання вузлів примикання у стіно­вих конструкціях, розрахованих на задані клі­матичні та інші навантаження.

9.2 Монтаж віконних блоків повинен здійснюватись спеціалізованими будівельни­ми фірмами. Закінчення монтажних робіт повинне підтверджуватись актом здавання-приймання, оформленим у встановленому по­рядку.


8.4 Требования к хранению и транспорти­рованию комплектующих деталей, а также правила транспортирования сборно-разбор­ных оконных блоков устанавливают в НД на конкретные виды изделий.

8.5 Изделия транспортируют всеми вида­ми транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Для перевозки изделий реко­мендуется применение контейнеров. В случае безконтейнерного транспортирования изде­лия раскрепляют (упаковывают) в пачки со­гласно схемам, установленным в технической документации.

8.6 При хранении и транспортировании изделий должно быть обеспечено их предохра­нение от механических повреждений, воздей­ствия атмосферных осадков и прямых солнеч­ных лучей.

8.7 При хранении и транспортировании изделий не допускается ставить их друг на дру­га, между изделиями рекомендуется устанав­ливать прокладки из эластичных материалов.

8.8 Изделия хранят в специальных контей­нерах или в вертикальном положении под уг­лом (10-15)° к вертикали на деревянных под­кладках, поддонах в крытых помещениях без непосредственного контакта с нагревательны­ми приборами.

8.9 В случаях отдельного транспортиро­вания стеклопакетов требования к их упа­ковке и транспортировке устанавливают по ГОСТ 24866.

 

9   ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1 Требования к монтажу изделий, вклю­чая конструкцию и размеры монтажных узлов примыкания оконных блоков к стенам, уста­навливают в проектной документации на строительство с учетом принятых в проекте вариантов исполнения узлов примыкания в стеновых конструкциях, рассчитанных на за­данные климатические и другие нагрузки.

9.2 Монтаж оконных блоков должен осу­ществляться специализированными строи­тельными фирмами. Окончание монтажных работ должно подтверждаться актом сдачи-приемки, оформленным в установленном по­рядке.


 


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.31

 


9.3 За вимогою споживача виготовлювач виробів повинен представити йому Типову інструкцію з монтажу віконних і балконних дверних блоків, яка містить:

- креслення (схеми) типових монтажних вуз­лів примикання;

- перелік матеріалів, які застосовують при монтажі (з наведенням відомостей про їх сумісність), і температурних режимів їх за­стосування;

- послідовність технологічних операції з мон­тажу віконних блоків.

9.4 При проектуванні і виконанні вузлів примикання повинні виконуватись такі умови:

 

- закриття монтажних щілин між виробами і косяками прорізів стінових конструкцій по­винне бути щільним, герметичним, розра­ховане на витримування кліматичних на­вантажень зовні і умов експлуатації всере­дині приміщень;

 

- конструкції вузлів примикання (включаючи розташування віконного блока за глиби­ною прорізу) повинні перешкоджувати ут­воренню мостиків холоду, які приводять до утворення конденсату на внутрішніх поверх­нях віконних прорізів;

- експлуатаційні характеристики конструк­цій вузлів примикання і матеріалів, які за­стосовують (тепло- і звукоізоляція, паро- і повітропроникність), повинні відповідати вимогам, встановленим у чинних норматив­них документах;

- герметизація швів зі сторони приміщень по­винна бути більш щільною ніж зовні;

- при виборі заповнення монтажних щілин слід ураховувати експлуатаційні темпера­турні зміни габаритних розмірів виробів;

 

- полімерні матеріали, які застосовують при монтажних роботах, повинні мати гігієніч­ний висновок органів охорони здоров'я про можливість їх застосування у будівництві.

9.5 Великогабаритні стінові прорізи до­пускається заповнювати зблокованими вікон­ними блоками (за шириною і висотою). Вузли з'єднань блоків і розрахунки на міцність по­винні бути наведені у технічній документації.

 

9.6 Конструкція вузлів примикання і тех­нологія монтажу виробів повинні відповідати вимогам проекту.

9.7 Правила експлуатації виробів встанов­люють у Інструкції з експлуатації виробів, яка затверджена керівником підприємства-виго­товлювача.


9.3 По требованию потребителя изготови­тель изделий должен предоставлять ему Типо­вую инструкцию по монтажу оконных и бал­конных дверных блоков, содержащую:

- чертежи (схемы) типовых монтажных узлов примыкания;

- перечень применяемых при монтаже изде­лий материалов (с приведением сведений об их совместимости) и температурных режи­мов их применения;

- последовательность технологических опе­раций по монтажу оконных блоков.

9.4 При проектировании и исполнении уз­лов примыкания должны выполняться следу­ющие условия:

- заделка монтажных зазоров между издели­ями и откосами проемов стеновых конст­рукций должна быть плотной, герметич­ной, рассчитанной на выдерживание клима­тических нагрузок снаружи и условий экс­плуатации внутри помещений;

- конструкции узлов примыкания (включая расположение оконного блока по глубине проема) должны препятствовать образова­нию мостиков холода, приводящих к обра­зованию конденсата на внутренних поверх­ностях оконных проемов;

- эксплуатационные характеристики конст­рукций узлов примыкания и применяемых материалов (тепло- и звукоизоляция, паро- и воздухопроницаемость) должны отвечать требованиям, установленным в действую­щих нормативных документах;

- герметизация швов со стороны помещений должна быть более плотной чем снаружи;

- при выборе заполнения монтажных зазоров следует учитывать эксплуатационные тем­пературные изменения габаритных разме­ров изделий;

- полимерные материалы, применяемые при монтажных работах, должны иметь гигие­ническое заключение здравоохранительных органов о возможности их применения в строительстве.

9.5 Крупногабаритные стеновые проемы допускается заполнять сблокированными оконными блоками (по ширине и высоте). Уз­лы соединений блоков и прочностные расчеты должны быть приведены в технической доку­ментации.

9.6 Конструкция узлов примыкания и тех­нология монтажа изделий должны соответст­вовать требованиям проекта.

9.7 Правила эксплуатации изделий уста­навливают в Инструкции по эксплуатации из­делий, утвержденной руководителем предпри­ятия-изготовителя.ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.32

 


9.8 Інструкція з експлуатації виробів по­винна включати у себе правила догляду за ви­робами, встановлювати вимоги до галузі їх застосування і безпечної експлуатації.

 

10 ГАРАНТІЇ ВИГОТОВЛЮВАЧА

 

10.1 Гарантії виготовлювача встановлю­ють у стандартах на конкретні види виробів. Виготовлювач гарантує відповідність виробів вимогам нормативної документації за умови виконання споживачем правил зберігання, монтажу і експлуатації, а також галузі застосу­вання виробів.

10.2 Гарантійний термін зберігання виро­бів - не менше одного року від дня відванта­ження виробу виготовлювачем.

10.3 Гарантійний термін експлуатації ві­конних і дверних блоків встановлюють у дого­ворі на поставку, але не менше трьох років від дня відвантаження виробів виготовлювачем.


9.8 Инструкция по эксплуатации изделий должна включать в себя правила ухода за из­делиями, устанавливать требования к области их применения и безопасной эксплуатации.

 

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

 

10.1 Гарантии изготовителя устанавлива­ют в стандартах на конкретные виды изделий. Изготовитель гарантирует соответствие изде­лий требованиям нормативной документации при условии соблюдения потребителем пра­вил хранения, монтажа и эксплуатации, а так­же области применения изделий.

10.2 Гарантийный срок хранения изделий - не менее одного года со дня отгрузки изделия изготовителем.

10.3 Гарантийный срок службы оконных и дверных блоков устанавливают в договоре на поставку, но не менее трех лет со дня отгрузки изделий изготовителем.


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.33

 


Додаток А

(рекомендований)

Терміни і визначення

У даному стандарті застосовують такі тер­міни з відповідними визначеннями.

 

Вікно - елемент стінової або покрівельної конструкції, призначений для сполучення внутрішніх приміщень з навколишнім середо­вищем, природного освітлення приміщень, їх вентиляції, захисту від атмосферних, шумових впливів і який складається з віконного прорізу з косяками, віконного блока, системи ущіль­нення монтажних швів, підвіконної дошки, де­талей зливу і облицювань.

Віконний проріз - проріз у стіні (покрівлі) для монтажу одного або декількох віконних блоків, конструкція якого передбачає також встановлення монтажного ущільнення, кося­ків, зливів, підвіконної дошки.

Віконний блок - світлопрозора частина конструкції, призначена для природного ос­вітлення приміщення, його вентиляції і захис­ту від атмосферних і шумових впливів.

Віконний блок складається зі збірних оди­ниць: коробки і стулкових елементів, вбудова­них систем провітрювання і може включати в себе ряд додаткових елементів: жалюзі, вікон­ниці та ін.

Балконний дверний блок - світлопрозора конструкція, призначена для забезпечення сполучення внутрішнього приміщення з бал­коном (лоджією), природного освітлення при­міщення і захисту від атмосферних і шумових впливів.

Балконний дверний блок складається зі збірних одиниць: коробки, дверного полотна і, у окремих випадках, фрамуги.

Рамочна конструкція (елемент) віконного блока - збірна одиниця віконного блока, яка складається з брусків (профілів), з'єднаних між собою з допомогою жорстких кутових зв'язків: на шипах і клеї, зварюванні, меха­нічних зв'язках (гвинтових, на зубчастих плас­тинах, шляхом обпресовування) та ін.

Коробка - збірна одиниця віконного або дверного блока рамочної конструкції, при­значена для навішування стулок або полотен, яку нерухомо закріплюють до стінок віконно­го і дверного прорізу.


Приложение А

(рекомендуемое)

Термины и определения

В настоящем стандарте применяют следу­ющие термины с соответствующими опреде­лениями.

Окно - элемент стеновой или кровельной конструкции, предназначенный для сообще­ния внутренних помещений с окружающим пространством, естественного освещения по­мещений, их вентиляции, защиты от атмос­ферных, шумовых воздействий и состоящий из оконного проема с откосами, оконного блока, системы уплотнения монтажных швов, подо­конной доски, деталей слива и облицовок.

Оконный проем - проем в стене (кровле) для монтажа одного или нескольких оконных блоков, конструкция которого предусматри­вает также установку монтажного уплотне­ния, откосов, сливов, подоконной доски.

Оконный блок - светопрозрачная конст­рукция, предназначенная для естественного освещения помещения, его вентиляции и за­щиты от атмосферных и шумовых воздейст­вий.

Оконный блок состоит из сборочных еди­ниц: коробки и створчатых элементов, встро­енных систем проветривания и может вклю­чать в себя ряд дополнительных элементов:

жалюзи, ставни и др.

Балконный дверной блок - светопрозрач­ная конструкция, предназначенная для обес­печения сообщения внутреннего помещения с балконом (лоджией), естественного освеще­ния помещения и защиты от атмосферных и шумовых воздействий.

Балконный дверной блок состоит из сбо­рочных единиц: коробки, дверного полотна и, в отдельных случаях, фрамуги.

Рамочная конструкция (элемент) оконного блока - сборочная единица оконного блока, состоящая из брусков (профилей), соединен­ных между собой посредством жестких угло­вых связей: на шипах и клее, сварке, механи­ческих связях (винтовых, на зубчатых пласти­нах, путем опрессовки) и др.

Коробка - сборочная единица оконного или дверного блока рамочной конструкции, предназначенная для навески створок или полотен, неподвижно закрепляемая к стенкам оконного или дверного проема.


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.34


 

Стулка, стулковий елемент - збірна оди­ниця віконного блока рамочної конструкції зі світлопрозорим заповненням, з'єднана з ко­робкою, як правило, з допомогою шарнірного або ковзного зв'язку. Стулка, яка не відчи­няється, закріплюється у коробці нерухомо.

 

Вузька стулка - стулка завширшки, як правило, до 450 мм, яку використовують для провітрювання приміщень.

Клапанна стулка - вузька стулка (завшир­шки, як правило, до 250 мм) без світлопрозо-рого заповнення, призначена для провітрю­вання приміщення.

Розрізна вузька стулка - вузька стулка, яка складається з двох напівстулок, з'єднаних че­рез штульповий притул. У тому випадку, якщо верхня напівстулка має висоту до 400 мм, її допускається відносити до кватирочних еле­ментів.

Кватирка - стулковий елемент з розмірами, які, як правило, не перевищують 350 мм х 450 мм, з'єднаний з допомогою шарнірного зв'язку з брусками стулки або коробки і призначений для провітрювання приміщення.

 

Фрамуга - стулковий елемент, який має відкидне відчинення, обмежений горизон­тальним імпостом і брусками коробки та при­значений для провітрювання приміщення.

Полотно - збірна одиниця балконного дверного блока рамочної конструкції, яка включає світлопрозоре заповнення і, як прави­ло, нижню глуху частину, виконану у вигляді щитової або фільончастої конструкції.

Світлопрозоре заповнення - заповнення з прозорого листового скла або склопакета. Ви­значення розмірів світлопрозорого заповнен­ня наведене на рисунку А-1.


Створка, створчатый элемент - сборочная единица оконного блока рамочной конструк­ции со светопрозрачным заполнением, соеди­ненная с коробкой, как правило, посредством шарнирной или скользящей связи. Неоткры­вающаяся створка закрепляется в коробке не­подвижно.

Узкая створка - створка шириной, как правило, до 450 мм, используемая для провет­ривания помещения.

Клапанная створка - узкая створка (шири­ной, как правило, до 250 мм) без светопрозрач-ного заполнения, предназначенная для про­ветривания помещения.

Разрезная узкая створка - узкая створка, состоящая из двух полустворок, соединенных через штульповой притвор. В том случае, если верхняя полустворка имеет высоту до 400 мм, ее допускается относить к форточным элемен­там.

Форточка - створчатый элемент с разме­рами, как правило, не превышающими 350 мм х450мм, соединенный посредством шар­нирной связи с брусками створки или короб­ки, предназначенный для проветривания по­мещения.

Фрамуга - створчатый элемент, имеющий откидное открывание, ограниченный горизон­тальным импостом и брусками коробки и пред­назначенный для проветривания помещения.

Полотно - сборочная единица балконного дверного блока рамочной конструкции, вклю­чающая светопрозрачное заполнение и, как правило, нижнюю глухую часть, выполнен­ную в виде щитовой или филенчатой конст­рукции.

Светопрозрачное заполнение – запол-нение из прозрачного листового стекла или стеклопакета. Определение размеров светопрозрачного заполнения приведено на рисунке А. 1.


 

 

 


Рисунок А.1 - Визначення розмірів світлопрозорого заповнення


Рисунок А.1 - Определение размеров светопрозрачного заполненияДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.35

 


Віконний блок правого (лівого) відчинення - віконний блок з розташуванням завісів з пра­вого (лівого) боку при погляді з боку відчинен­ня стулок.

Примітка. У дво-, тристулковому блоці праве або ліве відчинення визначають за роз­ташуванням вузької стулки, рисунок А.2.


Оконный блок правого (левого) открывания - оконный блок с расположением петель с правой (левой) стороны при виде со стороны открывания створок.

Примечание. В двух-, трехстворчатом оконном блоке правое или левое открывание определяют по расположению узкой створки, рисунок А.2.


 

 


а - віконні блоки лівого відчинення; б - віконні блоки правого відчинення; в - віконний блок, який не від­чиняється; г - віконні блоки симетричного відчинен­ня

Рисунок А.2 - Визначення виробів за направленням відчинення стулок

 


а - оконные блоки левого открывания; б - оконные блоки правого открывания; в - неоткрывающийся оконный блок; г - оконные блоки симметричного от­крывания

Рисунок А.2 - Определение изделий по направлению открывания створок


 


Віконна рама:

1) світлопрозора конструкція зі складним пе­реплетінням, яку застосовують, як правило, для засклення веранд (рисунок А.З);

2) багатоярусна віконна конструкція, яка скла­дається зі стояків, ригелів, перекладок та ін., у чарунці якої встановлюють склопакети, стулки, коробки, віконні блоки (рисунок А.З).

 

 

Архітектурний рисунок віконного блока

фронтальний вид віконного блока, який виз­начає конфігурацію і пропорції його габарит­них розмірів і полів скління.


Оконная рама:

1) светопрозрачная конструкция со сложным переплетом, применяемая, как правило, для остекления веранд (рисунок А.З);

2) многоярусная оконная конструкция, состо­ящая из стоек, ригелей, перекладин и др., в ячейке которой устанавливают стеклопакеты, створки, коробки, оконные блоки (рису­нок А.3).

 

Архитектурный рисунок оконного блока

фронтальный вид оконного бока, определяю­щий конфигурацию и пропорции его габарит­ных размеров и полей остекления.


 


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.36


 


 


а - приклад дерев'яної віконної рами для засклення веранди; б - приклад металевої рами з різними вида­ми заповнення конструкції: 1 - склопакетами, 2 -стулкою, яка не відчиняється (або заскленою короб­кою), 3 - стулкою, яка відчиняється (навстіж), 4 - віконними блоками, 5 - рама.

 

Рисунок А.3 - Визначення віконної рами


а - пример деревянной оконной рамы для остекления веранды; б - пример металлической рамы с различ­ными видами заполнения конструкции: 1 - стеклопа-кетами, 2 - неоткрывающейся створкой (или остек­ленной коробкой), 3 - открывающейся (распашной) створкой, 4 - оконными блоками, 5 - рама.

 

Рисунок А.3 - Определения оконной рамы


 


Деревоалюмінієвий віконний блок - конст­рукція, яка включає у себе рамочні елементи з деревини і алюмінієвих сплавів, міцнісні ха­рактеристики яких ураховують у розрахунках на опір експлуатаційним навантаженням.

Дерев'яний віконний блок з алюмінієвим облицюванням - конструкція, яка складається з дерев'яних рамочних елементів, зовнішні поверхні яких запобігають атмосферному впливу накладними деталями з алюмінієвих сплавів.

Мансардний віконний блок - віконний блок, який встановлюють у конструкцію по­крівлі під заданим кутом- до горизонтальної площини.

Розкладка (штапик) - деталь, що закріп­лює світлопрозоре (або глухе) заповнення у стулках і дверних полотнах.

Відлив, дощезахисний профіль - деталь, яка призначена для відведення дощової води і яка захищає віконну конструкцію від її про­никнення.

Брусок - профільна деталь стулки, короб­ки, обв'язки полотна з будь-якого матеріалу або комбінації матеріалів (профільована де­рев'яна деталь, полівінілхлоридний профіль, металевий профіль, у тому числі і комбінова­ний, з термовкладишем).


Деревоалюминиевый оконный блок - кон­струкция, включающая в себя рамочные эле­менты из древесины и алюминиевых сплавов, прочностные характеристики которых учиты­вают в расчетах на сопротивление эксплуата­ционным нагрузкам.

Деревянный оконный блок с алюминиевой облицовкой - конструкция, состоящая из дере­вянных рамочных элементов, наружные по­верхности которых предохранены от атмос­ферного воздействия накладными деталями из алюминиевых сплавов.

Мансардный оконный блок - оконный блок, устанавливаемый в конструкцию кров­ли под заданным углом к горизонтальной плоскости.

Раскладка (штапик) - деталь, закрепляю­щая светопрозрачное (или глухое) заполнение в створках и дверных полотнах.

Отлив, дождезащитный профиль - деталь, предназначенная для отвода дождевой воды и защищающая оконную конструкцию от ее проникновения.

Брусок - профильная деталь створки, ко­робки, обвязки полотна из любого материала или комбинации материалов (профилирован­ная деревянная деталь, поливинилхлоридный профиль, металлический профиль, в том числе и комбинированный, с термовкладышем).


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.37

 


Імпост - середній брусок коробки, призна­чений для притулу стулок і навішування сту­лок у тристулкових (та більше) вікнах.

Віконна рама - конструкція, яка склада­ється з брусків стулки, призначена для чле­нування поля скління з метою його зміцнення або декоративного оформлення.

Слупик (перечка) - середній брусок вікон­ного переплетіння.

Декоративні накладки (несправжні слупи-

ки) - накладні декоративні профілі, які на­клеюють на скло або склопакет з внутрішньої і зовнішньої сторони і які створюють несправж­нє переплетіння (фальшпереплетіння).

Притул - місце примикання (вузол з'єд­нання) стулки з брусками коробки. Основний притул - вузол з'єднання вертикальних і вер­хнього горизонтального брусків стулки і ко­робки. Нижній притул - вузол з'єднання ниж­ніх горизонтальних брусків стулки і коробки. Імпостний притул - вузол з'єднання стулки з імпостом коробки. Безімпостний (штульповий) притул - вузол з'єднання брусків стулок між собою.

Наплав - виступ профілю стулки (короб­ки), який перекриває зазор у притулі і призна­чений, як правило, для притискання прокла­док.

 

Варіанти відчинений стулок:

-  які розчиняються навстіж - стулки (полот­на) повертаються навколо вертикальної осі;

- підвісне - стулки повертаються навколо верхньої горизонтальної осі;

- відкидне - стулки повертаються навколо нижньої горизонтальної осі;

- поворотно-відкидне - стулки (полотна) по­вертаються навколо вертикальної і гори­зонтальної нижньої осі;

- середнє-поворотне - стулки повертаються навколо середньої вертикальної або серед­ньої горизонтальної осі;

- розсувне - стулки (полотна) переміщуються у горизонтальному напрямку;

- підіймальне - стулки переміщуються у вер­тикальному напрямку;

- комбіноване - поєднання різних видів відчинення в одному виробі.

Провітрювання, яке регулюється - забез­печення вентиляції приміщень з різною крат­ністю повітрообміну шляхом конструктивних рішень елементів виробів, які відчиняються (стулка з обмежувачем відчинення, який регу­люється, клапан, кватирка).


Импост - средний брусок коробки, служа­щий для притвора створок и навески створок в трехстворчатых (и более) окнах.

Оконный переплет - конструкция, состоя­щая из брусков створки, предназначенная для членения поля остекления с целью его упроч­нения или декоративного оформления.

Горбылек (средник) - средний брусок оконного переплета.

Декоративные накладки (ложные гор-быльки) - накладные декоративные профили, наклеиваемые на стекло или стеклопакет с внутренней и наружной стороны и образую­щие ложный переплет (фальшпереплет).

Притвор - место примыкания (узел соеди­нения) створки с брусками коробки. Основной притвор - узел соединения вертикальных и верхнего горизонтального брусков створки и коробки. Нижний притвор - узел соединения нижних горизонтальных брусков створки и коробки. Импостной притвор - узел соедине­ния брусков створки с импостом коробки. Безимпостной (штульповой) притвор - узел со­единения брусков створок между собой.

Наплав - выступ профиля створки (короб­ки), перекрывающий зазор в притворе и пред­назначенный, как правило, для прижатия про­кладок.

Варианты открывания створок:

- распашное - створки (полотна) поворачива­ются вокруг вертикальной оси;

- подвесное - створки поворачиваются вок­руг верхней горизонтальной оси;

- откидное - створки поворачиваются вокруг нижней горизонтальной оси;

- поворотно-откидное - створки (полотна) по­ворачиваются вокруг вертикальной и гори­зонтальной нижней оси;

- средне-поворотное - створки поворачива­ются вокруг средней вертикальной или средней горизонтальной оси;

- раздвижное - створки (полотна) перемеща­ются в горизонтальном направлении;

- подъемное - створки перемещаются в верти­кальном направлении;

- комбинированное - сочетание различных видов открывания в одном изделии.

Регулируемое проветривание - обеспече­ние вентиляции помещений с различной крат­ностью воздухообмена путем конструктивных решений открывающихся элементов изделий (створка с регулируемым ограничителем от­крывания, клапан, форточка).


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.38

 


Щілинне провітрювання - обмежене про­вітрювання приміщень через фіксований зазор у притулі трохи відчиненого стулкового еле­менту (площа відчинення не більше 0,02 м ).

 

Примітка. Щілинне провітрювання при відкидному способі відчинення забезпечує проникнення повітря через верхню половину стулки і може бути прирівняне до провітрю­вання з допомогою кватирки.

Самовентиляція - вентиляція, яка саморе­гулюється, система обмеженого повітрообмі­ну через канали камер профілів або через вбу­довані у віконні блоки кліматичні клапани, які саморегулюються, з метою регулювання воло­гості повітря у приміщенні і запобігання випа­данню конденсату на внутрішніх поверхнях вікон.

Довговічність - характеристика (пара­метр) виробів, яка визначає їх здатність збе­рігати експлуатаційні якості протягом задано­го терміну, яка підтверджена результатами ла­бораторних випробувань і виражена в умов­них роках експлуатації (терміну служби).

Товщина непрозорої частини віконного блока - середня товщина ВСР комбінації (сис­теми) брусків стулок і коробок за перерізом віконного блока. Приклад її визначення наве­дений на рисунку А. 4.


Щелевое проветривание - ограниченное проветривание помещения через фиксирован­ный зазор в притворе слегка приоткрытого створчатого элемента (площадь открывания не более 0,02 м2).

Примечание. Щелевое проветривание при откидном способе открывания обеспечи­вает проникновение воздуха через верхнюю половину створки и может быть приравнено к проветриванию при помощи форточки.

Самовентиляция - саморегулирующаяся вентиляция, система ограниченного воздухо­обмена через каналы камер профилей или че­рез встроенные в оконные блоки саморегули­рующиеся климатические клапаны с целью ре­гулирования влажности воздуха в помещении и предотвращения выпадения конденсата на внутренних поверхностях окон.

Долговечность - характеристика (пара­метр) изделий, определяющая их способность сохранять эксплуатационные качества в тече­ние заданного срока, подтвержденная резуль­татами лабораторных испытаний и выражае­мая в условных годах эксплуатации (срока службы).

Толщина непрозрачной части оконного блока - средняя толщина ВСР комбинации (сис­темы) брусков створок и коробок по сечению оконного блока. Пример ее определения при­веден на рисунке А.4.


 

 

 


 де В1 – товщина брусків і коробок;

В2 , В3 – товщина брусків і стулок

 

Рисунок А.4 - Визначення товщини комбінації (системи) брусків (профілів)

віконного блока


где В1 - толщина брусков и коробок;

 В2, В3 толщина брусков и створок

 

Рисунок А.4 - Определение толщины комбинации (системы) брусков (профилей) оконного блокаДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.39

 


Додаток Б

(обов'язковий)

Порядок визначення класів повітро-

і водопроникності

Клас повітропроникності віконного бло­ка визначають за показником об'ємної повіт­ропроникності Q, м32 × год. У логарифміч­ному масштабі координат будують норматив­ні прямі графіків залежності повітропроник­ності Q від перепаду тиску DР, Па, які визна­чають границі класів повітропроникності. Тангенс кута нахилу прямих, що відповідає режиму фільтрації, приймають таким, що до­рівнює 2/3, базові точки побудови прямих відповідають значенням повітропроникності Q, які дорівнюють 3,9, 17, 27 і 50 м32 × год при значенні перепаду тиску 100 Па. За результа­тами випробувань віконних блоків, які прово­дять за ДСТУ Б В.2.6-18 (ГОСТ 26602.2), буду­ють лінію фактичних замірювань і за її розта­шуванням визначають клас повітропроник­ності. Приклад визначення класу повітропро­никності наведений на рисунку Б. 1.

 

У випадках, коли лінія фактичних замірю­вань, що розташована у полі якого-небудь класу (наприклад, класу В), на локальній ді­лянці заходить у поле нижчого класу (напри­клад, класу Г), зразку, який випробують, на­дають нижчий клас повітропроникності.

Віконні блоки класу А повинні проходити випробування до контрольного перепаду тиску DР = 600 Па, класу Б - 500 Па, класу В -400 Па, класу Г - 300 Па, класу Д - 150 Па. Цим самим значенням перепадів тиску відповіда­ють граничні перепади тиску для визначення класу віконних блоків за водопроникністю. Клас водопроникності визначають за величи­ною перепаду тиску, при якому відбувається наскрізне проникнення води крізь віконний блок (границя водопроникності).

 

Загальний клас віконного блока за повітро- і водопроникністю приймають за наймен­шим з класів повітропроникності і водопро­никності.


Приложение Б

(обязательное)

Порядок определения классов воздухо- и водопроницаемости

Класс воздухопроницаемости оконного блока определяют по показателю объемной воздухопроницаемости Q, м32×ч. В лога­рифмическом масштабе координат строят нормативные прямые графиков зависимости воздухопроницаемости Q от перепада давле­ния DР, Па, определяющие границы классов воздухопроницаемости. Тангенс угла наклона прямых, соответствующий режиму фильтра­ции, принимают равным 2/3, базовые точки построения прямых соответствуют значениям воздухопроницаемости Q, равным 3, 9, 17, 27 и 50 м32 ×ч при значении перепада давления 100 Па. По результатам испытаний оконных блоков, которые проводят по ГОСТ 26602.2, строят линию фактических замеров и по ее расположению определяют класс воздухопро­ницаемости. Пример определения класса воз­духопроницаемости приведен на рисунке Б.1.

В случаях, когда линия фактических заме­ров, расположенная в поле какого-либо клас­са (например, класса В), на локальном участке заходит в поле низшего класса (например, класса Г), испытываемому образцу присваива­ют низший класс воздухопроницаемости.

Оконные блоки класса А должны прохо­дить испытания до контрольного перепада давления DР = 600 Па, класса Б - 500 Па, класса В - 400 Па, класса Г - 300 Па, класса Д - 150 Па. Этим же значениям перепадов давления соответствуют предельные перепа­ды давления для определения класса оконных блоков по водопроницаемости. Класс водо­проницаемости определяют по величине пере­пада давления, при котором происходит сквоз­ное проникновение воды через оконный блок (предел водонепроницаемости).

Общий класс оконного блока по воздухо- и водопроницаемости принимают по наи­меньшему из классов воздухопроницаемости и водопроницаемости.


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.40Рисунок Б.1 – Приклад визначення класу повітропроникності


Рисунок Б.1 – Пример определения класса воздухопроницаемости


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.41

 


Додаток В

(рекомендований)

Приклад заповнення паспорта віконного блока


Приложение В

(рекомендуемое)

Пример заполнения паспорта оконного блока


 

 

(найменування підприємства-виготовлювача)

(наименование предприятия-изготовителя)

 

(адреса, телефон, факс підприємства-виготовлювача)

(адрес, телефон, факс предприятия-изготовителя)


ПАСПОРТ

(документ про якість) (документ о качестве)


Віконний блок _   ВД ОСП  15-18 КЛ 

Оконный олок     В2 - Б - Д - Б - Г - (М)


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99)


 

Сертифікат відповідності

Сертификат соответствия   ____________________________________________________________________

№ сертифіката

№ сертифіката

Клас виробу (підтверджене значення показника)

Класс изделия (подтвержденное значение показателя)

а) наведений опір теплопередачі (0,57м2 × °С/Вт)

  приведенное сопротивление теплопередаче (0,57 м2 × С/Вт_______________________________ В2

б) повітро- і водопроникність

воздухо- и водопроницаемость ______________________________________________________ Д

в) звукоізоляція  ra  транспортного потоку (30 дБА)

звукоизоляция ra транспортного потока (30 дБА) _______________________________________ Г

г) загальний коефіцієнт пропускання світла

обший коэффициент пропускания света _______________________________________________ Г

д) опір вітровим навантаженням

сопротивление ветровым нагрузкам __________________________________________________ Д

Технічні характеристики Технические характеристики

а) вологість деревини, %

влажность древесины, % _________________________________________________________10±2

б) вид лакофарбового покриття                                                                                                  прозоре

 вид лакокрасочного покрытия _______________________________________________ прозрачное

(номер зразка-еталона)

(номер образца-эталона) ____________________________________________________________ (3)

Ступінь заводської готовності                                                                                                          повна

Степень заводской готовности ____________________________________________________ полная

Комплектність Комплектность

а) скління

остекление________________________________________________________4М1 + (4М1 -16 -К4)

б) віконні прилади, завіси .                                                                                                 вкрутні завіси

оконные приборы, петли _______________________________________________ ввертные петли

в) кількість контурів ущільнювальних прокладок, шт.

количество контуров уплотняющих прокладок, шт. _____________________________________ 2

г) Додаткові відомості. У комплект постачання виробу входять: віконні ручки (4 шт.) і інструкція з експлуатації _______________________________________________________________________

Дополнительные сведения. В комплект поставки изделия входят: оконные ручки (4 шт.) и инструкция по эксплуатации __________________________________________________________

Гарантійний термін експлуатації (років)

Гарантийный срок службы (лет) ________________________________________________________ 3

Номер партії

Номер партии _______________________________________________________________________ -

Номер замовлення/позиція у замовленні

Номер заказа/позиция в заказе _______________________________________________________17/3

Приймальник ВТК                             Дата виготовлення

Приемщик ОТК   __________           Дата изготовления  "__" __________ 200__ г.

 (підпис)

(подпись)


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.42

                       УДК 691.11.023.1/2:006.354                     МКС 91.060.50 Ж32                               Ж32

 

 


Ключові слова: вікна і балконні двері. дерев'яні, пластмасові, металеві, визначення. класифікація, параметри, розміри, вимоги. приймання, контроль.


Ключевые слова: окна н балконные двери. деревянные, пластмассовые, металлические, определения, классификация, параметры, раз­меры, требования, приемка, контроль.


Коректор - Н.Я.Козяр

Комп'ютерна верстка - Т.І.Цапро

Відповідальний за випуск - В. М. Чеснок Укрархбудінформ

01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Лісовий калькулятор v3.2


Расчёт постава пил. Вкл/выкл подсказку
Диаметр бревна см
Центр постава A мм
Полотно пилы мм
Уширение на сторону мм
X — проставка, мм
C — толщина доски, мм
Y — ширина доски, мм
 
Х
C
Y
1
2
3
4
5
6
7

Ширина постава ХХХ.Х ММ
Смещение постава S ХХХ.Х ММ
Горбыль Z ХХХ.Х ММ

  © www.ecodrev.ru

Пропозиціїhttp://www.uabio.org/
www.nltu.org.ua
hptu14.com.ua
yushchyshyn.com.ua
galexpo.com.ua/budvesna/
galexpo.com.ua/derevo
тут може бути ваша реклама
тут може бути ваша реклама