Довідник деревообробника — Wood-Info.org

Інформаційно-довідкова система включає документи з питань деревообробки та будівництва (ДБН, ДСТУ, СНиП, ГОСТ, ВСН, організаційно-розпорядчі документи Держбуду України та інших міністерств і відомств, довідкові матеріали, книги, словники), які носять інформаційно-довідковий характер.

ДСТУ Б А.2.4-11-95 (ГОСТ 21.114-95). Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів

 

 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ       МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ


 


 

 

 

 

Система проектної документації для будівництва

 

 

 


 

 

 

 

Система проектной документации

для строительства


ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ЕСКІЗНИХ КРЕСЛЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ВИДІВ НЕТИПОВИХ ВИРОБІВ

 

ДСТУ Б А.2.4-11-95 (ГОСТ 21.114-95)


ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭСКИЗНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОБЩИХ ВИДОВ

НЕТИПОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

 

ГОСТ 21.114-95


 

 

Видання офіційне                                                                    Издание официальное

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Державний комітет України у справах містобудування і архітектури Київ 1996


Межгосударственная Научно-техническая комиссия по стандартизации и техничес­кому нормированию в строительствеДСТУ Б А.2.4-11-95 (ГОСТ 21.114-95)

 

 


Передмова

 

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Державним проектним, конструкторським та науково-дослідним інститутом (СантехНДІпроект та державним підприємством – Центром методології, нормування та стандартизації в будівництві (ДП ЦНС) Російської Федерації.

 

 

ВНЕСЕНИЙ Мінбудом Росії

 

2 ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково-технічною комісією по стандартизації та технічному нормуванню в будівництві (МНТКБ) 19 квітня 1995 р.

 

За прийняття проголосували

 

Найменування держави

Найменування органу державного управління будівництвом

Республіка Вірменія

Держупрархітектури

Республіка Казахстан

Мінбуд

Киргизька Республіка

Держбуд

Республіка Молдова

Мінархбуд

Російська Федерація

Мінбуд

Республіка Таджикистан

Держбуд

Республіка Узбекистан

Держкомархітектбуд

Україна

Держкоммісто-будування України

 

3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

наказом Держкоммістобудування України № 224 від 16 листопада 1995 р.

 

Даний стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований або розповсюджений як офіційне видання без дозволу Державного комітету України у справах містобудування і архітектури


Предисловие

 

1 РАЗРАБОТАН

Государственным проектным, конструк-торским и научно-исследовательским институтом (СантехНДИпроект) и Государст-венным предприятием – Центром  методологии, нормирования и стандартизации в строительстве (ГП ЦНС) Российской Федерации.

 

ВНЕСЕН Минстроем России

 

2 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 19 апреля 1995 г.

 

За принятие проголосовали:

 

Наименование государства

Наименование органа государственного управления строительством

Республика Армения

Госупрархитектуры

Республика

Казахстан

Минстрой

Кыргызская Республика

Госстрой

Республика Молдова

Минархстрой

Российская Федерация

Минстрой

Республика Таджикистан

Госстрой

Республика Узбекистан

Госкомархитектстрой

Украина

Госкомградострои-тельства Украины

 

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

 

 

 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован н распространен в качестве официального издания без разрешения Секретариата Межгосударственной научно-технической комиссии по стандартизации и техническому нормированию в строительстве


 

© Видавництво "Укрархбудінформ"


ДСТУ Б А.2.4-11-95 (ГОСТ 21.114-95)

 

 

 

       Зміст                                                                     Содержание


 


1 Галузь використання............................ 1

 

2 Нормативні посилання.......................... 1

 

3 Визначення........................................... 1

 

4 Загальні положення.............................. 2

 

5 Розроблення ескізних креслень............ 7

 

Додаток А

Приклад виконання таблиці виконань 11

 

Додаток Б

Приклад виконання ескізного креслення     12


1 Область применения..................................... 1

 

2 Нормативные ссылки.................................... 1

 

3 Определения.................................................. 1

 

4 Общие положения.......................................... 2

 

5 Разработка эскизных чертежей..................... 7

 

Приложение А

Пример выполнения таблицы исполнений.. 11

 

Приложение Б

Пример выполнения эскизного чертежа..... 12


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ             МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ


 


Система проектної документації для будівництва

Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів

Система проектной документации для строительства

Правила выполнения эскизных                      ДСТУ Б А.2.4-11-95

чертежей общих видов нетиповых                 (ГОСТ 21.114-95)

изделий

System of design documents for construction

Rules for execution of sketch drawings of general types of non-standard products

 


 


Чинний від 1996-04-01

 

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Даний стандарт установлює вимоги до розроблення ескізних креслень загальних видів нетипових виробів (конструкцій, пристроїв, монтажних блоків), що виконуються до ос­новних комплектів робочих креслень будівель і споруд різного призначення

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті використані посилан­ня на такі стандарти:


Дата введення 1995-09-01

 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает тре­бования к разработке эскизных чертежей об­щих видов нетиповых изделий (конструкций, устройств, монтажных блоков), выполняемых к основным комплектам рабочих чертежей зданий и сооружений различного назначения.

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:


 

ГОСТ 2.301-68

ЕСКД. Форматы

ГОСТ 21.101-93

СПДС. Основные требования к рабочей документации

 


3 ВИЗНАЧЕННЯ

У даному стандарті застосовані такі тер­міни.

3.1 Ескізне креслення загального виду не­типового виробу - документ, що визначає ви­хідну конструкцію нетипового виробу, міс­тить спрощене зображення, основні парамет­ри та технічні вимоги до виробу в обсязі вихід­них даних (завдання), які необхідні для розроб­лення конструкторської документації.


3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следу­ющие термины.

3.1 Эскизный чертеж общего вида нетипо­вого изделия - документ, определяющий ис­ходную конструкцию нетипового изделия, со­держащий упрощенное изображение, основ­ные параметры и технические требования к изделию в объеме исходных данных (задания), необходимых для разработки конструкторс­кой документации


 


Видання офіційне                                                                          Издание официальное


ДСТУ Б А.2.4-11 -95 (ГОСТ 21.114-95) С.2

 


3.2 Групове ескізне креслення загального виду нетипового виробу - документ, то міс­тить постійні та змінні дані виконань двох та більше нетипових виробів.

3.3 Нетиповий виріб (конструкція, прист­рій, монтажний блок) - виріб, який вперше розроблений та виготовлений, як правило, на місці монтажу (у заготовчій майстерні мон­тажної організації) технологічних, енергетич­них, санітарно-технічних та інших систем.

 

 

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

4.1 Ескізні креслення загальних видів нетипових виробів, конструкцій, пристроїв, монтажних блоків (далі - ескізні креслення) виконують відповідно до вимог даного стан­дарту та інших стандартів Системи проектної документації для будівництва (СПДБ).

 

4.2 Ескізні креслення розробляють на не­складні у виготовленні технологічні, енерге­тичні, санітарно-технічні та інші нетипові ви­роби (конструкції, пристрої, монтажні блоки, опорні конструкції та конструкції кріплень трубопроводів, повітроводів, електропроводок, технологічного та іншого обладнання та пов'язаних з ними обслуговуючих майданчи­ків та ін.), крім обладнання індивідуального виготовлення, що передбачені відповідними основними комплектами робочих креслень, за відсутністю їх серійного виробництва, типо­вих креслень (документації масового застосування), стандартів та інших документів на ці вироби.

 

 

4.3 Нескладні нетипові вироби (конструк­ції, пристрої, монтажні блоки) виготовляють, як правило, на .місці монтажу (у заготовчій майстерні монтажної організації) технологіч­них, енергетичних, санітарно-технічних та інших систем.

4.4 На кожний нетиповий виріб викону­ють окреме ескізне креслення. Виняток скла­дає група виробів, що мають загальні конст­руктивні ознаки, на які допускається викону­вати групове ескізне креслення.

 

4.5 Ескізні креслення, як правило, вико­нують на аркушах форматів А4 та A3 за ГОСТ 2.301.


3.2 Групповой эскизный чертеж общего вида нетипового изделия - документ, содер­жащий постоянные и переменные данные исполнений двух и более нетиповых изделий.

3.3 Нетиповое изделие (конструкция, ус­тройство, монтажный блок) - изделие, впер­вые разработанное и изготовленное, как пра­вило. на месте монтажа (в заготовительной мастерской монтажной организации) техно­логических. энергетических, санитарно-технических и других систем.

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

4.1 Эскизные чертежи общих видов нети­повых изделий, конструкций , устройств, мон­тажных блоков (далее - эскизные чертежи) вы­полняют в соответствии с требованиями на­стоящего стандарта и других стандартов Сис­темы проектной документации для строитель­ства (СПДС).

4.2 Эскизные чертежи разрабатывают на несложные в изготовлении технологические, энергетические, санитарно-технические и дру­гие нетиповые изделия (конструкции, устрой­ства, монтажные блоки, опорные конструкции и конструкции креплений трубопроводов, воз­духоводов, электропроводок, технологического и другого оборудования и связанных с ним обслуживающих площадок и др.), кроме оборудования индивидуального изготовле­ния, предусмотренные соответствующими ос­новными комплектами рабочих чертежей, при отсутствии их серийного производства, типо­вых чертежей (документации массового при­менения), стандартов или других документов на эти изделия.

4.3 Несложные нетиповые изделия (конст­рукции. устройства, монтажные блоки) изго­товляют, как правило, на месте монтажа (в заготовительной мастерской монтажной ор­ганизации) технологических, энергетических, санитарно-технических и других систем.

4.4 На каждое нетиповое изделие выпол­няют отдельный эскизный чертеж. Исключение составляет группа изделий, обладающих общими конструктивными признаками, на ко­торые допускається выполнять групповой эс­кизный чертеж.

4.5 Эскизные чертежи, как правило, вы­полняют на листах форматов А4 и A3 по ГОСТ 2.301.


ДСТУ Б А.2.4-11 -95 (ГОСТ 21.114-95) С.3

 


4.6 Ескізному кресленню присвоюють са­мостійне позначення, яке складається з позна­чення відповідного комплекту робочих крес­лень - за ГОСТ 21.101, через крапку шифру "Н" та порядкового номера ескізного креслення у межах даного основного комплекту.

 

Приклад: 2345-11-ОВ.Н1, 2345- П-ОВ.Н2

4.7 При виконанні до відповідного основ­ного комплекту робочих креслень більше трьох ескізних креслень їх рекомендується комплектувати у вигляді окремого випуску.

Окремому випуску "Ескізні креслення за­гальних видів нетипових виробів" присвоюють позначення, яке складається з позначення відповідного основного комплекту робочих креслень та через крапку шифру "Н".

Приклад: 2345-11-ОВ.Н

Першим аркушем випуску ескізних крес­лень е титульний лист. Титульний лист вико­нують на аркушах формату А4 за формою 1.

4.8 Після титульного листа випуску ескіз­них креслень розміщують зміст.

Зміст виконують на аркушах формату А4 за формою 2 ГОСТ 21.101.

Змісту присвоюють позначення, яке скла­дається з позначення випуску ескізних креслень та шифру "С".

Приклад: 2345. П-ОВ.НС.

Аркуші змісту оформлюють основним на­писом. На першому аркуші змісту основин на­пис виконують за формою 5 ГОСТ 21.101 і на наступних аркушах - за формою 6 ГОСТ 21.101.

 

У графі 5 основного напису вказують "Зміст".

 

У графах змісту (форма 2 ГОСТ 21.101) вказують:

-        у графі "Позначення" - позначення ес­кізного креслення;

-        у графі "Найменування" - найменуван­ня ескізного креслення у повній відпо­відності з найменуванням, що вказане в основному написі ескізного креслення;

-        у графі "Примітка" - відомості про зміни, що вносяться в ескізні креслення.

 

4.9 На першому аркуші ескізного креслен­ня основний напис виконують за формою 5 ГОСТ 21.101 і на наступних аркушах - за фор­мою 6 ГОСТ 21.101, при цьому графу 6 не заповнюють.


4.6 Эскизному чертежу присваивают са­мостоятельное обозначение, состоящее из обозначения соответствующего основного комплекта рабочих чертежей - по ГОСТ 21.101, через точку шифра "Н" и порядкового номера эскизного чертежа в пределах данного основ­ного комплекта.

Пример: 2345-11-ОВ.Н1, 2345-11-ОВ.Н2

4.7 При выполнении к соответствующему основному комплекту рабочих чертежей более трех эскизных чертежей их рекомендуется комплектовать в виде отдельного выпуска

Отдельному выпуску "Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий" присваи­вают обозначение, состоящее из обозначения соответствующего основного комплекта ра­бочих чертежей и через точку шифра "Н".

Пример: 2345-11-ОВ.Н

Первым листом выпуска эскизных черте­жей является титульный лист. Титульный лист выполняют на листах формата А4 по форме 1.

4.8 После титульного листа выпуска эс­кизных чертежей помещают содержание.

Содержание выполняют на листах форма­та А4 по форме 2 ГОСТ 21.101.

Содержанию присваивают обозначение, состоящее из обозначения выпуска эскизных чертежей и шифра "С".

Пример: 2345.1І-ОВ.НС.

Листы содержания оформляют основной надписью. На первом листе содержания основную надпись выполняют по форме 5 ГОСТ 21.101 и на последующих листах - по форме 6 ГОСТ 21.101.

В графе 5 основной надписи указывают "Содержание".

 

В графе содержания (форма 2 ГОСТ 21.101) указывают:

-        в графе "Обозначение" - обозначение эскизного чертежа;

-        в графе "Наименование" - наименова­ние эскизного чертежа в полном соот­ветствии с наименованием, указанным в основной надписи эскизного чертежа;

-        в графе "Примечание" - сведения об изменениях, вносимых в эскизные чер­тежи.

4.9 На первом листе эскизного чертежа основную надпись выполняют по форме 5 ГОСТ 21.101 и на последующих листах - по форме 6 ГОСТ 21.101, при этом графу 6 не заполняют.


ДСТУ Б А.2.4-11 -95 (ГОСТ 21.114-95) С.4

 

Форма 1

 


 

 


ДСТУ Б А.2.4-11 -95 (ГОСТ 21.114-95) С.5

 

 


 


ДСТУ БА.2.4-11-95 (ГОСТ 21.114-95) С.6

 


4.10 Найменування нетипового виробу в основному написі ескізного креслення повин­но відповідати прийнятій термінології та бути, по можливості, коротким. У найменуванні нетипового виробу вказують позначення у межах кожного виду нетипового виробу та. за необхідністю, у дужках позиційне позначення, яке передбачено відповідним основним комплектом робочих креслень.

 

Приклад: Люк ЛІ. Люк Л2.

У найменування виробу, як правило. не включають відомості про призначення виробу та його місцезнаходження.

4.11 Зміни в ескізні креслення вносять відповідно до ГОСТ 21.101 з урахуванням до­даткових вимог даного стандарту.

 

Зміни в ескізні креслення вносять самос­тійно у межах кожного ескізного креслення незалежно від їх комплектації.

Відомості про зміни, що вносяться в ес­кізні креслення, наводять:

-  у графі " Примітка" - відомості доку­ментів. які додаються і на які посила­ються, що входять в загальні дані по робочих кресленнях, при включенні в зазначену відомість окремих ескізних креслень;

-  у графі "Примітка" - зміст випуску ес­кізних креслень при їх комплектації у вигляді окремого випуску "Ескізні креслення загальних видів нетипових виробів".

У таблиці змін не враховують виправлен­ня, що внесені у зміст випуску ескізних крес­лень у зв'язку з внесенням змін в ескізні крес­лення даного випуску.

При комплектації ескізних креслень у вигляді окремого випуску таблицю реєстрації змін (форма 10 ГОСТ 21.101) не виконують.

 

4.12 Кожне ескізне креслення чи випуск ескізних креслень при їх комплектації у виг­ляді окремого випуску записують у розділі "Документи, що додаються" відомості доку­ментів. які додаються і на які посилаються, що входить в загальні дані по робочих кресленнях відповідного основного комплекту.

4.13 Окремі ескізні креслення, які застосовуються повторне, підлягають прив'язуванню відповідно до вимог ГОСТ 21.101.


4.10 Наименование нетипового изделия в основной надписи эскизного чертежа должно соответствовать принятой терминологии и быть, по возможности, кратким. В наименовании нетипового изделия указывают обозначение в пределах каждого вида нетипового изделия и. при необходимости, в скобках позиционное обозначение, предусмотренное соот­ветствующим основным комплектом рабочих чертежей.

Пример: Люк ЛІ. Люк Л2.

В наименование изделия, как правило, не включают сведения о назначении изделия и его местоположении

4.11 Изменения в эскизные чертежи вносят в соответствии с ГОСТ 21.101 с учетом до­полнительных требований настоящего стан­дарта.

Изменения в эскизные чертежи вносят са­мостоятельно в пределах каждого эскизного чертежа независимо от их комплектации.

Сведения об изменениях, вносимых в эс­кизные чертежи, приводят:

-  в графе "Примечание" - ведомости ссы­лочных и прилагаемых документов. входящих в общие данные по рабочим чертежам, при включении в указанную ведомость отдельных эскизных чертежей:

-  в графе "Примечание" - содержание выпуска эскизных чертежей при их комплектации в виде отдельного вы­пуска "Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий".

В таблице изменений не учитывают ис­правления, внесенные в содержание выпуска эскизных чертежей в связи с внесением изме­нений в эскизные чертежи данного выпуска.

При комплектации эскизных чертежей в виде отдельного выпуска таблицу регистра­ции изменений (форма 10 ГОСТ 21.101) не вы­полняют.

4.12 Каждый эскизный чертеж или выпуск эскизных чертежей при их комплектации в виде отдельного выпуска записывают в разде­ле "Прилагаемые документы" ведомости ссы­лочных прилагаемых документов, входящей в общие данные по рабочим чертежам соответ­ствующего основного комплекта.

4.13 Повторно применяемые отдельные эскизные чертежи подлежат привязке в соот­ветствии с требованиями ГОСТ 21.101.


ДСТУ Б А.2.4-11 -95 (ГОСТ 21.114-95) С.7

 


5 РОЗРОБЛЕННЯ ЕСКІЗНИХ КРЕСЛЕНЬ

5.1 Ескізне креслення виконують як пра­вило, у масштабі 1:5. 1:10, 1:20 і 1:50. Допус­кається виконувати ескізні креслення без точ­ного дотримання масштабу, якщо це не перек­ручує наочності зображення та не утруднює читання креслення.

5.2 Обсяг вихідних даних, необхідних для розроблення конструкторської документації нетипового виробу, встановлює розробник ескізного креслення у відповідності з вимо­гами даного стандарту.

5.3 Ескізне креслення нетипового виробу повинно містити:

-        зображення виробу (види, розрізи, пе­рерізи, вузли);

-        технічні вимоги та написи, необхідні для розуміння будови виробу;

 

-        найменування складових частин нети­пового виробу;

-        установочні, приєднувальні, габаритні та інші необхідні розміри;

 

-        розміри, які визначають специфічні ви­моги до розміщення нетипового виро­бу і впливають на його конструкцію (наприклад, мінімальна відстань до елемента будівельної конструкції, сис­теми, агрегату), та інші дані, що нано­сяться на зображення нетипового ви­робу;

-        схему, таблицю відповідно до 5.14 ( за необхідністю).

5.4 При розробленні ескізних креслень зображення нетипового виробу слід викону­вати з максимальними спрощеннями.

Детально показують елементи нетипового виробу, які необхідні для правильного монта­жу виробу, з'єднання з елементами будівель­них конструкцій, обладнання, інших виробів.

 

Зображення нетипового виробу на ескіз­ному кресленні виконують товстими основ­ними лініями.

5.5 На ескізному кресленні, за необхідніс­тю, розмішують зображення суміжних (сусід­ніх) елементів проектованих систем чи буді­вельних конструкцій, до яких має кріпитися нетиповий виріб. Суміжні (сусідні) елементи зображують спрошено тонкими лініями, по­казуючи тільки ті частини, які необхідні для правильного визначення місця та способу кріплення нетипового виробу.


5 РАЗРАБОТКА ЭСКИЗНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ

5.1 Эскизный чертеж выполняют, как пра­вило, в масштабе 1:5, 1:10, 1:20 и 1:50.Допуска-ется выполнять эскизные чертежи без точного соблюдения масштаба, если это не искажает наглядности изображения и не затрудняет чтения чертежа.

5.2 Объем исходных данных, необходи­мых для разработки конструкторской доку­ментации нетипового изделия, устанавливает разработчик эскизного чертежа в соответст­вии с требованиями настоящего стандарта.

5.3 Эскизный чертеж нетипового изделии должен содержать:

-  изображения изделий (виды, разрезы, сечения, узлы);

-  технические требования и надписи, не­обходимые для понимания устройства изделия;

-  наименование составных частей нети­пового изделия;

-  установочные, присоединительные, га­баритные и другие необходимые размеры;

-  размеры, определяющие специфические требования к размещению нетипо­вого изделия и влияющие на его конст­рукцию (например, минимальное рас­стояние до элемента строительной кон­струкции, системы, агрегата), и другие данные, наносимые на изображение не­типового изделия;

-  схему, таблицу в соответствии с 5.14 (при необходимости).

5.4 При разработке эскизных чертежей изображения нетипового изделия следует вы­полнять с максимальными упрощениями.

Подробно показывают элементы нетипо­вого изделия, которые необходимы для пра­вильного монтажа изделия, соединения с эле­ментами строительных конструкций, обору­дования, других изделий.

Изображения нетипового изделия на эскиз­ном чертеже выполняют толстыми основными линиями.

5.5 На эскизном чертеже, при необходи­мости. помешают изображения смежных (со­седних) элементов проектируемых систем или строительных конструкций, к которым кре­пится нетиповое изделие. Смежные (соседние) элементы изображают упрощенно тонкими ли­ниями, показывая только те части, которые необходимы для правильного определения места и способа крепления нетипового изделия.


ДСТУ Б А.2.4-11-95 (ГОСТ 21.114-95) С.8

 


На полиці лінії-виноски, проведеної від відповідного зображення, вказують наймену­вання суміжного (сусіднього) елемента сис­теми, будівельної конструкції, обладнання.

5.6 При розробленні ескізних креслень на групу нетипових виробів, що мають загальні конструктивні ознаки, допускається викону­вати одне групове ескізне креслення замість декількох одиничних.

Групове ескізне креслення виконують на групу нетипових виробів, що мають однакове найменування.

Всі відомості про змінні дані (наприклад, змінні розміри), які підлягають включенню в ескізне креслення, наводять у таблиці вико­нання. Таблицю виконань розміщують на полі ескізного креслення, як правило, на першому аркуші.

В таблицю виконань вносять позначення всіх виконань, на які розповсюджується ескіз­не креслення, та, за необхідністю, у дужках позиційні позначення, передбачені відповідним основним комплектом робочих креслень.

Позначення виконань слід записувати у першу графу ліворуч, яка має заголовок "Поз­начення", у порядку збільшення позначення.

 

Різним виконанням нетипового виробу присвоюють різні позначення.

Приклад: Р1. Р2, Р3 і т. ін.

Приклад виконання таблиці виконань на­ведений у додатку А.

5.7 У випадку, коли складові частини не­типового виробу розташовані на "стінках", що знаходяться у різних площинах, допускається зображувати "стіни" розгорнутими у площині креслення, при цьому біля відповідного місця зображення розмішують напис: "Стінка роз­горнута".

5.8 На полі ескізного креслення допуска­ється розміщувати окремі зображення частин нетипового виробу, додаткові схематичні зоб­раження з'єднання та розташування складо­вих частин нетипового виробу, зображати, за необхідністю, частини нетипового виробу, які переміщуються, у крайньому положенні з від­повідними розмірами.

5.9 Допускається не зображати на ескіз­ному кресленні кожухи, кришки і т. ін., якщо необхідно показати закриті ними складові час­тини нетипового виробу. При цьому над зображенням роблять відповідний надпис, наприклад: "Кожух (поз.5) не показаний".


На полке линии-выноски, проведенной от соответствующего изображения, указывают на- именование смежного ( соседнего) элемента сис­темы, строительной конструкции, оборудования.

5.6 При разработке эскизных чертежей на группу нетиповых изделий, обладающих об­щими конструктивными признаками, допус­кается выполнять один групповой эскизный чертеж вместо нескольких единичных.

Групповой эскизный чертеж выполняют на группу нетиповых изделий, имеющих оди­наковое наименование.

Все сведения о переменных данных (на­пример, переменные размеры), которые под­лежат включению в эскизный чертеж, приво­дят в таблице исполнений. Таблицу исполне­ний помещают на поле эскизного чертежа, как правило, на первом листе.

В таблицу исполнений вносят обозначе­ния всех исполнений, на которые распростра­няется эскизный чертеж, и, при необходимос­ти, в скобках позиционные обозначения, пре­дусмотренные соответствующим основным комплектом рабочих чертежей.

Обозначения исполнений следует записы­вать в первую графу слева, имеющую заголо­вок "Обозначение", в порядке возрастания обозначения.

Разным исполнениям нетипового изделия присваивают разные обозначения.

Пример: Р1, Р2, Р3 и т.д.

Пример выполнения таблицы исполнений приведен в приложении А.

5.7 В случае, когда составные части не­типового изделия расположены на "стенках", находящихся в разных плоскостях, допускает­ся изображать "стенки" развернутыми в плос­кости чертежа, при этом у соответствующего места изображения помешают надпись: "Стен­ка развернута".

5.8 На поле эскизного чертежа допускает­ся помещать отдельные изображения частей нетипового изделия, дополнительные схема­тические изображения соединения и располо­жения составных частей нетипового изделия, изображать, при необходимости, перемеща­ющиеся части нетипового изделия в крайнем положении с соответствующими размерами.

5.9 Допускается не изображать на эскиз­ном чертеже кожухи, крышки и т.п.. если необ­ходимо показать закрытые ими составные части нетипового изделия. При этом над изображением делают соответствующую надпись, например: "Кожух (поз.5) не показан".


ДСТУ Б А.2.4-11 -95 (ГОСТ 21.114-95) С.9

 


5.10 Кількість видів на ескізному кресленні повинна бути мінімальною, але достатньою для того. щоб дати вичерпне уявлення про нетиповий виріб та про зв'язок розроблюваного виробу з іншими суміжними (сусідніми еле­ментами проектованих систем або будівельних конструкцій.

5.11 Сортамент матеріалу, діаметри отворів та інші аналогічні відомості наводять на ескізному кресленні тільки в тому випадку, як­що це необхідно для прийняття остаточного проектного рішення у відповідному основному комплекті робочих креслень.

5.12 Написи, що пояснюють принципову конструктивну будову нетипового виробу, розміщують на полицях ліній-виносок.

5.13 Технічні вимоги до нетипового виробу розміщують на вільному полі ескізного креслення та, по можливості, над основним написом.

5.14 Найменування складових частин не­типового виробу на ескізному кресленні вказу­ють одним з наступних способів:

-        на полицях ліній-виносок;

-        у таблиці, яка розміщується, як прави­ло, на тому самому аркуші, що й зобра­ження виробу. В цьому випадку на по­лицях ліній - виносок вказують номери позицій складових частин нетипового виробу, включених у таблицю.

Таблицю виконують за формою 7 ГОСТ 21.101. Графу "Маса од., кг", як правило, не заповнюють. Орієнтовну масу нетипового ви­робу наводять у кінці таблиці. У випадку, коли найменування складових частин нетипового виробу вказують на полицях ліній-виносок, орієнтовну масу виробу наводять у технічних вимогах до ескізного креслення.

5.15 Обсяг відомостей, що наведені у тех­нічних вимогах до ескізного креслення, по­винен забезпечувати правильне розуміння будови нетипового виробу.

В технічних вимогах наводять:

-        призначення, галузь використання та параметри, що характеризують умови експлуатації нетипового виробу;

-        технічні дані, конструктивні вимоги і характеристики, необхідні для розроблення нетипового виробу (конструкції, пристрою, монтажного блока);


5.10 Количество видов на эскизном чертеже должно быть минимальным, но достаточным для того, чтобы дать исчерпывающее представление о нетиповом изделии и о связи разрабатываемого изделия с другими смежными (соседними) элементами проектируемых систем или строительных конструкций.

5.11 Сортамент материала, диаметры от­верстий и другие аналогичные сведения при­водят на эскизном чертеже только в том случае. если это необходимо для принятия окон­чательного проектного решения в соответству­ющем основном комплекте рабочих чертежей.

5.12 Надписи, поясняющие принципиальное конструктивное устройство нетипового изделия, помешают на полках линий-выносок.

5.13 Технические требования к нетиповому изделию помещают на свободном поле эс­кизного чертежа и, по возможности, над ос­новной надписью.

5.14 Наименования составных частей не­типового изделия на эскизном чертеже указы­вают одним из следующих способов:

-        на полках линий-выносок;

-        в таблице, размещаемой, как правило, на том же листе, что и изображение изделия. В этом случае на полках ли­ний-выносок указывают номера пози­ций составных частей нетипового из­делия, включенных в таблицу.

Таблицу выполняют по форме 7 ГОСТ 21.101. Графу "Масса ед., кг", как правило, не заполняют. Ориентировочную массу нетипового изделия приводят в конце таблицы. В случае, когда наименования составных частей нетипо­вого изделия указывают на полках линий-выно­сок, ориентировочную массу изделия приводят в технических требованиях к эскизному чертежу.

5.15 Объем сведений, приводимых в технических требованиях к эскизному чертежу. должен обеспечивать правильное понимание устройства нетипового изделия.

В технических требованиях приводят:

-        назначение, область применения и параметры, характеризующие условия эксплуатации нетипового изделия;

-        технические данные, конструктивные требования и характеристики, необхо­димые для разработки нетипового изде­лия (конструкции, устройства, монтаж­ного блока);


ДСТУ Б А.2.4-11 -95 (ГОСТ 21.114-95) С.10

 


-       короткий опис будови нетипового ви­робу та, за необхідністю, принципу дії. За наявності складових частин виробу опис проводять послідовно для кожної складової частини нетипового виробу;

 

-        вимоги до технології виготовлення, якщо вони є єдиними, що гарантують необхідну якість нетипового виробу, та вимоги до захисних покриттів;

 

-        вимоги до умов кріплення (улаштуван­ня) нетипового виробу (конструкції, пристрою, монтажного блока) до фун­даментів та інших будівельних конст­рукцій;

-        особливі вимоги до нетипового виро­бу - вибухобезпечність, кислотостійкність та інші;

-        вимоги до якості, яким повинен відпо­відати нетиповий виріб (наприклад, зносостійкість, теплостійкість, міц­ність);

-        вихідні дані про навантаження на не­типову конструкцію, робоче середови­ще та інші дані;

-        вказівки щодо виконання нероз'ємних з'єднань (наприклад, зварювальних);

-        спеціальні вимоги до умов зберігання нетипового виробу та інші необхідні вимоги.

5.16 Приклад виконання ескізного крес­лення наведений у додатку Б.


-        краткое описание устройства нетипо­вого изделия, и, при необходимости, принципа действия. При наличии сос­тавных частей изделия описание про­водят последовательно для каждой сос­тавной части нетипового изделия;

-        требования к технологии изготовле­ния, если они являются единственны­ми, гарантирующими необходимое ка­чество нетипового изделия, и требова­ния к защитным покрытиям;

-        требования к условиям крепления (ус­тановки) нетипового изделия (конст­рукции, устройства, монтажного бло­ка) к фундаментам и другим строитель­ным конструкциям;

-        особые требования к нетиповому из­делию - взрывобезопасность, кислото-стойкость и другие;

-        требования к качеству, которым долж­но соответствовать нетиповое изделие (например, износоустойчивость, теп­лостойкость, прочность);

-        исходные данные о нагрузке на нети­повую конструкцию, рабочей среде и другие данные;

-        указания о выполнении неразъемных соединений (например, сварных);

-        специальные требования к условиям хранения нетипового изделия и другие необходимые требования.

5.16 Пример выполнения эскизного черте­жа приведен в приложении Б.


ДСТУ Б А.2.4-11-95 (ГОСТ 21.114-95) С.11

 

 

 


Додаток А

(довідковий)

Приклад виконання таблиці виконань
Приложение А

(справочное)

Пример выполнения таблицы исполнений


 

 

 

Позначення

Обозначения

Рис.

Розміри

Размеры, мм

Маса

Масса, кг

L

d

d1

d2

d3

ГТ1

 

1

2000

 

 

100 х 4,0

 

 

40 х 3,0

 

 

15 х 2,5

 

 

32 х 2,8

67,0

ГТ2

3000

100,0

ГТ3

3500

115,0

ГТ4

2

2500

110,0

ГТ5

4500

197,0

 


ДСТУ Б А.2.4-11-95 (ГОСТ 21.114-95) С.12

 


 
ДСТУ Б А.2.4-11-95 (ГОСТ 21.114-95) С.13

 

Приложение Б

(справочное)

 

Пример выполнения эскизного чертежа

 


 


ДСТУ Б А.2.4-11-95 (ГОСТ 21.114-95)

 

 

 

 

УДК                                                               ЖО1                                                        ОКСТУ

 


Ключові слова: ескізні креслення загальних видів, нетиповий виріб, конструкція, пристрій, монтажний блок, розроблення


Ключевые слова: эскизные чертежи общих видов, нетиповое изделие, конструкция, устройство, монтажный блок, разработка


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коректор – А.О. Луковська 

Комп'ютерна верстка - В.Б. Чукашкіна

 Відповідальний за випуск - В.М. Чеснок

 

Видавництво "Укрархбудінформ"

252133, Київ-133, бульвар Лесі Українки, 26

 

Віддруковано у друкарні СПД Кузьменко І. С.

тел.: (044) 224-62-66

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Лісовий калькулятор v3.2


Расчёт постава пил. Вкл/выкл подсказку
Диаметр бревна см
Центр постава A мм
Полотно пилы мм
Уширение на сторону мм
X — проставка, мм
C — толщина доски, мм
Y — ширина доски, мм
 
Х
C
Y
1
2
3
4
5
6
7

Ширина постава ХХХ.Х ММ
Смещение постава S ХХХ.Х ММ
Горбыль Z ХХХ.Х ММ

  © www.ecodrev.ru

Пропозиціїhttp://www.uabio.org/
www.nltu.org.ua
hptu14.com.ua
yushchyshyn.com.ua
тут може бути ваша реклама
тут може бути ваша реклама
тут може бути ваша реклама
тут може бути ваша реклама