Довідник деревообробника — Wood-Info.org

Інформаційно-довідкова система включає документи з питань деревообробки та будівництва (ДБН, ДСТУ, СНиП, ГОСТ, ВСН, організаційно-розпорядчі документи Держбуду України та інших міністерств і відомств, довідкові матеріали, книги, словники), які носять інформаційно-довідковий характер.

Блоки віконні та дверні. Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла.


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ                      МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Конструкції будинків і споруд

 


БЛОКИ ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ

 Метод визначення загального коефіцієнта пропускання

 світла

ДСТУ Б В.2.6-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99)


БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ

Метод определения общего коэффициента пропускания света

ГОСТ 26602.4-99


 

 

               

                   Видання офіційне                                                   Издание официальное

 

 

 

 


Державний комітет будівництва, архітектури і житлової політики 

                   України


Межгосударственная научно-техническая

комиссия по стандартизации,

техническому нормированию и

сертификации в строительстве


ДСТУ Б В.2.7-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99) С.

 


Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Науково-дослідним інститутом будівельної фізики Російської Академії архітектури і будівельних наук, ВАТ "Институт стекла" за участю Федерального центру із сертифі­кації у будівництві при Держбуді Росії

 

ВНЕСЕНИЙ

Держбудом Росії

2 ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації, технічного нормування і сертифікації у будівництві (МНТКБ) 20 травня 1999 р.

За прийняття проголосували:

Найменування держави

Найменування органу

державного управління будівництвом

Республіка

Вірменія

Міністерство містобудування

Республіка

Казахстан

Комітет у справах будівництва Міністерства енергетики, індустрії і торгівлі

Киргизька

Республіка

Державна інспекція з

архітектури і будівництва при Уряді

Республіка

Молдова

Міністерство розвитку територій, будівництва і комунального господарства

Російська

Федерація

Держбуд

Республіка

Таджикистан

Комітет у справах архітектурі та будівництва

Республіка

Узбекистан

Держкомархітектбуд

Україна

Держбуд


Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

Научно-исследовательским институтом строительной физики Российской Академии архитектуры и строительных наук, ОАО "Институт стекла" с участием Федерального центра по сертификации в строительстве при Госстрое России

ВНЕСЕН

Госстроем России

2 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техничес­кому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 20 мая 1999 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование органа государственного управления строительством

Республика

Армения

Министерство градостроительства

Республика

Казахстан

Комитет по делам строительства Министерства энергетики, индустрии и торговли

Киргизская

Республика

Государственная инспекция по архитектуре и строительству при Правительстве

Республика

Молдова

Министерство развития территорий, строительства и коммунального хозяйства

Российская

Федерация

Госстрой

Республика

Таджикистан

Комитет по делам архитектуры и строительства

Республика

Узбекистан

Госкомархитектстрой

Украина

Госстрой

 


                                                                                       

3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

   Наказом Держбуду України від 9.10.2000 р.

   № 226

Цей державний стандарт України не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держбуду України


 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

 

 

 

 

Настоящий межгосударственный стандарт не может быть полностью или частично воспроиз­веден, тиражирован н распространен в качестве официального издания без разрешения Секрета­риата МНТКСДСТУ Б В.2.7-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99)

Зміст                                                                  Содержание


 


1 Галузь використання ................................ 1

2 Нормативні посилання ................................ 1

3 Терміни, позначення та визначення ..........2

4 Апаратура ................................................... 3

5 Зразки .......................................................... 3

6 Визначення загального коефіцієнта

   пропускання світла .................................... 4

7 Обробка результатів випробувань ........... 5

8 Оформлення результатів випробувань .... 7

Додаток А

Установка для визначення загального коефіцієнта пропускання світла ............... 9

Додаток Б

Оформлення результатів вимірювань і визначення загального коефіцієнта пропускання світла зразка виробу ......... 10


1 Область применения .............................   1

2 Нормативные ссылки ...........................   1

3 Термины, обозначения и определения..  2

4 Аппаратура .............................................  3

5 Образцы ..................................................  3

6 Определение общего коэффициента пропускания света .................................  4

7 Обработка результатов испытаний ......  5

8 Оформление результатов испытаний .... 7

Приложение А

Установка для определения общего коэффициента пропускания света .........  9

Приложение Б

Оформление результатов измерений и определение общего коэффициента пропускания света образца изделия ..... 10 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ                        МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ


 


Конструкції будинків і споруд

Блоки віконні та дверні

Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла

Конструкции зданий и сооружений

Блоки оконные и дверные

Метод определения общего   коэффициента пропускания света

Structures of buildings and erections

Windows and doors

Method of determination of total

light transmittance                                                                         

 

ДСТУ Б В.2.6-20-2000

( ГОСТ 26602.4-99)

 


________________________________________________________________                                          

                                      Чинний від 2001-01-01                                        Дата введения 2000-01-01

 


     1  ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

 

 

 

     Даний стандарт розповсюджується на

віконні та засклені дверні блоки житлових, громадських, виробничих та інших будинків і установлює метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла цих виробів.

 

   

 

 

     Метод може бути застосований для визначення загального коефіцієнта пропускання світла вітражів, вітрин, зенітніх

ліхтаріх та інших світлопрозорих конструкцій та їх фрагментів, що містять в

собі різні комбінації непрозорих і світлопро-

пускних елементів із  різних видів скла ( про-

зорого та забарвленого, без покриттів або з

покриттями, візерунчастого, армованого,

багатошарового тощо).

 

     Метод застосовують для класифікаційних,

сертифікаційних, типових та інших періо-

дичних лабораторних випробувань. 

 

     2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

     У даному стандарті використані посилання на такі стандарти:    

 


1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 

 

     Настоящий стандарт распространяется на оконные  и остекленные дверные блоки жилых, общественных, производственных и других зданий и устанавливает метод определения общего коэффициента пропускания света этих изделий.

    

Метод может быть применен для опре-

деления общего коэффициента пропус-

кания света витражей, витрин, зенитных

фонарей и других светопрозрачных кон-

струкций или их фрагментов, включаю-

щих в себя различные комбинации не-

прозрачных и светопропускающих элементов из различных видов стекол

(прозрачных или окрашенных, без по-

крытий или с покрытиями, узорчатых,

армированных, многослойных и т.д.).  

     Метод применяют для классифика-

ционных, сертификационных, типовых

и других периодических лабораторных

испытаний.

      2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

     В настоящем стандарте использованы

ссылки на следующие стандарты:                


ГОСТ 8.326-89

ГСИ. Метрологическая аттестация средств измерений

ГОСТ 8.332-78

ГСИ. Световые измерения. Значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения

ГОСТ 2327-89

 

Выключатели, выключатели-разъединители, переключатели и переключатели-разъединители врубные низковольтные. Общие технические условия


 Видання офіційне


Издание официальное


 


ДСТУ Б В.2.7-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99) С.2

ГОСТ 2388-70

Фотоэлементы селеновые для фотометрирования и колорирования пиротехнических средств. Общие технические требования

ГОСТ 7721-89

 

Источники света для измерений цвета. Типы. Технические требования. Маркировка

ГОСТ 8711-93

 

Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам

ГОСТ 15543-70

 

Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 19798-74

Фотоэлементы. Общие технические условия

 


З ТЕРМІНИ, ПОЗНАЧЕННЯ

   ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У даному стандарті застосовують такі тер­міни з відповідними визначеннями.

 

Фрагмент виробу - частина виробу, що відображує його основні конструктивні особ­ливості та оптичні характеристики.

Зразок для випробувань - складена світло-прозора огороджувальна конструкція або її фрагмент, придатні до випробувань, технічні характеристики яких повністю відповідають представленим у випробувальний центр (ла­бораторію) супроводжувальній нормативній і конструкторській документації.

Світлопрозора огороджувальна конст­рукція - будівельна конструкція, що призна­чена для забезпечення природного освітлення внутрішніх приміщень будинку або споруди.

 

Світловий потік Ф, лм - величина, про­порційна потоку випромінювання, з ураху­ванням відносної спектральної ефективності монохроматичного випромінювання.

Освітленість Е, лк - відношення світло­во-го потоку, що падає на малу ділянку поверхні, що розглядається, до площі цієї ді­лянки.

Середня освітленість зразка Е, лк - відно­шення світлового потоку, що падає на зразок, до площі цього зразка.

 

Коефіцієнт заскління віконного блоку (або іншої світлопрозорої конструкції) Кзаскл -від- ношення площі світлопрозорої частини вікон­ного блока до його робочої площі. У випадку наявності в конструкції декількох рядів за­скління за площу світлопрозорої частини приймають площу заскління ряду з наймен­шою світлопрозорою частиною.

 

Загальний коефіцієнт пропускання світла tL, відн. од. - відношення світлового потоку, що пройшов крізь виріб, до світлового потоку, що упав на нього. 2


З ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И     

   ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следу­ющие термины с соответствующими опреде­лениями.

Фрагмент изделия - часть изделия, отра­жающая его основные конструктивные осо­бенности и оптические характеристики.

Образец для испытаний - светопрозрачная ограждающая конструкция в сборе или ее фрагмент, пригодные для испытаний, техни­ческие характеристики которых полностью соответствуют представленным в испытатель­ный центр (лабораторию) сопроводительной нормативной и конструкторской документа­ции.

Светопрозрачная ограждающая конст­рукция - строительная конструкция, предназ­наченная для обеспечения естественного освещения внутренних помещений здания или сооружения.

Световой поток Ф, лм - величина, про­порциональная потоку излучения, с учетом относительной спектральной эффективности монохроматического излучения.

Освещенность Е, лк - отношение свето­вого потока, падающего на рассматриваемый малый участок поверхности, к площади этого участка.

Средняя освещенность образца Е, лк — от­ношение светового потока, падающего на образец, к площади этого образца.

 

 

Коэффициент остекления оконного блока (или другой светопрозрачной конструкции)

 Кост - отношение площади светопрозрачной части оконного блока к его рабочей площади. В случае наличия в конструкции нескольких рядов остекления за площадь светопрозрач­ной части принимают площадь остекления ряда с наименьшей светопрозрачной частью.

 

Общий коэффициент пропускания света , tL ,отн. ед. - отношение светового потока, про­шедшего сквозь изделие, к световому потоку, упавшему на него.


ДСТУ Б В.2.7-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99) С.3


 

 

               4 АПАРАТУРА

    

      Випробувальна утановка, що складається із:

     - джерела дифузного світла типу А 

       (штучного небосхилу відбитого світла,

       забарвленого білою дифузно відбив­ною

       фарбою) згідно з ГОСТ 7721;

    -  світломірної камери, забарвленої ма­-

       товою білою дифузно відбивною фар-­

       бою, що відокремлена горизонталь­ною   

       перегородкою з прорізом і опор­ними

       ґратами у ньому для установ­лення 

       зразка, який випробовується;

     - вимірювального блока, що складаєть­ся   

       із зовнішнього і не менше трьох  

       внутрішніх фотоелементів згідно з ГОСТ

       2388, ГОСТ 19798, відкаліброваних за 

       ГОСТ 8.322 для світлоадаптованого ока 

       з лінійною залежністю сили струму від

       світлового потоку, що на нього падає, з

       відносною похибкою не більше ±1 %;

       мікроамперметра згідно з ГОСТ 8711 або

       гальванометра за нор­мативною

       документацією, що затверд­жена у

       встановленому порядку, не ниж­че 2-го

       класу точності і перемикача згідно з

       ГОСТ 2327 для фотоелементів;

     - затемнювана світла згідно з ГОСТ 15543.

 

5 ПОРЯДОК ВІДБОРУ І ПІДГОТОВКИ ЗРАЗКІВ ДО ВИПРОБУВАНЬ

     5.1 Випробування проводять на зразках, що представляють собою готові вироби або фрагменти виробів, які відповідають вимогам, встановленим у нормативній (конструктор­ській) документації на конкретну продукцію повної заводської готовності. У випадку, якщо результати випробувань передбачається по­ширити на типорозмірний ряд (який включає продукцію, що випробовується), то для про­ведення випробувань вибирають конструкцію з найменшим коефіцієнтом скління. Міні­мальний розмір зразків - 700х700 мм, макси­мальний розмір зразків визначають техніч­ними можливостями випробувальної уста­новки.

    

Рекомендовані розміри зразків віконних блоків:

 

висота - 1460 мм; ширина - 1470 (або 1320мм).

     Вікна, як правило, повинні бути двостул­ковими, з кватирковим вузлом. Якщо конст­рукція передбачає відкидне або поворотно-


 

                 4 АППАРАТУРА

 

Испытательная установка, состоящая из:

     - источника диффузного света типа А   

      (искусственного небосвода отраженно­го   

       света, окрашенного белой диффузно   

       отражающей краской) по ГОСТ 7721;

     - светомерной камеры, окрашенной  

       матовой белой диффузно отражающей   

       краской, разделенной горизонтальной 

       перегородкой с проемом и опорной

       решеткой в нем для установки испы­

       тываемого образца;

    -  измерительного блока, состоящего из

       наружного и не менее трех внутренних 

       фотоэлементов по ГОСТ 2388, ГОСТ  

       19798, откалиброванных по ГОСТ 8.332

       для светоадаптированного глаза с

       линейной зависимостью силы тока от

       падающего на него светового потока с

       относительной погрешностью не более  

       ±1 %; микроамперметра по ГОСТ 8711  

       или гальванометра по нор­мативной

       документации, утвержден­ной в

       установленном порядке, не ниже 2-го

       класса точности и переключателя по

       ГОСТ 2327 для фотоэлементов;

     - темнителя света по ГОСТ 15543.

 

5 ПОРЯДОК ОТБОРА

И ПОДГОТОВКИ ОБРАЗЦОВ К ИСПЫТАНИЯМ

     5.1 Испытания проводят на образцах, представляющих собой готовые изделия или фрагменты изделий, соответствующие требо­ваниям, установленным в нормативной (кон­структорской) документации на конкретную продукцию полной заводской готовности. В случае, если результаты испытаний предпо­лагается распространить на типоразмерный ряд (включающий испытываемую конструк­цию), то для проведения испытаний выбирают конструкцию с наименьшим коэффициентом остекления. Минимальный размер образцов -700х700 мм, максимальный размер образцов определяют техническими возможностями испытательной установки.

     Рекомендуемые размеры образцов окон­ных блоков:

высота - 1460 мм; ширина - 1470 (или 1320мм).

     Окна, как правило, должны быть дву­створчатыми, с форточным узлом. Если конструкция предусматривает откидное или


ДСТУ Б В.2.7-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99) С.4

 


відкидне відкривання вузької стулки, наяв­ність кватиркового вузла не обов'язкова.

 

5.2 Порядок відбору і кількість зразків для випробувань установлюють у нормативній документації на конкретну продукцію. Реко­мендується випробовувати не менше двох ідентичних зразків.

5.3 Підготовка зразків до випробувань

     5.3.1 Перевірку комплектності, конструк­ції і показників зовнішнього виду зразків проводять візуально у відповідності з вимо­гами нормативної документації (далі - НД) на вироби, які випробовуються.

     5.3.2 Перевірку геометричних розмірів зразків проводять за допомогою засобів вимірювань за методиками, що наведені в НД на вироби, які випробовуються.

     5.3.3 Перед випробуваннями вироби повинні бути ретельно очищені від забруд­нення і промиті.

6 ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО КОЕФІЦІЄНТА ПРОПУСКАННЯ СВІТЛА

6.1 Сутність методу

Сутність методу полягає у визначенні відношення величини світлового потоку Фt лм, що пройшов крізь виріб, до величини світлового потоку Фi лм, що падає на цей виріб із зовнішнього простору.

6.2 Порядок проведення випробування

     6.2.1 Випробування проводять при значеннях освітленості Е = (500, 750, 1000) лк ±5 %, що створюється джерелом дифузного світла на площині прорізу роздільної перего­родки світломірної камери.

      В обгрунтованих випадках допускається розробляти уточнену програму випробувань з іншими характеристиками умов проведення випробувань, погоджену випробувачем і за­мовником.

     6.2.2 Виконують регулювання освітле­ності за допомогою затемнювача світла і фіксують її величину.

     6.2.3 Контроль освітленості здійснюють фотоелементом, що підключений до мікроамперметра або гальванометра і встановлений у джерелі дифузного світла горизонтально (зов­нішній фотоелемент) і повернений приймаль­ною поверхнею від виробу, що випробову­ється, у відповідності з рисунком А. 1.

 


поворотно-откидное открывание узкой створ­ки, наличие форточного узла не обязательно.

5.2 Порядок отбора и количество образ­цов для испытаний устанавливают в норма­тивной документации на конкретную продук­цию. Рекомендуется испытывать не менее двух идентичных образцов.

5.3 Подготовка образцов к испытаниям

     5.3.1 Проверку комплектности, конструк­ции и показателей внешнего вида образцов проводят визуально в соответствии с требо­ваниями нормативной документации (далее -НД) на испытываемые изделия.

      5.3.2 Проверку геометрических размеров образцов проводят с помощью средств изме­рений по методикам, приведенным в НД на испытываемые изделия.

     5.3.3 Перед испытаниями изделия должны быть тщательно очищены от загрязнения и промыты.

6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО КОЭФ­ФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ СВЕТА

 

6.1 Сущность метода

Сущность метода состоит в определении отношения величины светового потока Фt лм, прошедшего сквозь изделие, к величине све­тового потока Фi лм, падающего на это изде­лие из наружного пространства.

6.2 Порядок проведения испытания

     6.2.1 Испытания проводят при значениях освещенности Е = (500, 750, 1000) лк ±5 %, создаваемой источником диффузного света на плоскости проема разделительной перего­родки светомерной камеры.

      В обоснованных случаях допускается раз­рабатывать уточненную программу испы­таний с другими характеристиками условий проведения испытаний, согласованную испы­тателем и заказчиком.

6.2.2 Выполняют регулировку освещен­ности с помощью темнителя света и фиксиру­ют ее величину.

     6.2.3 Контроль освещенности осуществля­ют подключенным к микроамперметру или гальванометру фотоэлементом, установлен­ным в источнике диффузного света горизон­тально (наружный фотоэлемент) и обращен­ным приемной поверхностью от испытывае­мого изделия в соответствии с рисунком A.I.


ДСТУ Б В.2.7-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99) С.5

 


6.2.4 Вимірювання світлового потоку, що пройшов крізь проріз роздільної перегородки світломірної камери, проводять за допомогою внутрішніх фотоелементів, які підключені через перемикач до мікроамперметра або гальванометра. Внутрішні фотоелементи повинні бути закріплені всередині світломір­ної камери і повернені приймальною площи­ною у напрямку від прорізу. Число внутрішніх фотоелементів повинно бути не менше чо­тирьох.

6.2.5 Зразок, що випробовується, гори­зонтально встановлюють на опорні грати у прорізі роздільної перегородки світломірної камери врівень з нижньою площиною перегородки так, щоб геометричний центр зразка знаходився на вертикальній осі світломірної камери.

6.2.6 Установлюють обмежувачі прорізу роздільної перегородки за периметром вікон­ного блока. Монтажні зазори між зразком і прорізом ізолюють від проходження світла.

6.2.7 Вимірюють силу струму фотоеле­мента за показаннями мікроамперметра або гальванометра, що відповідає світловому потоку Фt, який пройшов через проріз роз­дільної перегородки світломірної камери з встановленим в ньому зразком.

6.2.8 Видаляють зразок із прорізу роз­дільної перегородки світломірної камери, не порушуючи положення обмежувачів прорізу.

 

6.2.9 Повторно вимірюють силу струму фотоелемента за показаннями мікроампер-метра або гальванометра, що відповідає світ­ловому потоку Фі, який пройшов крізь проріз роздільної перегородки світломірної камери без зразка.

6.2.10 Вимірювання проводять при трьох фіксованих значеннях освітленості згідно з 6.2.1 з інтервалом у 5 хв. Результати вимі­рювань для кожного зразка заносять у таб­лицю Б. 1.

 

7 ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ  

   ВИПРОБУВАНЬ

7.1 Для кожного значення освітленості Еj обчислюють значення коефіцієнта пропус­кання світла  tj, і відносну похибку його виз­начення за формулами:


6.2.4 Измерения светового потока, про­шедшего через проем разделительной перего­родки светомерной камеры, производят с помощью внутренних фотоэлементов, под­ключенных через переключатель к микроам­перметру или гальванометру. Внутренние фотоэлементы должны быть закреплены внутри светомерной камеры и обращены при­емной плоскостью в направлении от проема. Число внутренних фотоэлементов должно быть не менее четырех.

6.2.5 Испытываемый образец горизон­тально устанавливают на опорную решетку в проеме разделительной перегородки свето­мерной камеры заподлицо с нижней плоскос­тью перегородки так, чтобы геометрический центр образца находился на вертикальной оси светомерной камеры.

6.2.6 Устанавливают ограничители прое­ма разделительной перегородки по периметру оконного блока. Монтажные зазоры между образцом и проемом изолируют от прохож­дения света.

6.2.7 Измеряют силу тока фотоэлемента по показаниям микроамперметра или гальва­нометра, соответствующую световому потоку Фt, прошедшему через проем разделительной перегородки светомерной камеры с установ­ленным в нем образцом.

 

6.2.8 Удаляют образец из проема разде­лительной перегородки светомерной камеры, не нарушая положения ограничителей про­ема.

 

6.2.9 Повторно измеряют силу тока фото­элемента по показаниям микроамперметра или гальванометра, соответствующую свето­вому потоку Фі, прошедшему через проем разделительной перегородки светомерной ка­меры без образца.

6.2.10 Измерения проводят при трех фиксированных значениях освещенности по 6.2.1 с интервалом в 5 мин. Результаты изме­рений для каждого образца заносят в таб­лицу Б. 1.

 

 

7 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

7.1 Для каждого значения освещенности Еj вычисляют значение коэффициента пропус­кания света  tj, и относительную погрешность его определения по формулам:

 


 

 

 


ДСТУ Б В.2.7-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99) С.6

                     

                                                                      ( 1 )

                                                            ( 2 )

 


де m  -  кількість внутрішніх фотоелементів;

     Dtj - абсолютна похибка визначення

             коефіцієнта пропускання світла

             при даній освітленості, відн.од.;

  

 tі      -   коефіцієнт пропускання світла   

            виробом у відносних одиницях,

            визначений і-м внутрішнім фото-

            елементом при даному значенні ос-

            вітленості, що розрахований з ураху-

            ванням відносної похибки  

            вимірювання за формулами:


где m - количество внутренних фотоэлементов;

      Dtj -  абсолютная погрешность

              определения коэффициента

              пропускания света при данной

              освещенности, отн.ед.;

       tі    -   коэффициент пропускания света

              изделием в относительных еди-

              ницах, определенный і-м внутренним

              фотоэлементом при данном значении

              освещенности, рассчитанный с учетом

              относительной погрешности  

              измерения по формулам:                                                                                             ( 3 )

                                                                                     ( 4 )


де  nt - - показання мікроамперметра або

      гальванометра у поділках їх шкали з  

      і-м внутрішнім фотоелементом, 

      пропорційні величині світлового

      потоку Фt , лм, що пройшов через

 проріз роздільної перегородки світ- 

 ломірної камери із зразком;

     

nі - показання мікроамперметра або   

             гальванометра у поділках їх шкали з  

             і-м внутрішнім фотоелементом, 

             пропорційні величині світлового

             потоку Фі  лм, що пройшов через

             проріз роздільної перегородки світ-

             ломірної камери без зразка;,

 

 Dtі    -    абсолютна похибка визначення

             коефіцієнта пропускання світла і

             фотоелементом при даній освітлено-

             сті, відн.од.;

 

 Dnt  -   абсолютна похибка вимірювання зна-

                чення сили струму фотоприймача з до-

            слідженим зразком у поділках шкали

            мікроамперметра або гальванометра;


где nt  -  показания микроамперметра или гальванометра в делениях их шкалы с і-м внутренним фотоэлементом, пропорциональные величине светового потока Фt ,  лм, прошедшего через проем разделительной перегородки светомерной камеры с образцом;

         nі  -     показания микроамперметра

             или гальванометра в делениях

             их шкалы с і-м внутренним фото-

               элементом, пропорциональные

             величине светового потока Фі,

                    лм, прошедшего через проем

             разделительной перегородки

             светомерной камеры без образца;

 Dtі   -    абсолютная погрешность опре­деления коэффициента пропуска­ния света і-м фотоэлементом при данной освещенности, отн. ед;

 

Dnt    - абсолютная погрешность изме­-   

            рения значения силы тока фото-­ 

            приемника с исследуемым образ-­

            цом в делениях шкалы микро­-

            амперметра или гальванометра;


ДСТУ Б В.2.7-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99) С.7

 


 Dnі - абсолютна похибка вимірювання

               значення сили струму фотоприй­мача              

               без зразка у поділках шкали

               мікроамперметра або гальвано­

               метра.

 

7.2 Загальний коефіцієнт пропускання світла зразка виробу t L    відн. од., приймають рівним середньоарифметичному значенню результатів випробувань виробів, а відносну похибку його визначення приймають рівною середньоквадратичному значенню відносних похибок випробувань:

 


 Dnі - абсолютная погрешность изме­ 

         рения значения силы тока фото­

         приемника без образца в деле­ниях

         шкалы микроамперметра или

         гальванометра.

7.2 Общий коэффициент пропускания све­та образца изделия t L , отн. ед., принимают равным среднеарифметическому значению ре­зультатов испытаний изделий, а относитель­ную погрешность его определения принимают равной среднеквадратичному значению отно­сительных погрешностей испытаний:


                                                                                                    ( 5 )

 

                                                                                  ( 6 )

 

 


де 3 - число випробувань згідно з 6.2.1.

7.3 При випробуваннях двох і більше іден­тичних зразків за загальний коефіцієнт про­пускання світла виробу приймають найменше значення із одержаних за результатами вип­робувань кожного зразка. Відносну похибку визначення загального коефіцієнта пропус­кання світла виробу в цьому випадку обчис­люють як середньоарифметичне значення

 для перевірених зразків.

 

7.4 Допускається за відносну похибку вимірювання загального коефіцієнта пропус­кання світла приймати похибку вимірювання установки, що одержана у результаті її мет­рологічної атестації згідно з ГОСТ 8.326.

8 ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ

Результати випробувань оформлюють протоколом, у якому зазначають:

      - найменування, юридичну адресу і но-­ 

        мер атестата акредитації випробуваль­-

        ного центру (лабораторії), що прово­див

        випробування;

       - найменування і юридичну адресу орга­нізації-замовника випробувань;

     - найменування і юридичну адресу орга-­

       нізації-виготовлювача продукції, яка

       випробовується;


где 3 - число испытаний согласно 6.2.1.

7.3 При испытании двух и более идентич­ных образцов за общий коэффициент пропус­кания света изделия принимают наименьшее значение из полученных по результатам испы­таний каждого образца. Относительную пог­решность определения общего коэффициента пропускания света изделия в этом случае вы­числяют как среднеарифметическое значение

 для испытанных образцов.

    

     7.4 Допускается за относительную пог­решность измерения общего коэффициента пропускания света принимать погрешность измерения установки, полученную в результате ее метрологической аттестации по ГОСТ  8.326.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

 

Результаты испытаний оформляют про­токолом, в котором указывают:

      - наименование, юридический адрес и  

        номер аттестата аккредитации испыта­-

        тельного центра (лаборатории), прово­-

        дившего испытания;

     -  наименование и юридический адрес  

        организации-заказчика испытаний;

     -  наименование и юридический адрес    

        организации-изготовителя испытыва-­

        емой продукции;ДСТУ Б В.2.7-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99) С.8

 


     -найменування продукції, що  випробо-           

      вується, і НД, що регламентує вимоги  

      до її якості

 

    - опис зразків продукції, які випробову­-

      ються: маркування зразків, габаритні 

      розміри зразків, тип використаного 

      скла, геометричні розміри перерізів,

      вид забарвлення тощо;

    - відношення площі скління до загальної 

      площі зразка (коефіцієнт скління);

  

    

      -дату надходження зразків у випробу-­

       вальний центр (лабораторію);

  - номер реєстрації зразків у випробу­-

     вальному центрі (лабораторії);

     - дату випробувань зразків;

       результати випробувань - за формою 

       таблиці Б.1;

  - висновки: значення загального коефі­-

    цієнта пропускання світла зразка (ви-­ 

    робу), який випробовується, і віднос­ної 

    похибки вимірювання;

 

 - підписи керівника випробувального  

    центру (лабораторії) і випробувача, 

    печатка випробувального центру.

 

 


    - наименование испытываемой продук­-  

      ции и НД, регламентирующего требо­- 

      вания к ее качеству;

 

   - описание испытываемых образцов

      продукции: маркировка образцов, га-­

      баритные размеры образцов, тип ис­-     

      пользованного стекла, геометрические 

      размеры сечений, вид окраски и др.;

  -   отношение площади остекления к об-­

      щей площади образца (коэффициент

      остекления);

    - дату поступления образцов в испы­-

      тательный центр (лабораторию);

    - номер регистрации образцов в испыта-­      тельном центре(лаборатории);

   -  дату испытаний образцов;

    - результаты испытаний - по форме

      таблицы Б.1;

    - заключение: значение общего коэффи-

      циента пропускания света   

      испытываемого образца (изделия) и

      относительной погрешности    

      измерения;

    - подписи руководителя испытательно-

      го центра (лаборатории) и испытателя

      печать испытательного центра.

 

 


ДСТУ Б В.2.7-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99) С.9


 

Додаток А (обов'язковий)

Установка для визначення загального коефіцієнта пропускання світла


 

Приложение А (обязательное)

Установка для определения общего коэффициента пропускання света


А-А

 


 


 

1- джерело дифузного світла; 2 - світломірна камера; 3 - проріз з опорними ґратами; 4 -освітлювальні прилади джерела світла; 5 -зовнішній фотоелемент; 6 - внутрішній фото­елемент; 7 - перемикач фотоелементів; 8 -мікроамперметр або гальванометр; 9 - регу­лятор напруги освітлювальних приладів; 10 -екран фотоелемента від прямого світла джерела


 

1 - источник диффузного света; 2 - свето-мерная камера; 3 - проем с опорной решеткой;

4 - осветительные приборы источника света;

5 - наружный фотоэлемент; 6 - внутренний фотоэлемент; 7 - переключатель фотоэлемен­тов; 8 - микроамперметр или гальванометр;

9 - регулятор напряжения осветительных при­боров; 10 - экран фотоэлемента от прямого света источника


Рисунок А. 1


Додаток Б (обов'язковий)

Оформлення результатів вимірювань і визначення загального коефіцієнта пропускання світла зразка виробу
Приложение Б

 (обязательное)

Оформление результатов измерений и определение общего коэффициента пропускания света образца изделия


Таблиця

                  Б.1

Таблица

 


Показання гальванометра, що підключений до зовніш­нього фотоелемента, які відповідають величині горизонтальної освітле­ності, що створюється джерелом дифузного світла

Показания гальванометра, подключенного к наруж­-

ному фотоэлементу,

соответствующие величине

горизонтальной

Номер внутрішнього фотоеле­мента Номер внутреннего

фотоэлемен-та

( 1...m)

Показання гальванометра, який

підключений до внутрішніх фотоеле-

ментів, які відповідають величині світлового потоку, що пройшов через

проріз світломірної камери

Показания гальванометра, подклю-

ченного к внутренним фотоэлементам, соответствующие величине светового потока, прошед-

шего через проем светомерной камеры

 

Коефіцієнт про­пускання світла при даному зна­ченні освітленості, визначеної і-м внутрішнім фотоелементом Коэффициент пропускания света при данном

значении

Коефіцієнт пропускання світла для кожного значення освітленості Коэффициент пропускания

света для

каждого

значения

освещенности

Загальний коефіцієнт пропускання світла зразка Общий коэффициент

пропускания

света образца

tL

 

освещен­ности, создаваемой источ­ником диффузного света

 

 

з віконним

блоком

с оконным блоком

nt

без віконного блока

без оконного блока

n і

 

освещенности, определенной і-м внутренним фотоэлементом

t і

t j

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ДСТУ Б В.2.7-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99) С.11

              УДК [69+692.81+692.82] (083.74)          МКС91.060.50                               Ж 39

 


 

Ключові слова: вікна, двері, загальний коефі­цієнт пропускання світла, метод визначення, світловий потік, освітленість


 

Ключевые слова: окна, двери, общий коэффи­циент пропускания света, метод определения, световой поток, освещенность


Коректор - Н.Я.Козяр

Комп'ютерна верстка - В.Б.Чукашкіна Відповідальний за випуск - В. М.Чеснок Укрархбудінформ

01133, Київ-133, бульвар Лесі Українки, 26


 

 

 

 


Лісовий калькулятор v3.2


Расчёт постава пил. Вкл/выкл подсказку
Диаметр бревна см
Центр постава A мм
Полотно пилы мм
Уширение на сторону мм
X — проставка, мм
C — толщина доски, мм
Y — ширина доски, мм
 
Х
C
Y
1
2
3
4
5
6
7

Ширина постава ХХХ.Х ММ
Смещение постава S ХХХ.Х ММ
Горбыль Z ХХХ.Х ММ

  © www.ecodrev.ru

Пропозиціїhttp://www.uabio.org/
www.nltu.org.ua
hptu14.com.ua
yushchyshyn.com.ua
тут може бути ваша реклама
тут може бути ваша реклама
тут може бути ваша реклама
тут може бути ваша реклама