Довідник деревообробника — Wood-Info.org

Інформаційно-довідкова система включає документи з питань деревообробки та будівництва (ДБН, ДСТУ, СНиП, ГОСТ, ВСН, організаційно-розпорядчі документи Держбуду України та інших міністерств і відомств, довідкові матеріали, книги, словники), які носять інформаційно-довідковий характер.

Блоки віконні та дверні. Метод визначення звукоізоляції.

     ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ                       МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

  Конструкції будинків і споруд

 


БЛОКИ ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ                     

         Метод визначення

              звукоізоляції

 

 

 

    ДСТУ Б В.2.6-19-2000

      (ГОСТ  26602.3-99)

 

 


БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ

                 Метод определения

                         звукоизоляции

 

           

                ГОСТ 26602.3-99 


              Видання офіційне                                                           Издание официальное

                                                                                           

 

 

 

 


 

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики   

                     України


Межгосударственная научно-техническая

   комиссия по стандартизации,

               техническому нормированию

   и сертификации в строительстве


ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99)


Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Науково-дослідним інститутом будівельної фізики Російської Академії архітектури і будівельних наук та Федеральним науково-технічним центром із сертифікації у будівництві при Держбуді Росії

ВНЕСЕНИЙ Держбудом Росії

2 ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації технічного нормування і сертифікації у будівництві (МНТКБ) 20 травня 1999 р.

За прийняття проголосували:

Найменування держави

Найменування органу

державного управління будівництвом

Республіка

Вірменія

Міністерство містобудування

Республіка

Казахстан

Комітет у справах будівництва Міністерства енергетики, індустрії і торгівлі

Киргизька

Республіка

Державна інспекція з

архітектури і будівництва при Уряді

Республіка

Молдова

Міністерство розвитку територій, будівництва і комунального господарства

Російська

Федерація

Держбуд

Республіка

Таджикистан

Комітет у справах архітектурі та будівництва

Республіка

Узбекистан

Держкомархітектбуд

Україна

Держбуд


Предисловие

 

1 РАЗРАБОТАН

Научно-исследовательским институтом строительной физики Российской Академии архитектуры и строительных наук и Федеральным научно-техническим центром по сертификации в строительстве при Госстрое России

ВНЕСЕН

Госстроем России

 

2 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техничес­кому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 20 мая 1999 г.

 

  За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование органа государственного управления строительством

Республика

Армения

Министерство градостроительства

Республика

Казахстан

Комитет по делам строительства Министерства энергетики, индустрии и торговли

Киргизская

Республика

Государственная инспекция по архитектуре и строительству при Правительстве

Республика

Молдова

Министерство развития территорий, строительства и коммунального хозяйства

Российская

Федерация

Госстрой

Республика

Таджикистан

Комитет по делам архитектуры и строительства

Республика

Узбекистан

Госкомархитектстрой

Украина

Госстрой


 

 

 

3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

   Наказом Держбуду України від 9.10.2000 р.

   № 226

Цей державний стандарт України не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держбуду України


 

 

 

   3 ВВЕДЕН  ВПЕРВЫЕ

 

 

Настоящий межгосударственный стандарт не может быть полностью или частично воспроиз­веден, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Секрета­риата МНТКС


 Укрархбудінформ


ДСТУ Б.В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99)

 

 

                                     Зміст                                                               Содержание

 


 1Галузь використання   ........................... 1

2 Нормативні посилання .......................... 1

3 Терміни, позначення та

    визначення ..............................................2

4 Випробувальне обладнання та

    апаратура .............................................. З

5 Визначення ізоляції повітряного

    шуму....................................................... 4

6 Оформлення результатів

    випробувань ......................................... 9

Додаток А

Метод оцінки звукоізоляції допоміжної перегородки .......................................... 10

 

Додаток Б

  Вимоги до звукоізоляційної замазки, яка  

  застосовується при випробу­ваннях....   11

 

 

 

 

 


1 Область применения ........................... 1

2 Нормативные ссылки........................... 1

3 Термины, обозначения и

    определения......................................... 2

4 Испытательное оборудование и

    аппаратура ......................................... 3

5 Определение изоляции воздушного

    шума ...................................................  4

6 Оформление результатов

    испытаний .........................................  9

Приложение А

Метод оценки звукоизоляции вспомогательной перегородки........................................10

Приложение Б

Требования к звукоизоляционной замазке, применяемой при испыта­ниях ........   11


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ                                   МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Конструкції будинків і споруд

Блоки віконні та дверні

Метод визначення звукоізоляції

Конструкции зданий и сооружений

Блоки оконные и дверные                              ДСТУ Б В.2.6-19-2000

Метод определения звукоизоляции                              (ГОСТ 26602.3-99) 

                                                                                            

Structures of  buildings and erections

 

Windows and doors

Method of measurement of sound insulation


 


 


Чинний від 2001-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Даний стандарт поширюється на віконні та дверні блоки житлових, громадських, ви­робничих та інших будівель та споруд і уста­новлює метод визначення їх звукоізоляції у лабораторних умовах.

Метод також може бути застосований для визначення звукоізоляції вітражів, вітрин та інших світлопрозорих огороджувальних кон­струкцій або їх фрагментів.

Метод, що встановлюється даним стан­дартом, застосовують при проведенні класи­фікаційних, сертифікаційних та інших періо­дичних лабораторних випробувань.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті використані посилан­ня на такі стандарти:


Дата введения 2000-01-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 

Настоящий стандарт распространяется на оконные и дверные блоки жилых, обществен­ных, производственных и других зданий и соо­ружений и устанавливает метод определения их звукоизоляции в лабораторных условиях.

Метод также может быть применен для определения звукоизоляции витражей, витрин и других светопрозрачных ограждающих кон­струкций или их фрагментов.

Метод, установленный в настоящем стан­дарте, применяют при проведении классифи­кационных, сертификационных и других пе­риодических лабораторных испытаний.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:


ГОСТ 6495-89

Микрофоны. Общие технические условия

ГОСТ 17168-82

Фильтры электронные октавные и третьоктавные. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 17187-81

Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 23854-79

Измерители уровня электрических сигналов. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 24388-88

Усилители сигналов звуковой частоты бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 27296-87

Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий. Методы измерения

СТ СЭВ 4867-84

Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий. Нормы

____________________________________________________________________________________________

 


Видання офиційне


Издание официальное


ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99) С.2


 

З ТЕРМІНИ, ПОЗНАЧЕННЯ ТА

    ВИЗНАЧЕННЯ

 

У даному стандарті застосовують такі терміни з відповідними визначеннями.

 

     Час реверберації Т, с - час, що вимагається для зниження рівня звукового тиску у замкну­тому приміщенні на 60 дБ після вимкнення джерела звуку.

     Звукоізоляція віконного блока RAтран, дБА -величина, що служить для оцінки зниження віконним блоком повітряного шуму потоку міського транспорту.

     Індекс ізоляції повітряного шуму Rw, дБ -величина, що служить для оцінки звукоізоля­ції конструкції одним числом і визначається співставленням частотної характеристики ізоляції повітряного шуму R(f) із спеціальною оцінною кривою згідно з СТ СЕВ 4867.

Ізоляція повітряного шуму (звукоізоляція)

R, дБ - десятикратний десятковий логарифм відношення звукової потужності, яка падає на випробуваний зразок, до звукової потужності, що передана крізь цей зразок.

     Середній рівень звукового тиску у примі­щенні Lm, дБ - десятикратний десятковий логарифм відношення усереднених у просторі та часі квадратів значення звукового тиску до квадрата порогового значення тиску Po= 20 мкПа.

     Зразок для випробування - виріб, придат­ний для випробування, технічні характерис­тики якого повністю відповідають наданій у випробувальний центр (лабораторію) супро­воджувальній нормативній та конструкторсь­кій документації.

     Фрагмент виробу - частина виробу, що відображає його основні конструктивні особ­ливості і звукоізоляційні характеристики.

 

     Частотна характеристика ізоляції по­вітряного шуму R(f), дБ - значення ізоляції повітряного шуму R у кожній із третинно-октавних смуг з частотами f, Гц, які знахо­дяться у діапазоні 100 ÷3150 Гц (у графічній або табличній формі).

     Еквівалентна площа звукопоглинання А, м2 - площа поверхні з коефіцієнтом звуко­поглинання, що дорівнює одиниці, яка мала б таку саму здатність поглинати звук, як і всі разом взяті поверхні огороджувальних конст­рукцій випробувальної камери.


 

З ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

     В настоящем стандарте применяют сле­дующие термины с соответствующими опре­делениями.

     Время реверберации Т, с - время, требуемое для снижения уровня звукового давления в замкнутом помещении на 60 дБ после выклю­чения источника звука.

     Звукоизоляция оконного блока RАтран, дБА - величина, служащая для оценки сни­жения оконным блоком воздушного шума потока городского транспорта.

     Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ - величина, служащая для оценки звуко­изоляции конструкции одним числом и опре­деляемая путем сопоставления частотной характеристики изоляции воздушного шума R(f) со специаль-ной оценочной кривой по СТ СЭВ 4867.

     Изоляция воздушного шума (звукоизоля­ция) R, дБ - десятикратный десятичный лога­рифм отношения звуковой мощности, пада­ющей на испытываемый образец, к звуковой мощности, переданной через этот образец.

     Средний уровень звукового давления в поме­щении Lm, дБ - десятикратный десятичный логарифм отношения усредненных в прост­ранстве и времени квадратов значения зву­кового давления к квадрату порогового зна­чения давления Po= 20 мкПа.

     Образец для испытания - изделие, при­годное для испытания, технические характе­ристики которого полностью соответствуют представленной в испытательный центр (ла­бораторию) сопроводительной нормативной и конструкторской документации.

     Фрагмент изделия - часть изделия, отра­жающая его основные конструктивные особен­ности и звукоизоляционные характеристики.

    

Частотная характеристика изоляции воздушного шума R(f), дБ - значение изоляции воздушного шума R в каждой из третьоктавных полос с частотами f, Гц, лежащими в диапазоне 100 ÷ 3150 Гц (в графической или табличной форме).

     Эквивалентная площадь звукопоглощения А, м2 - площадь поверхности с коэффициен­том звукопоглощения, равным единице, ко­торая обладала бы такой же способностью поглощать звук, как и все вместе взятые поверхности ограждающих конструкций испытательной камеры.


 


ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99) C.3


 

4 ВИПРОБУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ  

   ТА АПАРАТУРА

Випробувальне обладнання та апаратура включають випробувальну камеру з переда­вальною і приймальною вимірювальними системами.

4.1 Передавальна вимірювальна система, що містить у собі:

      - генератор шуму з діапазоном 31-10000 

        Гц згідно з нормативною доку­ментацією 

       (далі - НД);

     - фільтри смугові третиннооктавні класу 1 

       або 2 згідно з ГОСТ 17168;

     - підсилювачі потужності згідно з ГОСТ

       24388;

     - гучномовці з робочим діапазоном час­тот 

       50-8000 Гц згідно з НД (нерівно­мірність 

       характеристики не повинна

       перевищувати 15дБ).

4.2 Приймальна вимірювальна система, що містить у собі:

      - мікрофон вимірювальний класу точнос-­  

        ті 1 або 2 з номінальним діапазоном 

       частот 31,5-18000 Гц згідно з ГОСТ 6495;

    -  шумомір класу точності 1 або 2 згідно з 

       ГОСТ 17187;

    - фільтри смугові третиннооктавні класу 1 

      або 2 згідно з ГОСТ 17168;

    - прилад реєструючий згідно з ГОСТ

      23854.

4.3 Випробувальна (ревербераційна) ка­мера повинна складатись із двох суміжних за горизонталлю приміщень (пара приміщень), у проріз між якими монтують зразок випробу­ваної конструкції, і відповідати вимогам ГОСТ 27296.

      4.4 Площа прорізу, що призначається для монтажу зразка випробуваної конструкції, повинна складати не менше 8 м2.

     Якщо випробуваний зразок (вікно) за розміром менше випробувального прорізу, то у прорізі слід установити допоміжну перего­родку із заздалегідь більш високою у порів­нянні із зразком звукоізоляцією і в неї вста­вити зразок (рисунок 1).

4.5 Звукоізоляція допоміжної перегородки на всіх частотах повинна бути не менше ніж на 6 дБ вище за звукоізоляцію випробуваного зразка.

У необхідних випадках проводять оцінку ізоляції повітряного шуму цією перегородкою методом, що наведений у додатку А.


 

4 ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ

        ОБОРУДОВАНИЕ И АППАРАТУРА

Испытательное оборудование и аппара­тура включают в себя испытательную камеру с передающей и приемной измерительными системами.

4.1 Передающая измерительная система, содержащая:

       - генератор шума с диапазоном 31-10000 

         Гц по нормативной докумен­тации   

        (далее  - НД);

       - фильтры полосовые третьоктавные 

         класса 1 или 2 по ГОСТ 17168;

       - усилители мощности по ГОСТ 24388;

       - громкоговорители с рабочим диапа­-

         зоном частот 50-8000 Гц по НД (нерав­ -

         номерность характеристики не должна

         превышать 15 дБ).

4.2 Приемная измерительная система, содержащая:

       - микрофон измерительный класса точ­-    

         ности 1 или 2 с номинальным диапазо-­

         ном частот 31,5-18000 Гц по ГОСТ 6495;

      - шумомер класса точности 1 или 2 по

        ГОСТ 17187;

     - фильтры полосовые третьоктавные

        класса 1 или 2 по ГОСТ 17168;

     - прибор  регистрирующий  по ГОСТ 

       23854.

4.3 Испытательная (реверберационная) камера должна состоять из двух смежных по горизонтали помещений (пара помещений), в проем между которыми монтируют образец испытываемой конструкции, и отвечать тре­бованиям ГОСТ 27296.

4.4 Площадь проема, предназначенного для монтажа образца испытываемой конст­рукции, должна составлять не менее 8 м2.

Если испытываемый образец (окно) по размерам меньше испытательного проема, то в проеме следует установить вспомогательную перегородку с заведомо более высокой по сравнению с образцом звукоизоляцией и в нее вставить образец (рисунок 1).

 

 

4.5 Звукоизоляция вспомогательной пе­регородки на всех частотах должна быть не менее чем на 6 дБ выше звукоизоляции испы­тываемого образца.

В необходимых случаях проводят оценку изоляции воздушного шума этой перегород­кой методом, приведенным в приложении А;

 


ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99) С.4


 


Варіант з одношаровою перегородкою

Вариант с однослойной перегородкой

 

1 - стіна прорізу; 2 - допоміжна перегородка; 3 -штукатурний шар; 4 - еластичний герметик; 5 -випробуваний зразок; 6 - пружний ущільнюваль­ний матеріал; 7 - вкладиш Співвідношення а:б = 2:1

 Рисунок 1 - Схема прорізу випробувальної  

                       камери з допоміжною

                       перегородкою


Варіант з багатошаровою перегородкою

Вариант с многослойной перегородкой

 

1 - стена проема; 2 - вспомагательная перего­родка; 3 - штукатурный слой; 4 - эластичный герметик; 5 - испытываемый образец; 6 -упругий уплотняющий материал; 7 - вкладыш Отношение а:б = 2:1

Рисунок 1 - Схема проема испытательной 

                     камеры со вспомагательной      

                     перегородкой


4.6 Товщина допоміжної перегородки не повинна перевищувати 500 мм. При установ­ленні зразка всередину допоміжної перегород­ки по обидва боки від неї утворюються ніші, глибини яких повинні знаходитись у співвід­ношенні 2:1.

4.7 Для монтажу світлопрозорих конст­рукцій у допоміжній перегородці слід перед­бачати пристрій опорних чвертей розмірами від 60 до 65 мм.

4.8 Обладнання та апаратура повинні бути вивірені за встановленим порядком.

5 ВИЗНАЧЕННЯ ІЗОЛЯЦІЇ ПОВІТРЯНОГО ШУМУ

5.1 Сутність методу

     Метод визначення ізоляції повітряного шуму віконними і дверними блоками у лабо­раторних умовах полягає у послідовному вимірюванні і порівнянні середніх рівнів зву­кового тиску у приміщеннях високого і низь­кого рівнів випробувальної камери у
     4.6 Толщина вспомогательной перегород­ки не должна превышать 500 мм. При уста­новке образца внутрь вспомогательной пере­городки по обе стороны от нее образуются ниши, глубины которых должны находиться в соотношении 2:1.

 

4.7 Для монтажа светопрозрачных конст­рукций во вспомогательной перегородке следует предусматривать устройство опорных четвертей размерами от 60 до 65 мм.

4.8 Оборудование и аппаратура должны быть поверены в установленном порядке.

5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУШНОГО ШУМА

5.1 Сущность метода

Метод определения изоляции воздушного шума оконными и дверными блоками в лабо­раторных условиях заключается в последова­тельном измерении и сравнении средних уровней звукового давления в помещениях высокого и низкого уровней испытательной


ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99) С.5

 


визначених смугах частот з подальшим обчис­люванням показників звукоізоляції виробів.

 

 

5.2 Порядок підготовки до проведення випробувань

     5.2.1 Порядок відбору і кількість зразків для випробувань установлюють у норматив­ній документації на випробувані вироби або у договорі на проведення випробувань. Реко­мендується проведення випробувань не менше ніж на двох ідентичних зразках.

    

 

     Краще використовувати для випробувань зразки, що попередньо пройшли випробу­вання на повітропроникність або опір вітро­вим навантаженням.

     5.2.2 Перед проведенням випробувань проводять перевірку відповідності конструк­цій і комплектності зразків вимогам супро­воджувальної нормативної і конструкторсь­кої документації.

     5.2.3 Геометричні розміри зразків пере­віряють за допомогою засобів вимірювання та за методиками, які наведені в НД на випро­буваний виріб.

     5.2.4 Перевіряють правильність установ­лення елементів скління, ущільнювальних прокладок, роботу запірних приладів і завіс.

     У випадку виявлення недоліків викли­кають представників Замовника для їх усу­нення.

     5.2.5 Установлюють зразок у випробу­вальний проріз або всередину допоміжної перегородки згідно з рисунком 1. За необхід­ності допускається провадити встановлення зразка згідно з вимогами нормативної (про­ектної) документації на монтаж виробу.

     5.2.6 Щілини між допоміжною перего­родкою і зразком, що в ній установлюється, повинні бути герметизовані еластичним ущільнювальним матеріалом або спеціаль­ною замазкою. Звукоізоляційні властивості замазки повинні відповідати вимогам додат­ка Б.

     5.2.7 Мінімальні розміри випробуваних зразків світлопрозорих огороджень повинні складати [(1250х1500)±50] мм.

     Допускається використовувати при ви­пробуваннях віконні або дверні блоки інших розмірів, що прийняті в НД на ці вироби.


камеры в определенных полосах частот с пос­ледующим вычислением показателей звуко­изоляции изделий.

5.2 Порядок подготовки к проведению испытаний

     5.2.1 Порядок отбора и количество образ­цов для испытаний устанавливают в норма­тивной документации на испытываемые изде­лия или в договоре на проведение испытаний. Рекомендуется проведение испытаний не менее чем на двух идентичных образцах.

    

      Предпочтительно использовать для испы­таний образцы, предварительно прошедшие испытания на воздухопроницаемость или сопротивление ветровым нагрузкам.

     5.2.2 Перед проведением испытаний про­водят проверку соответствия конструкций и комплектности образцов требованиям сопро­водительной нормативной и конструкторской документации.

     5.2.3 Геометрические размеры образцов проверяют при помощи средств измерения и по методикам, приведенным в НД на испы­тываемое изделие.

     5.2.4 Проверяют правильность установки элементов остекления, уплотняющих прокла­док, работу запирающих приборов и петель,

     В случае обнаружения недостатков вызы­вают представителей Заказчика для их устра-нения.

     5.2.5 Устанавливают образец в испы­тательный проем или внутрь вспомогательной перегородки согласно рисунку 1. При необ­ходимости допускается производить установ­ку образца согласно требованиям норматив­ной (проектной) документации на монтаж изделия.

    

5.2.6 Щели между вспомогательной пере­городкой и устанавливаемым в нее образцом должны быть герметизированы эластичным уплотняющим материалом или специальной замазкой. Звукоизоляционные свойства за­мазки должны отвечать требованиям прило­жения Б.

     5.2.7 Минимальные размеры испытывае­мых образцов светопрозрачных ограждений должны составлять [(1250х1500 )±50] мм.

Допускается использовать при испыта­ниях оконные или дверные блоки других размеров, принятых в НД на эти изделия.


ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99)С.6

 


     5.2.8 При випробуваннях дверей без порога відстань від нижнього торця полотна дверей до підлоги повинна бути обумовлена у договорі на проведення випробувань, але не менше 4 мм.

     5.2.9 Видалення кінців випробуваних ого­роджень чи вікон від стін, стелі або підлоги камер не повинне бути менше 500 мм.

     Випробуваний зразок слід розміщувати несиметрично стосовно наведених огороджу-вальних конструкцій.

5.2.10 Якщо випробуване вікно містить в собі стулкові елементи, що відчиняються, то воно повинне бути встановлене так, щоб ці елементи могли вільно відчинятись і зачиня­тись.

5.2.11 Для закріплення склопакетів або елементів панельної конструкції допускаєть­ся застосування дерев'яних брусків перерізом 25 мм х 25 мм з обов'язковим промащуванням можливих щілин звукоізоляційною замазкою. Приклад вирішення вузла кріплення скло-пакета у вимірювальному прорізі наведений на рисунку 2.

   

     5.2.12 При випробуваннях у приміщеннях камери слід підтримувати постійну темпера­туру (20±3)°С.

Вимірювання слід проводити після ви­тримування зразка при наведеній температурі протягом 24 год.

 


      5.2.8 При испытаниях дверей без порога расстояние от нижнего торца полотна двери до пола должно быть оговорено в договоре на проведение испытаний, но не менее 4 мм.

     5.2.9 Удаление краев испытываемых ог­раждений или окон от стен, потолка или пола камер не должно быть меньше 500 мм.

     Испытываемый образец следует разме­щать несимметрично по отношению к указан­ным ограждающим конструкциям.

     5.2.10 Если испытываемое окно включает в себя открывающиеся створчатые элементы, то оно должно быть установлено так, чтобы эти элементы могли свободно открываться и закрываться.

     5.2.11 Для закрепления стеклопакетов или элементов панельной конструкции допуска­ется применение деревянных брусков сече­нием 25 мм х 25 мм с обязательным промазы-ванием возможных щелей звукоизоляцион­ной замазкой. Пример решения узла крепле­ния стеклопакета в испытательном проеме показан на рисунке 2.

   5.2.12 При испытаниях в помещениях камеры следует поддерживать постоянную температуру (20±3)°С.

    Измерения следует проводить после вы­держивания образца при этой температуре в течение 24 ч.


 


 

 


1 - еластичний ущільнювальний матеріал; 2 -проріз стіни; 3 - штукатурний шар; 4 - спеціальна замазка (герметик) або еластична прокладка; 5 -склопакет (фрагмент світлопрозорої конструкції);

6 - дерев'яний брусок

Рисунок 2 - Вузол кріплення склопакета (фраг­мента світлопрозорої конструкції) у прорізі перегородки


1 - эластичный уплотняющий материал; 2 - про­ем стены; 3 - штукатурный слой; 4 - специальная замазка (герметик) или эластичная прокладка;

5 - стеклопакет (фрагмент светопрозрачной кон­струкции); 6 - деревянный брусок

Рисунок 2 - Узел крепления стеклопакета (фраг­мента светопрозрачной конструк­ции) в проеме перегородкиДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99) С.7

 


 

5.3 Проведения випробувань

     5.3.1 Поперемінне відчиняють і зачиняють стулки (полотна) випробуваних зразків не менше 10 разів.

     5.3.2 Вмикають передавальну систему і вимірюють рівень звукового тиску за допо­могою приймальної вимірювальної системи у послідовності, що передбачена ГОСТ 27296.

    

     5.3.3 Вимірювання слід проводити в тре-тиннооктавних смугах частот. Частотний діа­пазон при вимірюваннях повинен бути від 100 до 3150 Гц з такими середніми геометричними частотами третиннооктавних смуг:

100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000,1250,1600,2000,2500, 3150.

     Рекомендується для одержання додатко­вої інформації проводити вимірювання у сму­гах з частотами 50,63,80,4000, 5000 Гц.

     5.3.4 Індекс ізоляції повітряного шуму випробуваної конструкції визначають згідно з СТ СЕВ 4867 співставленням одержаної у результаті вимірювань частотної характе­ристики ізоляції повітряного шуму R(f) з оцінною кривою.

5.4 Правила обробки результатів 

            випробувань

     5.4.1 Середні рівні звукового тиску Lm1 і Lm2, дБ, в приміщеннях високого і низького рівня визначають згідно з ГОСТ 27296 за фор­мулою


5.3 Проведение испытаний

     5.3.1 Попеременно открывают и закры­вают створки (полотна) испытываемых образ­цов не менее 10 раз.

     5.3.2 Включают передающую систему и из­меряют уровень звукового давления при помо­щи приемной измерительной системы в после­довательности, предусмотренной ГОСТ 27296.

 

     5.3.3 Измерения следует проводить в третьоктавных полосах частот. Частотный диапазон при измерениях должен быть от 100 до 3150 Гц со следующими средними геомет­рическими частотами третьоктавных полос:

100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000,1250,1600,2000,2500,3150.

     Рекомендуется для получения дополни­тельной информации проводить измерения в полосах с частотами 50, 63, 80, 4000, 5000 Гц.

     5.3.4 Индекс изоляции воздушного шума испытываемой конструкции определяют по СТ СЭВ 4867 путем сопоставления получен­ной в результате измерений частотной харак­теристики изоляции воздушного шума R(f) с оценочной кривой.

5.4 Правила обработки результатов испытаний

5.4.1 Средние уровни звукового давления Lm1 и Lm2, дБ, в помещениях высокого и низ­кого уровня определяют согласно ГОСТ 27296 по формуле


                                                      

                                                                                      ( 1 )

 


де L- р івень звукового тиску у j-й точці,  

           дБ;

     n - число точок вимірювань.

     5.4.2 Еквівалентну площу звукопоглинан­ня приміщення низького рівня А2, м2, визна­чають за значенням часу реверберації Т2, виміряного у відповідності з НД, за формулою


где Lj     - уровень звукового давления в j-й точке,дБ;

n     - число точек измерений.

      5.4.2 Эквивалентную площадь звукопог­лощения помещения низкого уровня А2, м2, определяют по значению времени ревербера­ции Т2, измеренному в соответствии с НД, по формуле


                                                                                                           ( 2 )


де V   об єм вимірювального  (приймального) приміщення низького рівня,  м3;

    T2    -     час реверберації, с;

    0.16 - емпіричний коефіцієнт, с/м.

     5.4.3 Ізоляцію повітряного шуму випробу-

ваною конструкцією Rm, дБ, розраховують у

відповідності з ГОСТ 27296 за формулою


где V2   - объем измерительного (приемного) помещения низкого уровня, м3;

Т-     время реверберации, с;

0.16-  эмпирический коэффициент, с/м.

5.4.3 Изоляцию воздушного шума испы­тываемой конструкцией Rm, дБ, рассчитывают в соответствии с ГОСТ 27296 по формуле


ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99) С.8

                                                                                          ( 3 )

 


де lm1 i Lm2 - середні рівні звукового тиску у  

                     приміщеннях високого і низького

                     рівнів, що визначаються за  

                     форму­лою (1),дБ;

    S    -    площа поверхні випробуваного  

               зразка, м2;

   А2   -   еквівалентна площа звукопогли­-

               нання, м2.

     5.4.4 Звукоізоляцію вікна RA тран, дБА, визначають за формулою

 


где  lm1 i Lm2 - средние уровни звукового давления в помещениях высо­кого и низкого уровней, опреде­ляемые по формуле (1), дБ;

       S     - площадь поверхности испыты­ваемого образца, м2;

     А2     - эквивалентная площадь звуко­поглощения, м2.

      5.4.4 Звукоизоляцию окна RA тран ,  дБА, определяют по формуле


            ( 4 )


де  Li - скоректований рівень еталонного шуму  

             потоку міського транспорту в і-й  

             третиннооктавній смузі частот, дБ, що  

             визначається за таблицею 1;

 

Rmi - ізоляція повітряного шуму даною

          конструкцією вікна в і-й третинно­

          октавній смузі частот, дБ, що

          визначається за формулою (3).


 

   где Li       - скорректированный уровень

эталонного шума потока город­ского транспорта в і-й третьок-тавной полосе частот, дБ, определяемый по таблице 1;

Rmi           - изоляция воздушного шума

данной конструкцией окна в і-й третьоктавной полосе частот, дБ, определяемая по формуле (3).


Таблиця

              1

Таблица

Частоти 1/3 октавної смуги, Гц

Частоты 1/3 октавной полосы, Гц

Рівень звукового тиску li, дБ

 Уровень звукового давления Li , дБ

100

55

125

55

160

57

200

59

250

60

315

61

400

62

500

63

630

64

800

66

1000

67

1250

66

1600

65

2000

64

2500

62

3150

60

 


5.5 Похибку результатів вимірювань слід оцінювати згідно з ГОСТ 27296.


5.5 Погрешность результатов измерений следует оценивать по ГОСТ 27296.ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99)C.9

 


6 ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ        

   ВИПРОБУВАНЬ

       Результати випробувань оформлюють протоколом, в якому вказують:

      - найменування, юридичну адресу і но­мер  

        атестата акредитації випробуваль­ного  

        центру (лабораторії), що прово­див

        випробування;

     - найменування, юридичну адресу орга-­

        нізації-замовника випробувань;

      - найменування, юридичну адресу орга-­

        нізації-виготовлювача зразків;

    -  найменування випробуваної продукції,  

        маркування і НД на об'єкт випробу­вань;

 

     - опис, ескіз і технічну характеристику  

       об'єкта випробувань;

    -  НД, у відповідності з яким проводять  

        випробування продукції (позначення   

        даного  стандарту);

     -  відхилення від процедур проведення   

        вимірювань із зазначенням причин;

-  результати оцінки похибки вимірю­вань;

 

     -  результати випробувань, що оформле­ні у  

        вигляді таблиці або діаграми для кожної   

        із  третиннооктавних смуг з се­редніми

        геометричними частотами від 100 до 3150  

        Гц;

     - оцінку ізоляції повітряного шуму

        віконним або заскленим дверним бло­ком одним числом Rw  і  rА тран;

- дату проведення випробувань;

     - підписи керівника випробувальної ла­-

       бораторії і випробувача.


6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Результаты испытаний оформляют прото­колом, в котором указывают:

- наименование, юридический адрес и номер аттестата аккредитации испыта­тельного центра (лаборатории), прово­дившего испытания;

- наименование, юридический адрес ор­ганизации-заказчика испытаний;

- наименование, юридический адрес организации-изготовителя образцов;

- наименование испытываемой продук­ции, маркировку и НД на объект испы­таний;

-  описание, эскиз и техническую харак­теристику объекта испытаний;

-  НД, в соответствии с которым прово­дят испытания продукции (обозначе­ние настоящего стандарта);

- отклонения от процедур проведения измерений с указанием причин;

- результаты оценки погрешности изме­рений;

- результаты испытаний, оформленные в виде таблицы или диаграммы для каж­дой из третьоктавных полос со сред­ними геометрическими частотами от 100 до 3150 Гц;

- оценку изоляции воздушного шума оконным или остекленным дверным блоком одним числом  Rw   и  rА тран;

-  дату проведения испытаний;

-  подписи руководителя испытательной лаборатории и испытателя.


 


ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99) С.10


 

 

 

ДОДАТОК  А (рекомендований)

Метод оцінки звукоізоляції допоміжної перегородки

     Ізоляція повітряного шуму перегородкою повинна бути на всіх частотах у крайньому разі на 6 дБ вище значення величини ізоляції шуму, який пройшов безпосередньо крізь випробуваний зразок.

 

 

     Для визначення ізоляції повітряного шуму перегородкою до установленого в ній випробуваного зразка добавляють додатко­вий звукоізоляційний шар з поверхневою густиною не менше 25 кг/м2 (наприклад, гіпсову плиту з металевим покриттям завтов­шки 2 мм) таким чином, щоб він знаходився врівень з перегородкою. Щілини між додат­ковим шаром і випробуваним зразком повинні бути заповнені звукопоглинаючим матеріа­лом.

     Виконують вимірювання ізоляції шуму R'S за наявності у прорізі допоміжної пере­городки тільки випробуваного зразка. Далі виконують вимірювання ізоляції повітряного шуму r'т після установлення на зразок додат­кового звукоізоляційного шару.

Якщо різниця R'Т - R'S знаходиться у ме­жах 6 - 15 дБ, то значення величини ізоляції повітряного шуму випробуваним зразком rs, дБ, повинне бути скориговане за формулою


 

ПРИЛОЖЕНИЕ  А

(рекомендуемое)

Метод оценки звукоизоляции вспомогательной перегородки

     Изоляция воздушного шума перегород­кой должна быть на всех частотах по крайней мере на 6 дБ выше значения величины изо­ляции шума, прошедшего непосредственно через испытываемый образец.

    

     Для определения изоляции воздушного шума перегородкой к установленному в ней испытываемому образцу добавляют дополни­тельный звукоизоляционный слой с поверх­ностной плотностью не менее 25 кг/м2 (напри­мер, гипсовую плиту с металлическим покры­тием толщиной 2 мм) так, чтобы он находился заподлицо с перегородкой. Щели между дополнительным слоем и испытываемым об­разцом должны быть заполнены звукопогло­щающим материалом.

     Выполняют измерения изоляции шума R'S при наличии в проеме вспомогательной перегородки только испытываемого образца. Затем выполняют измерения изоляции воз­душного шума r'т после установки на обра­зец дополнительного звукоизоляционного слоя.

     Если разность R'Т - R'S лежит в пределах

6-15 дБ, то значение величины изоляции воз­душного шума испытываемым образцом Rs, дБ, должно быть скорректировано по формуле

 


                                          ( А.1 )

   


 

де R’Т         - виміряна ізоляція повітряного

шуму зразком з додатковим

гнучким шаром, дБ.

        У випадку, якщо різниця R' Т - R' S менше 6 дБ, необхідно збільшити звукоізоляцію до­поміжної перегородки.


 

где R'Т        -  измеренная изоляция воздушного

шума образцом с дополнитель­ным  

                     гибким слоем, дБ.

       В случае, если  разность R' Т - R' S  меньше

6 дБ, необходимо увеличить звукоизоляцию

вспомогательной перегородки.


 


ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-9.9) С.11


 

Додаток Б (рекомендований)

Вимоги до звукоізоляційної замазки, яка застосовується при випробуваннях

    

     Замазка, яка застосовується при випробу­ваннях, повинна відповідати вимогам даного стандарту. Встановлення відповідності за­мазки цим вимогам досягається проведенням спеціальних випробувань.

     У випробувальний проріз монтують панель із силікатного скла з густиною         2,5 × 103 кг/м3, модулем пружності 7 × 104 Н/мм2, завтовшки (10,0±0,3) мм і розмірами 1230 мм х 1480 мм. Всі щілини заповнюють замазкою вибраного типу і проводять вимі­рювання для визначення величини показника зниження шуму (звукоізоляції) в третинно-октавних смугах у діапазоні частот 1600 - 3150 Гц. Перше вимірювання слід виконувати не пізніше 1 год після закінчення монтажу.

     Результати вимірювань повинні відпові­дати таким вимогам при:

     1600Гц... R = (31,1±1,6) дБ;

     2000Гц... R = (35,6±1,2)  “;

     2500Гц... R:= (39,l±l,l)     “;

     3150Гц... R = (42,7±1,8)  “.

     Повторне вимірювання слід провести че­рез 24 год. Відхилення результатів не повинне перевищувати 0,5 дБ.


 

Приложение Б (рекомендуемое)

Требования к звукоизоляционной замазке, применяемой при испытаниях

     Применяемая при испытаниях замазка должна отвечать требованиям настоящего стандарта. Установление соответствия замаз­ки этим требованиям достигается проведе­нием специальных испытаний.

     В испытательный проем монтируют панель из силикатного стекла плотностью

2,5 × 103 кг/м3, модулем упругости 7 × 104 Н/мм2, толщиной (10,0±0,3) мм и размерами 1230 мм х 1480 мм. Все щели заполняют замаз­кой выбранного типа и проводят измерения для определения величины показателя сни­жения шума (звукоизоляции) в третьоктавных полосах в диапазоне частот 1600 - 3150 Гц. Первое измерение следует выполнить не позднее 1 ч после окончания монтажа.

     Результаты измерений должны соответ­ствовать следующим требованиям при:

1600 Гц... R = (31,1±1,б) дБ;

2000 Гц... R =  (35,6±1,2)   “;

2500 Гц... R =  (39,1±1,1)   “×;

3150 Гц... R =  (42,7±1.8)    “.

     Повторное измерение следует провести через 24 ч. Отклонение результатов не должно превышать 0,5 дБ.


 


ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99) C.12

   УДК [69+692.81 +692.82](083.74)               МКС 91.060.50                                  Ж 39

 


Ключові слова: віконні і дверні блоки, звуко­ізоляція, ізоляція повітряного шуму, індекс ізоляції повітряного шуму, лабораторні випробування.


Ключевые слова: оконные и дверные блоки, звукоизоляция, изоляция воздушного шума, индекс изоляции воздушного шума, лабора­торные испытания.

Лісовий калькулятор v3.2


Расчёт постава пил. Вкл/выкл подсказку
Диаметр бревна см
Центр постава A мм
Полотно пилы мм
Уширение на сторону мм
X — проставка, мм
C — толщина доски, мм
Y — ширина доски, мм
 
Х
C
Y
1
2
3
4
5
6
7

Ширина постава ХХХ.Х ММ
Смещение постава S ХХХ.Х ММ
Горбыль Z ХХХ.Х ММ

  © www.ecodrev.ru

Пропозиціїhttp://www.uabio.org/
www.nltu.org.ua
hptu14.com.ua
yushchyshyn.com.ua
galexpo.com.ua/budvesna/
galexpo.com.ua/derevo
тут може бути ваша реклама
тут може бути ваша реклама