Довідник деревообробника — Wood-Info.org

Інформаційно-довідкова система включає документи з питань деревообробки та будівництва (ДБН, ДСТУ, СНиП, ГОСТ, ВСН, організаційно-розпорядчі документи Держбуду України та інших міністерств і відомств, довідкові матеріали, книги, словники), які носять інформаційно-довідковий характер.

Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2007 р. N 761
Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів

1. Цей Порядок визначає умови і механізм видачі лісорубного
або лісового квитка як спеціального дозволу на використання
лісових ресурсів.

2. Лісорубний або лісовий квиток є основним документом, на
підставі якого:

здійснюється спеціальне використання лісових ресурсів;

ведеться облік дозволених до відпуску запасів деревини та
інших продуктів лісу, встановлюються строки здійснення лісових
користувань та вивезення заготовленої продукції, строки і способи
очищення лісосік від порубкових решток, а також облік природного
поновлення лісу, що підлягає збереженню;

ведеться облік плати, нарахованої за використання лісових
ресурсів*.

_______________
* Органи Держкомлісоколгоспу, постійні лісокористувачі
подають до п'ятого числа місяця, наступного за звітним кварталом,
органам державної податкової служби перелік підприємств,
установ, організацій і громадян, яким в установленому порядку
видано лісорубний або лісовий квиток.

3. Лісорубний квиток видається органом виконавчої влади з
питань лісового господарства Автономної Республіки Крим,
територіальними органами Держкомлісгоспу (далі - органи
Держкомлісгоспу), на заготівлю деревини під час проведення рубок
головного користування на підставі затвердженої в установленому
порядку розрахункової лісосіки.

Форма лісорубного квитка наведена у додатку 1 до цього
Порядку.

4. Для видачі лісорубного квитка власник лісів або постійний
лісокористувач подає такі документи:

заявку на використання лісових ресурсів під час проведення
рубок головного користування;

відомість чергової лісосіки;

польову перелікову відомість;

переліково-оцінювальну відомість;

карту технологічного процесу розробки лісосіки;

план лісосіки.

5. Допускається оформлення лісорубного квитка протягом місяця
від початку рубки:

дерев, що загрожують падінням на лінії зв'язку,
електромережі, інші інженерні споруди або під час ліквідації
аварій на цих об'єктах;

дерев під час вирубування візирів для проведення
вишукувальних робіт і наукових досліджень, відведення лісосік,
лісовпорядкування, гасіння лісових пожеж, очищення і ремонту
лісоосушувальних систем, проведення аварійно-рятувальних робіт,
розчищення судноплавних шляхів.

6. Органи Держкомлісгоспу мають право проводити за згодою
постійного лісокористувача заміну переданих за лісорубними
квитками лісосік головного користування, в тому числі розпочатих
рубкою, відведених у здорових деревостанах, на лісосіки у
пошкоджених стихією, хворобами і шкідниками лісу деревостанах.

7. У виняткових випадках (стихія або інші випадки, що
унеможливлюють спеціальне використання лісових ресурсів)
Держкомлісгосп за поданням його органів може дозволити заміну
недоступних лісосік на інші (в межах розрахункової лісосіки).

8. Лісовий квиток видається власником лісів або постійним
лісокористувачем для:

заготівлі другорядних лісових матеріалів;

здійснення побічних лісових користувань;

використання корисних властивостей лісів на умовах
короткострокового тимчасового користування.

Форма лісового квитка наведена у додатку 2 до цього Порядку.

9. Лісовий квиток видається щороку на підставі лімітів
використання лісових ресурсів під час заготівлі другорядних
лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань (у
межах території та об'єктів природно-заповідного фонду - за
погодженням з органом виконавчої влади з питань охорони
навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим,
територіальних органів Мінприроди).

10. Для видачі лісового квитка підприємства, установи,
організації і громадяни (далі - лісокористувачі) подають заявку на
використання лісових ресурсів.

11. Передача лісового квитка іншому лісокористувачеві може
здійснюватися власником лісів або постійним лісокористувачем, які
видали квиток, на підставі письмової заяви. Відмітка про передачу
лісового квитка робиться в усіх його примірниках.

12. З моменту видачі лісорубного або лісового квитка виділені
лісокористувачеві лісові ділянки (лісосіки) здаються під його
охорону.

13. Рішення про видачу, відмову у видачі лісорубного або
лісового квитка приймається у строки, встановлені законом.

14. Лісорубний або лісовий квиток може бути анульований за
рішенням органів Держкомлісгоспу, власників лісів або постійних
лісокористувачів, які видали квиток, відповідно до закону.

15. Бланки лісорубного або лісового квитка є документами
суворої звітності, які виготовляються у встановленому порядку.

16. Строк зберігання виданого лісорубного або лісового квитка
- 10 років.

17. Правила обліку, зберігання, заповнення, видачі бланків
лісорубного або лісового квитка затверджує Держкомлісгосп за
погодженням з Мінприроди та Мінфіном.


Додаток 1
до Порядку
Серія ___________
N

ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УКРАЇНИ

ЛІСОРУБНИЙ КВИТОК

"_____" _____________ 20___ р.


Область _______ Власник лісів або постійний лісокористувач ______

Лісництво __________________ Система рубок ______________________

Вид, спосіб рубки ________________ Спосіб обліку ________________

На підставі _____________________________________________________
(наказ Мінприроди про затвердження розрахункової

_________________________________________________________________
лісосіки, дата і номер, акт обстеження, приписи тощо)

дозволяється ____________________________________________________
(найменування лісокористувача)

рубати в рахунок ________________________________________________
(назва заходу)

Лісотаксовий пояс _________________ Розряд такс _________________

Категорія лісів

Номер кварталу

Номер відділу, ділянки

Площа ділянки, гектарів

Господарство

Забезпечення збереження підросту

Продовження таблиці >>>

на площі, гектарів

кількість, тисяч штук на 1 гектар


Маса деревини, куб. метрів

Нормативна вартість, гривень

Належить сплатити з урахуванням індексації (знижки), гривень

ділової

дров"яної

разом ліквідної стовбурної

ліквіду із крони

хворосту і сучків

разом

ділової

дров"яної

ліквіду із крони

хворосту і сучків

разом

_______________

Усього

Підстава для індексації (знижки) ________________________________

Строк внесення плати за деревину, що відпускається ______________

Вирубуванню не підлягають _______________________________________

_________________________________________________________________

Строк закінчення заготівлі "___" __________ 20___ р.

Вивезення дозволяється __________________________________________

_________________________________________________________________

Строк закінчення вивезення "___" __________ 20___ р.

Умови зберігання деревини _______________________________________

_________________________________________________________________

Спосіб очищення _________________________________________________

_________________________________________________________________

Розробка лісосік проводиться згідно із технологічними картами.

Особливі умови __________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


МП  Лісорубний                    Лісорубний

     квиток                        квиток

     видав _______________         виписав ______________
              (підпис)                        (підпис)

     Лісокористувачі зобов'язані   дотримуватися   вимог   Порядку
спеціального використання лісових ресурсів.

     За порушення   Порядку   спеціального   використання  лісових
ресурсів заготівля деревини може бути  припинена  в  установленому
порядку.

     З Порядком   спеціального  використання  лісових  ресурсів  і
Правилами пожежної безпеки ознайомлений.

     Лісокористувач _____________________
                          (підпис)

     Відмітка про надання відстрочки  на  заготівлю  та  вивезення
деревини _________________________________________________________

_________________________________________________________________

     МП                                  Підпис __________________


                                                        Додаток 2
                                                        до Порядку

    Серія __________
    N

                          ЛІСОВИЙ КВИТОК
                   "____" ___________ 20___ р.

Область ______________________ Район_____________________________

Власник лісів або постійний лісокористувач ______________________

Лісництво _______________________________________________________

На підставі _____________________________________________________

дозволяється_____________________________________________________
                 (найменування лісокористувача, його адреса)

здійснювати __________________________________________ в обсягах:
          (вид спеціального використання лісових ресурсів)

------------------------------------------------------------------
|Кате-|  Номер | Номер |Площа,|Дозволений обсяг |  Ціна |Загальна|
|горія|кварталу|виділу,|гекта-|  використання   |одиниці|  сума, |
|лісів|        |ділянки| рів  |-----------------|виміру,| гривень|
|     |        |       |      |одиниця|кількість|гривень|        |
|     |        |       |      |виміру |         |       |        |
------------------------------------------------------------------

     ______________

     Усього

Строк внесення плати за використання лісових ресурсів ___________

Особливі умови __________________________________________________

Строк користування з "__" ______ 20__ р. по "___" _______ 20__ р.

МП    Лісовий                    Лісовий

       квиток                     квиток

       видав  _____________       виписав _______________
                (підпис)                     (підпис)

     З Правилами  заготівлі  другорядних  лісових   матеріалів   і
здійснення  побічних  лісових користувань,  Правилами використання
корисних властивостей лісів та Правилами пожежної безпеки в  лісах
ознайомлений.

     Лісокористувач _____________________
                           (підпис)

     Відмітка про   результати   використання   лісових   ресурсів
(корисних властивостей лісів) і внесення плати ___________________

__________________________________________________________________

Лісовий калькулятор v3.2


Расчёт постава пил. Вкл/выкл подсказку
Диаметр бревна см
Центр постава A мм
Полотно пилы мм
Уширение на сторону мм
X — проставка, мм
C — толщина доски, мм
Y — ширина доски, мм
 
Х
C
Y
1
2
3
4
5
6
7

Ширина постава ХХХ.Х ММ
Смещение постава S ХХХ.Х ММ
Горбыль Z ХХХ.Х ММ

  © www.ecodrev.ru

Пропозиціїhttp://www.uabio.org/
www.nltu.org.ua
hptu14.com.ua
yushchyshyn.com.ua
тут може бути ваша реклама
тут може бути ваша реклама
тут може бути ваша реклама
тут може бути ваша реклама