Довідник деревообробника — Wood-Info.org

Інформаційно-довідкова система включає документи з питань деревообробки та будівництва (ДБН, ДСТУ, СНиП, ГОСТ, ВСН, організаційно-розпорядчі документи Держбуду України та інших міністерств і відомств, довідкові матеріали, книги, словники), які носять інформаційно-довідковий характер.

Розділ III. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЛІСОВИХ ВІДНОСИН.

Р о з д і л  III 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ
У СФЕРІ ЛІСОВИХ ВІДНОСИН

Глава 3

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ
У СФЕРІ ЛІСОВИХ ВІДНОСИН

Стаття 25. Основні завдання державного регулювання та
управління у сфері лісових відносин

Основним завданням державного регулювання та управління у
сфері лісових відносин є забезпечення ефективної охорони,
належного захисту, раціонального використання та відтворення
лісів.

Державне регулювання та управління у сфері лісових відносин
здійснюється шляхом:

1) формування та визначення основних напрямів державної
політики у сфері лісових відносин;

2) визначення законом повноважень органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування;

3) установлення відповідно до закону порядку і правил у сфері
охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

4) здійснення державного контролю за охороною, захистом,
використанням та відтворенням лісів.

Стаття 26. Повноваження Верховної Ради України у сфері
лісових відносин

Верховна Рада України у сфері лісових відносин:

1) визначає засади державної політики у сфері лісових
відносин;

2) приймає закони щодо регулювання відносин у цій сфері;

3) затверджує загальнодержавні програми з охорони, захисту,
використання та відтворення лісів;

4) вирішує інші питання у сфері лісових відносин відповідно
до Конституції України ( 254к/96-ВР ).

Стаття 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері
лісових відносин

Кабінет Міністрів України у сфері лісових відносин:

1) забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісових
відносин;

2) спрямовує та координує діяльність органів виконавчої влади
щодо організації охорони, захисту, використання та відтворення
лісів;

3) забезпечує розроблення та виконання загальнодержавних
програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

4) затверджує державні програми з охорони, захисту,
використання та відтворення лісів;

5) передає у власність, надає в постійне користування для
нелісогосподарських потреб земельні лісові ділянки площею більш як
1 гектар, що перебувають у державній власності;

6) установлює порядок і нормативи плати за використання
лісових ресурсів;

7) приймає рішення про обмеження або тимчасове припинення
діяльності підприємств, установ та організацій у разі порушення
ними природоохоронного та лісового законодавства;

8) вирішує інші питання у сфері лісових відносин відповідно
до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та закону.

Стаття 28. Повноваження центрального органу виконавчої влади
з питань лісового господарства у сфері лісових
відносин

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з
питань лісового господарства:

1) здійснює державне управління, координацію виконання
заходів у галузі ведення лісового господарства;

2) вносить пропозиції щодо формування і реалізації державної
політики у сфері лісових відносин;

3) розробляє та організовує виконання загальнодержавних,
державних і регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту,
використання та відтворення лісів;

4) розробляє та затверджує в установленому порядку
нормативно-правові акти з ведення лісового господарства;

5) здійснює державний контроль за додержанням норм, правил та
інших нормативно-правових актів з ведення лісового господарства;

6) організовує ведення лісовпорядкування, обліку лісів,
державного лісового кадастру та моніторингу лісів;

7) організовує ведення лісового господарства і раціональне
використання лісових ресурсів;

8) забезпечує функціонування державної лісової охорони,
координує діяльність лісової охорони інших постійних
лісокористувачів і власників лісів;

9) координує здійснення заходів з охорони лісів від пожеж та
захисту від шкідників і хвороб;

10) координує роботу з ведення лісового господарства
підпорядкованими йому науково-дослідними установами;

11) видає ліцензії відповідно до закону;

12) вносить пропозиції щодо обмеження або тимчасового
припинення діяльності підприємств, установ та організацій
незалежно від їх підпорядкування та форм власності в разі
порушення ними природоохоронного та лісового законодавства;

13) бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні
кваліфікації кадрів для лісового господарства;

14) здійснює міжнародне співробітництво з питань ведення
лісового господарства;

15) вирішує інші питання у сфері регулювання лісових відносин
відповідно до закону.

Центральний орган виконавчої влади з питань лісового
господарства здійснює покладені на нього повноваження самостійно і
через його територіальні органи та орган виконавчої влади з питань
лісового господарства Автономної Республіки Крим.

Стаття 29. Повноваження центрального органу виконавчої влади
з питань охорони навколишнього природного
середовища у сфері лісових відносин

Центральний орган виконавчої влади з питань охорони
навколишнього природного середовища у сфері лісових відносин:

1) вносить пропозиції щодо формування та реалізації державної
політики у сфері охорони, захисту, використання та відтворення
лісів як складової частини державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища;

2) здійснює державне управління, регулювання у сфері охорони,
захисту, використання та відтворення лісів як складової частини
заходів з охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання, відтворення та охорони природних
ресурсів;

3) здійснює державний контроль за додержанням вимог
природоохоронного законодавства у сфері охорони, захисту,
використання та відтворення лісів;

4) координує здійснення органами виконавчої влади заходів з
охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

5) бере участь у розробленні загальнодержавних, державних і
регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання
та відтворення лісів;

6) погоджує матеріали лісовпорядкування;

7) затверджує в установленому порядку нормативи використання
лісових ресурсів;

8) погоджує нормативно-правові акти з ведення лісового
господарства;

9) організовує проведення екологічної експертизи щодо впливу
промислових та інших об'єктів, хімічних речовин на ліси,
затверджує переліки пестицидів, дозволених для застосування в
лісах, установлює регламенти їх застосування;

10) обмежує чи зупиняє (тимчасово) в установленому порядку
діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від їх
підпорядкування та форм власності, якщо вона здійснюється з
порушенням законодавства про охорону навколишнього природного
середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів;

11) розглядає справи про адміністративні правопорушення;

12) застосовує у випадках, передбачених законом, економічні
санкції до підприємств, установ та організацій, їх посадових і
службових осіб, громадян за порушення вимог законодавства, подає
позови до суду про відшкодування збитків і втрат, завданих
унаслідок такого порушення;

13) забезпечує погодження проектів відведення земельних
лісових ділянок;

14) вирішує інші питання відповідно до закону.

Стаття 30. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської
міських, районних рад у сфері лісових відносин

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські, районні ради у сфері лісових відносин у
межах своїх повноважень на відповідній території:

1) забезпечують реалізацію державної політики у сфері лісових
відносин;

2) забезпечують виконання загальнодержавних і державних
програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів і
затверджують регіональні (місцеві) програми з цих питань;

3) передають у власність, надають у постійне користування
земельні лісові ділянки на землях спільної власності відповідних
територіальних громад, власності територіальних громад міст Києва
і Севастополя та припиняють права користування ними;

4) приймають рішення про виділення в установленому порядку
для довгострокового тимчасового користування лісами лісових
ділянок на землях спільної власності відповідних територіальних
громад, власності територіальних громад міст Києва і Севастополя
та припиняють права користування ними;

5) погоджують ліміт використання лісових ресурсів при
заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних
лісових користувань;

6) погоджують максимальні норми безоплатного збору дикорослих
трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо;

7) встановлюють порядок використання коштів, що виділяються з
відповідного місцевого бюджету на ведення лісового господарства;

8) вирішують інші питання у сфері лісових відносин відповідно
до закону.

Стаття 31. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій у сфері лісових
відносин

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні адміністрації у сфері лісових
відносин у межах своїх повноважень на їх території:

1) забезпечують реалізацію державної політики у сфері лісових
відносин;

2) беруть участь у розробленні та забезпеченні виконання
регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання
та відтворення лісів;

3) здійснюють контроль за додержанням законодавства у сфері
лісових відносин;

4) передають у власність, надають у постійне користування для
ведення лісового господарства земельні лісові ділянки, що
перебувають у державній власності, на відповідній території;

5) передають у власність, надають у постійне користування для
нелісогосподарських потреб земельні лісові ділянки площею до
1 гектара, що перебувають у державній власності, на відповідній
території, а також у межах міст республіканського (Автономної
Республіки Крим) та обласного значення та припиняють права
користування ними;

6) приймають рішення про виділення в установленому порядку
для довгострокового тимчасового користування лісами лісових
ділянок, що перебувають у державній власності, на відповідній
території, а також у межах міст обласного та республіканського
(Автономної Республіки Крим) значення;

7) обмежують або тимчасово припиняють діяльність підприємств,
установ та організацій у разі порушення ними лісового
законодавства в порядку, передбаченому законодавством;

8) забезпечують здійснення заходів щодо охорони і захисту
лісів, ліквідації наслідків стихійних явищ, лісових пожеж,
залучають у встановленому порядку до цих робіт населення,
транспортні та інші технічні засоби та обладнання, забороняють
відвідування лісів населенням і в'їзд до них транспортних засобів
у період високої пожежної небезпеки в порядку, передбаченому
законодавством;

9) встановлюють ліміт використання лісових ресурсів при
заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних
лісових користувань;

10) встановлюють максимальні норми безоплатного збору
дикорослих трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо;

11) вирішують інші питання у сфері лісових відносин
відповідно до закону.

Стаття 32. Повноваження районних державних адміністрацій у
сфері лісових відносин

Районні державні адміністрації у сфері лісових відносин на їх
території:

1) забезпечують реалізацію державної політики у сфері лісових
відносин;

2) беруть участь у розробленні та забезпеченні виконання
регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання
та відтворення лісів;

3) передають у власність, надають у постійне користування для
нелісогосподарських потреб земельні лісові ділянки площею до
1 гектара, що перебувають у державній власності, у межах сіл,
селищ, міст районного значення та припиняють права користування
ними;

4) приймають рішення про виділення в установленому порядку
для довгострокового тимчасового користування лісами лісових
ділянок, що перебувають у державній власності, у межах сіл, селищ,
міст районного значення;

5) беруть участь у здійсненні заходів щодо охорони і захисту
лісів, ліквідації наслідків стихійних явищ, лісових пожеж,
залучають у встановленому порядку до цих робіт населення,
транспортні й інші технічні засоби та обладнання;

6) вносять у встановленому порядку пропозиції про обмеження
або тимчасове припинення діяльності підприємств, установ та
організацій у разі порушення ними лісового законодавства;

7) вирішують інші питання у сфері лісових відносин відповідно
до закону.

Стаття 33. Повноваження сільських, селищних, міських рад у
сфері лісових відносин

Сільські, селищні, міські ради у сфері лісових відносин на
відповідній території:

1) передають у власність, надають у постійне користування
земельні лісові ділянки, що перебувають у комунальній власності, в
межах сіл, селищ, міст і припиняють права користування ними;

2) приймають рішення про виділення в установленому порядку
для довгострокового тимчасового користування лісами лісових
ділянок, що перебувають у комунальній власності, в межах сіл,
селищ, міст і припиняють права користування ними;

3) беруть участь у здійсненні заходів щодо охорони і захисту
лісів, ліквідації наслідків стихійних явищ, лісових пожеж,
залучають у встановленому порядку до цих робіт населення,
транспортні й інші технічні засоби та обладнання;

4) організовують благоустрій лісових ділянок і
культурно-побутове обслуговування відпочиваючих у лісах, що
використовуються для цих цілей;

5) встановлюють порядок використання коштів, що виділяються з
місцевого бюджету на ведення лісового господарства;

6) вирішують інші питання у сфері лісових відносин відповідно
до закону.

Лісовий калькулятор v3.2


Расчёт постава пил. Вкл/выкл подсказку
Диаметр бревна см
Центр постава A мм
Полотно пилы мм
Уширение на сторону мм
X — проставка, мм
C — толщина доски, мм
Y — ширина доски, мм
 
Х
C
Y
1
2
3
4
5
6
7

Ширина постава ХХХ.Х ММ
Смещение постава S ХХХ.Х ММ
Горбыль Z ХХХ.Х ММ

  © www.ecodrev.ru

Пропозиціїhttp://www.uabio.org/
iec-expo.com.ua
www.nltu.org.ua
hptu14.com.ua
galexpo.com.ua
galexpo.com.ua
agroexpo.in.ua/biotoplivo
тут може бути ваша реклама