Довідник деревообробника — Wood-Info.org

Інформаційно-довідкова система включає документи з питань деревообробки та будівництва (ДБН, ДСТУ, СНиП, ГОСТ, ВСН, організаційно-розпорядчі документи Держбуду України та інших міністерств і відомств, довідкові матеріали, книги, словники), які носять інформаційно-довідковий характер.

Розділ V. ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА.

Р о з д і л  V 

ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Глава 12

ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ВЕДЕННЯ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Стаття 63. Зміст ведення лісового господарства

Ведення лісового господарства полягає у здійсненні комплексу
заходів з охорони, захисту, раціонального використання та
розширеного відтворення лісів.

Стаття 64. Основні вимоги щодо ведення лісового господарства

Підприємства, установи, організації і громадяни здійснюють
ведення лісового господарства з урахуванням господарського
призначення лісів, природних умов і зобов'язані:

1) забезпечувати посилення водоохоронних, захисних,
кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших
корисних властивостей лісів з метою поліпшення навколишнього
природного середовища та охорони здоров'я людей;

2) забезпечувати безперервне, невиснажливе і раціональне
використання лісових ресурсів для задоволення потреб виробництва і
населення в деревині та іншій лісовій продукції;

3) здійснювати відтворення лісів;

4) забезпечувати підвищення продуктивності, поліпшення
якісного складу лісів і збереження біотичного та іншого природного
різноманіття в лісах;

5) здійснювати охорону лісів від пожеж, захист від шкідників
і хвороб, незаконних рубок та інших пошкоджень;

6) раціонально використовувати лісові ділянки.

Глава 13

ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Стаття 65. Види використання лісових ресурсів

Використання лісових ресурсів може здійснюватися в порядку
загального і спеціального використання.

Стаття 66. Загальне використання лісових ресурсів

Громадяни мають право в лісах державної та комунальної
власності, а також за згодою власника в лісах приватної власності
вільно перебувати, безоплатно без видачі спеціального дозволу
збирати для власного споживання дикорослі трав'яні рослини, квіти,
ягоди, горіхи, гриби тощо, крім випадків, передбачених цим
Кодексом та іншими законодавчими актами України.

Максимальні норми безоплатного збору дикорослих трав'яних
рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо встановлюються органами
виконавчої влади відповідно до цього Кодексу за поданням органу
виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної
Республіки Крим, територіальних органів центрального органу
виконавчої влади з питань лісового господарства, погодженим з
органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного
середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами
центрального органу виконавчої влади з питань охорони
навколишнього природного середовища.

Громадяни під час здійснення загального використання лісових
ресурсів зобов'язані виконувати вимоги пожежної безпеки в лісах,
користуватися лісовими ресурсами, зазначеними у частині першій
цієї статті, способами і в обсягах, що не завдають шкоди
відтворенню цих ресурсів, не погіршують санітарного стану лісів.

Стаття 67. Спеціальне використання лісових ресурсів

У порядку спеціального використання можуть здійснюватися такі
види використання лісових ресурсів:

1) заготівля деревини в порядку рубок головного користування;

2) заготівля другорядних лісових матеріалів;

3) побічні лісові користування;

4) використання корисних властивостей лісів для
культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і
освітньо-виховних цілей, потреб мисливського господарства,
проведення науково-дослідних робіт.

Законодавством України можуть передбачатися й інші види
спеціального використання лісових ресурсів.

Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється в межах
лісових ділянок, виділених для цієї мети.

Порядок ( 761-2007-п ) та умови здійснення спеціального
використання лісових ресурсів встановлюються Кабінетом Міністрів
України.

Стаття 68. Виділення лісових ділянок для спеціального
використання лісових ресурсів

Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на
лісових ділянках, які виділяються для цієї мети, без надання
земельних ділянок.

Лісова ділянка може бути виділена одному або кільком
тимчасовим лісокористувачам для різних видів використання лісових
ресурсів.

Землі, що були порушені під час використання лісових
ресурсів, приводяться відповідно до вимог законодавства винними в
цьому особами за їх рахунок до стану, придатного для використання
за призначенням.

Стаття 69. Спеціальний дозвіл на використання лісових
ресурсів

Спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій
ділянці проводиться за спеціальним дозволом (лісорубний квиток,
ордер, лісовий квиток).

Спеціальний дозвіл на заготівлю деревини в порядку рубок
головного користування видається органом виконавчої влади з питань
лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальними
органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового
господарства.

Спеціальний дозвіл на інші види спеціального використання
лісових ресурсів видається власниками лісів або постійними
лісокористувачами.

На виділених лісових ділянках можуть використовуватися лише
ті лісові ресурси і лише для цілей, що передбачені виданим
спеціальним дозволом.

Спеціальний дозвіл видається власниками лісів або постійними
лісокористувачами у встановленому порядку також на проведення
інших рубок та робіт, пов'язаних і не пов'язаних із веденням
лісового господарства.

Форми спеціальних дозволів і порядок ( 761-2007-п ) їх видачі
затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 70. Заготівля деревини

Заготівля деревини здійснюється при використанні лісових
ресурсів у порядку рубок головного користування, що проводяться в
стиглих і перестійних деревостанах.

Для заготівлі деревини під час рубок головного користування в
першу чергу призначаються пошкоджені, ті, що усихають, інші
деревостани, що потребують термінової рубки за своїм станом, і
деревостани, які вийшли з підсочування.

Залежно від категорій лісів, природних лісорослинних умов,
біологічних особливостей деревних порід та інших особливостей
застосовуються такі системи рубок головного користування:
суцільні, поступові або вибіркові, комбіновані рубки.

Деревина заготовляється також під час здійснення
лісогосподарських заходів, не пов'язаних з використанням лісових
ресурсів (поліпшення якісного складу лісів), та під час проведення
інших заходів (розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою
рослинністю, у зв'язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів,
шляхів тощо).

Під час проведення заготівлі деревини не дозволяються
вирубування та пошкодження:

цінних і рідкісних дерев та чагарників, занесених до Червоної
книги України;

насінників і плюсових дерев.

У виняткових випадках вирубування насінників і плюсових дерев
може бути здійснене з дозволу органу виконавчої влади з питань
лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальних
органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового
господарства, а в межах територій і об'єктів природно-заповідного
фонду - в установленому порядку з дозволу органу виконавчої влади
з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної
Республіки Крим, територіальних органів центрального органу
виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного
середовища.

Вирубування дерев та чагарників, занесених до Червоної книги
України, здійснюється в установленому порядку лише з дозволу
центрального органу виконавчої влади з питань охорони
навколишнього природного середовища.

Заготівля деревини в порядку проведення рубок головного
користування, а також інших рубок, пов'язаних із веденням лісового
господарства, проводиться власниками лісів і постійними
лісокористувачами, яким у встановленому порядку надано це право.

У разі здійснення будівельних та інших робіт на лісових
ділянках заготівля деревини проводиться тими громадянами та
юридичними особами, яким надано земельні ділянки для таких цілей,
якщо в рішенні про надання земельної ділянки не передбачено інше.

Стаття 71. Ліміт заготівлі деревини в порядку рубок головного
користування

Лімітом заготівлі деревини в порядку рубок головного
користування є затверджена в установленому порядку розрахункова
лісосіка. Заготівля деревини в порядку рубок головного
користування в розмірах, що перевищують розрахункову лісосіку,
забороняється.

Стаття 72. Заготівля другорядних лісових матеріалів

У лісах без заподіяння їм шкоди може здійснюватися заготівля
другорядних лісових матеріалів: живиці, пнів, лубу та кори,
деревної зелені, деревних соків.

Нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства
може бути передбачено заготівлю інших другорядних лісових
матеріалів.

Ліміт використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних
лісових матеріалів встановлюється відповідними органами виконавчої
влади за поданням органу виконавчої влади з питань лісового
господарства Автономної Республіки Крим, територіальних органів
центрального органу виконавчої влади з питань лісового
господарства, погодженим з органом виконавчої влади з питань
охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки
Крим, територіальними органами центрального органу виконавчої
влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 73. Побічні лісові користування

До побічних лісових користувань належать: заготівля сіна,
випасання худоби, розміщення пасік, заготівля дикорослих плодів,
горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової
підстилки, заготівля очерету.

Нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства
можуть бути передбачені й інші види побічних лісових користувань.

Побічні лісові користування повинні здійснюватися без
заподіяння шкоди лісу.

Ліміт використання лісових ресурсів при здійсненні побічних
лісових користувань встановлюється органами виконавчої влади
відповідно до цього Кодексу за поданням органу виконавчої влади з
питань лісового господарства Автономної Республіки Крим,
територіальних органів центрального органу виконавчої влади з
питань лісового господарства, погодженим з органом виконавчої
влади з питань охорони навколишнього природного середовища
Автономної Республіки Крим, територіальними органами центрального
органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного
середовища.

Стаття 74. Використання корисних властивостей лісів для
культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних,
туристичних і освітньо-виховних цілей та
проведення науково-дослідних робіт

Використання корисних властивостей лісів для
культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і
освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт
здійснюється з урахуванням вимог щодо збереження лісового
середовища і природних ландшафтів з додержанням правил
архітектурного планування приміських зон і санітарних вимог.

У лісах, що використовуються для відпочинку, лісокористувачі
повинні здійснювати роботи щодо їх благоустрою.

Стаття 75. Використання корисних властивостей лісів для
потреб мисливського господарства

Використання корисних властивостей лісів для потреб
мисливського господарства здійснюється відповідно до цього Кодексу
та законів України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ), "Про
мисливське господарство та полювання" ( 1478-14 ).

Стаття 76. Створення сприятливих умов для життя диких тварин

Використання лісових ресурсів і проведення лісогосподарських
заходів повинні здійснюватися з урахуванням збереження сприятливих
умов для життя диких тварин.

Тимчасові лісокористувачі на лісових ділянках, виділених їм
для потреб мисливського господарства, можуть за погодженням з
власниками лісів або постійними лісокористувачами створювати
кормові і захисні ділянки, здійснювати інші заходи, пов'язані з
веденням мисливського господарства.

Стаття 77. Збір за використання лісових ресурсів

Спеціальне використання лісових ресурсів, крім розміщення
пасік, є платним.

Розподіл зборів за використання лісових ресурсів на землях
державної та комунальної власності визначається законом.

Порядок справляння збору за спеціальне використання лісових
ресурсів установлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 78. Припинення права використання лісових ресурсів

Право використання лісових ресурсів припиняється в разі:

1) добровільної відмови від використання лісових ресурсів;

2) закінчення строку, на який було надано право використання
лісових ресурсів;

3) припинення діяльності лісокористувачів, яким було надано
право використання лісових ресурсів;

4) порушення правил і норм, умов спеціальних дозволів на
використання лісових ресурсів;

5) використання лісових ресурсів способами, які негативно
впливають на стан і відтворення лісів, призводять до погіршення
навколишнього природного середовища;

6) порушення встановлених строків справляння збору за
використання лісових ресурсів;

7) використання лісової ділянки не за цільовим призначенням;

8) невідшкодування в установленому порядку збитків,
заподіяних лісовому господарству внаслідок порушень лісового
законодавства, та невиконання вимог щодо усунення виявлених
недоліків.

Припинення права використання лісових ресурсів здійснюється в
установленому порядку шляхом анулювання лісорубного квитка
(ордера) або лісового квитка тими органами, які їх видали.

У випадках, передбачених пунктами 4-8 частини першої цієї
статті, рішення про анулювання лісорубного квитка (ордера) або
лісового квитка може бути оскаржене лісокористувачем до суду.

Законом можуть бути передбачені й інші випадки припинення
права використання лісових ресурсів.

Глава 14

ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ

Стаття 79. Мета відтворення лісів

Відтворення лісів здійснюється з метою:

1) досягнення оптимальної лісистості шляхом створення в
максимально короткі строки нових насаджень найбільш економічно та
екологічно доцільними способами і технологіями;

2) підвищення водоохоронних, ґрунтозахисних,
санітарно-гігієнічних, інших корисних властивостей лісів і
захисних лісових насаджень;

3) поліпшення якісного складу лісів, підвищення їх
продуктивності та біологічної стійкості.

Відтворення лісів здійснюється шляхом їх відновлення та
лісорозведення.

Стаття 80. Відновлення лісів

Відновлення лісів здійснюється на лісових ділянках, що були
вкриті лісовою рослинністю (зруби, згарища тощо).

Зруби і згарища підлягають залісенню протягом не більше двох
років. Лісові культури, що загинули, відновлюються в наступному
році. Терміни залісення можуть бути продовжені у зв'язку з
необхідністю ліквідації наслідків стихії (вітровал, пожежа, посуха
тощо) органом виконавчої влади з питань лісового господарства
Автономної Республіки Крим, відповідними територіальними органами
центрального органу виконавчої влади з питань лісового
господарства.

На лісових ділянках, зайнятих чагарниками,
низькопродуктивними і малоцінними деревостанами, відновлення більш
цінних та високопродуктивних деревостанів здійснюється шляхом
реконструкції та проведення лісокультурних робіт.

Стаття 81. Лісорозведення

Лісорозведення здійснюється на призначених для створення
лісів землях, не вкритих лісовою рослинністю, насамперед
низькопродуктивних та непридатних для використання в сільському
господарстві (яри, балки, піски тощо), на землях
сільськогосподарського призначення, виділених для створення
полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень.

Землі, призначені для лісорозведення, відповідно до
Земельного кодексу України ( 2768-14 ) відносяться до земель
лісогосподарського призначення.

Стаття 82. Обсяги і способи відновлення лісів і
лісорозведення

Обсяги робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення
визначаються на підставі матеріалів лісовпорядкування або
спеціального обстеження з урахуванням фактичних змін у лісовому
фонді України та стану земель, що підлягають залісенню.

Відновлення лісів проводиться способами, що забезпечують
створення високопродуктивних лісів з господарсько цінних деревних
і чагарникових порід.

Лісорозведення проводиться способами, що забезпечують
створення продуктивних деревостанів з високими захисними
властивостями.

Глава 15

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ, ПОЛІПШЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ
ЛІСІВ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ В ЛІСАХ

Стаття 83. Заходи щодо підвищення продуктивності лісів

З метою підвищення продуктивності лісів їх власники та
постійні лісокористувачі здійснюють заходи щодо:

1) зменшення площі земель, зайнятих чагарниками, рідколіссям,
низькоповнотними і нестійкими деревостанами;

2) підвищення родючості ґрунтів (меліорація, запобігання
ерозії ґрунтів, заболочуванню, засоленню та іншим негативним
процесам);

3) впровадження сучасних досягнень селекції, лісового
насінництва, сортовипробування найцінніших у господарському
відношенні деревних порід;

4) ефективного догляду за лісовими культурами;

5) охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і хвороб;

6) оптимізації вікової структури лісів.

Стаття 84. Заходи щодо поліпшення якісного складу лісів

З метою поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення,
посилення захисних властивостей власники лісів та постійні
лісокористувачі здійснюють лісогосподарські заходи (рубки догляду
за лісом, санітарні рубки, лісовідновні рубки в деревостанах, що
втрачають захисні, водоохоронні та інші корисні властивості,
рубки, пов'язані з реконструкцією малоцінних молодняків і похідних
деревостанів тощо).

Стаття 85. Збереження біорізноманіття в лісах

Збереження біорізноманіття в лісах здійснюється їх власниками
та постійними лісокористувачами на генетичному, видовому,
популяційному та екосистемному рівнях шляхом:

1) створення і оголошення в установленому законом порядку на
найбільш цінних лісових ділянках територій та об'єктів
природно-заповідного фонду, розвитку екологічної мережі;

2) виділення, створення і збереження об'єктів цінного
генетичного фонду лісових порід (генетичних резерватів, плюсових
деревостанів і дерев, колекційних лісових ділянок, лісонасінних
ділянок і плантацій, дослідних та випробних культур тощо);

3) недопущення генетичного забруднення генофондів аборигенних
порід та інвазій інтродукованих видів у природні екосистеми;

4) застосування екологічно орієнтованих способів відтворення
лісів та використання лісових ресурсів;

5) забезпечення охорони рідкісних і таких, що перебувають під
загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, рослинних
угруповань, пралісів, інших цінних природних комплексів відповідно
до природоохоронного законодавства.

Глава 16

ОХОРОНА І ЗАХИСТ ЛІСІВ

Стаття 86. Організація охорони і захисту лісів

Організація охорони і захисту лісів передбачає здійснення
комплексу заходів, спрямованих на збереження лісів від пожеж,
незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого
впливу, захист від шкідників і хвороб.

Власники лісів і постійні лісокористувачі зобов'язані
розробляти та проводити в установлений строк комплекс
протипожежних та інших заходів, спрямованих на збереження, охорону
та захист лісів. Перелік протипожежних та інших заходів, вимоги
щодо складання планів цих заходів визначаються центральним органом
виконавчої влади з питань лісового господарства, органами
місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.

Захист лісів від шкідників і хвороб забезпечується шляхом
систематичного спостереження за станом лісів, своєчасного
виявлення осередків шкідників і хвороб лісу, здійснення
профілактики виникнення таких осередків, їх локалізації і
ліквідації.

Охорона і захист лісів може здійснюватись із застосуванням
авіації. Зона авіаційної охорони і захисту лісів визначається
центральним органом виконавчої влади з питань лісового
господарства з урахуванням замовлень власників лісів і постійних
лісокористувачів.

Забезпечення охорони і захисту лісів покладається на органи
виконавчої влади з питань лісового господарства та органи
місцевого самоврядування, власників лісів і постійних
лісокористувачів відповідно до цього Кодексу.

Стаття 87. Обов'язки підприємств, установ, організацій та
громадян, діяльність яких впливає на стан і
відтворення лісів

Підприємства, установи, організації та громадяни відповідно
до законодавства зобов'язані погоджувати свою діяльність, яка
впливає або може впливати на стан і відтворення лісів, з органами
виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань
охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки
Крим, територіальними органами центральних органів виконавчої
влади з питань лісового господарства, охорони навколишнього
природного середовища та іншими органами.

Стаття 88. Установлення заборони на користування лісами

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в
межах своїх повноважень, визначених цим Кодексом, можуть
установлювати заборону або обмеження на відвідування лісів
населенням, а також проведення певних видів робіт на окремих
лісових ділянках на період пожежної небезпеки та під час
проведення заходів боротьби зі шкідниками.

Стаття 89. Здійснення охорони і захисту лісів

Охорону і захист лісів на території України здійснюють:

державна лісова охорона, що діє у складі центрального органу
виконавчої влади з питань лісового господарства, органу виконавчої
влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим,
територіальних органів центрального органу виконавчої влади з
питань лісового господарства та підприємств, установ і
організацій, які належать до сфери його управління;

лісова охорона інших постійних лісокористувачів і власників
лісів.

Державна лісова охорона має статус правоохоронного органу.

Порядок діяльності державної лісової охорони та лісової
охорони визначається положенням, що затверджується Кабінетом
Міністрів України.

Стаття 90. Основні завдання державної лісової охорони

Основними завданнями державної лісової охорони є:

здійснення державного контролю за додержанням лісового
законодавства;

забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок,
захист від шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок
антропогенного та іншого шкідливого впливу.

Стаття 91. Повноваження посадових осіб державної лісової
охорони

Посадові особи державної лісової охорони мають право:

1) безперешкодно обстежувати в установленому законодавством
порядку ліси, що перебувають у власності чи користуванні громадян
і юридичних осіб;

2) перевіряти у встановленому порядку в громадян і юридичних
осіб наявність дозволів та інших документів на використання
лісових ресурсів і користування лісами;

3) складати протоколи та розглядати відповідно до
законодавства справи про адміністративні правопорушення, про
правопорушення у сфері охорони, захисту, використання та
відтворення лісів;

4) зупиняти транспортні засоби та проводити огляд речей,
транспортних засобів, знарядь, добутої в лісі продукції та інших
предметів;

5) у разі неможливості встановлення особи правопорушника
лісового законодавства на місці вчинення правопорушення доставляти
його в органи внутрішніх справ або в органи місцевого
самоврядування для складення протоколу про адміністративне
правопорушення;

6) у разі порушення лісового законодавства вилучати в
установленому законом порядку у громадян і юридичних осіб
документи, добуті лісові ресурси, знаряддя їх добування, а також
транспортні засоби, що були знаряддям правопорушення, та
вирішувати питання про їх подальшу належність і використання;

7) проводити у випадках, встановлених законом,
фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний
засіб для запобігання порушенням у сфері охорони, захисту,
використання та відтворення лісів;

8) викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для
одержання від них усних або письмових пояснень у зв'язку з
порушенням ними лісового законодавства;

9) безперешкодно відвідувати територію і приміщення
підприємств, установ та організацій, які здійснюють добування,
зберігання або перероблення продуктів лісу, з метою здійснення
нагляду за законністю використання лісових ресурсів;

10) визначати за затвердженими таксами і методиками розмір
збитків, завданих лісовому господарству;

11) анульовувати дозволи або інші документи на право
використання лісових ресурсів у випадках порушення лісового
законодавства;

12) приймати рішення про обмеження або заборону господарської
та іншої діяльності;

13) направляти у відповідні державні органи матеріали про
притягнення осіб до дисциплінарної, адміністративної і
кримінальної відповідальності, позови до суду;

14) звертатися до органів прокуратури з клопотанням про
подання позовів до суду про відшкодування втрат лісогосподарського
виробництва, а також повернення самовільно або тимчасово зайнятих
лісових ділянок, строк користування якими закінчився;

15) давати обов'язкові для виконання приписи з питань, що
належать до їх повноважень.

Посадові особи державної лісової охорони можуть мати й інші
повноваження відповідно до закону.

Посадові особи державної лісової охорони забезпечуються
форменим одягом.

Посадові особи державної лісової охорони мають право на
зберігання, носіння і застосування спеціальних засобів та зброї в
порядку, встановленому законодавством, та використовувати
спеціальні транспортні засоби з кольорографічним забарвленням і
написом з емблемою.

Стаття 92. Соціально-правовий захист посадових осіб державної
лісової охорони

Держава гарантує захист честі, гідності, здоров'я, життя,
майна посадових осіб державної лісової охорони і членів їх сімей
від злочинних посягань та інших протиправних дій.

Посадові особи державної лісової охорони підлягають
обов'язковому державному особистому страхуванню в порядку,
встановленому законодавством.

Перелік категорій посадових осіб державної лісової охорони,
які підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню, а
також порядок та умови цього страхування встановлюються Кабінетом
Міністрів України.

Посадові особи державної лісової охорони забезпечуються
службовими жилими приміщеннями відповідно до законодавства.

Шкода, заподіяна знищенням або пошкодженням майна посадової
особи державної лісової охорони чи членів її сім'ї у зв'язку з
виконанням нею службових обов'язків, компенсується в повному
обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним
стягненням цієї суми з винних осіб.

У разі загибелі посадової особи державної лісової охорони у
зв'язку з виконанням нею службових обов'язків сім'ї загиблого або
його утриманцям виплачується одноразова допомога в розмірі
десятирічної заробітної плати загиблого за останньою посадою, яку
він займав, за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України з наступним стягненням цієї
суми з винних осіб.

У разі нанесення посадовій особі державної лісової охорони
тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням нею службових
обов'язків, що перешкоджають надалі займатися професійною
діяльністю, їй виплачується одноразова допомога в розмірі
п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою, яку вона
займала, за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України з наступним стягненням цієї
суми з винних осіб і призначається пенсія за інвалідністю.

У разі нанесення посадовій особі державної лісової охорони
тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням нею службових
обов'язків, що не перешкоджають надалі займатися професійною
діяльністю, їй виплачується одноразова допомога в розмірі
однорічної заробітної плати за рахунок коштів Державного бюджету
України та коштів Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України з
наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

Річна заробітна плата посадової особи державної лісової
охорони, що береться для нарахування розміру одноразової допомоги,
включає всі види грошових виплат, які одержала посадова особа за
час роботи за останньою посадою за рік, що передував рокові
загибелі або ушкодження здоров'я.

За рахунок коштів Державного бюджету України виплачується
різниця між сумою, передбаченою частинами шостою - восьмою цієї
статті, та сумою, встановленою відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ).

Порядок відшкодування шкоди, заподіяної майну, виплати
допомоги в разі загибелі чи отриманні тілесних ушкоджень посадовій
особі державної лісової охорони чи членам її сім'ї встановлюється
Кабінетом Міністрів України.

Глава 17

КОНТРОЛЬ ЗА ОХОРОНОЮ, ЗАХИСТОМ,
ВИКОРИСТАННЯМ ТА ВІДТВОРЕННЯМ ЛІСІВ

Стаття 93. Завдання контролю за охороною, захистом,
використанням та відтворенням лісів

Завданнями контролю за охороною, захистом, використанням та
відтворенням лісів є:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері
охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

2) забезпечення додержання лісового законодавства органами
державної влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями та громадянами;

3) забезпечення додержання лісового законодавства власниками
лісів, постійними і тимчасовими лісокористувачами;

4) запобігання порушенням законодавства у сфері охорони,
захисту, використання та відтворення лісів, своєчасне виявлення
таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення.

Стаття 94. Державний контроль за охороною, захистом,
використанням та відтворенням лісів

Державний контроль за охороною, захистом, використанням та
відтворенням лісів здійснюється Кабінетом Міністрів України,
центральними органами виконавчої влади з питань охорони
навколишнього природного середовища, з питань лісового
господарства, органами виконавчої влади з питань лісового
господарства та з питань охорони навколишнього природного
середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами
центральних органів виконавчої влади з питань охорони
навколишнього природного середовища, з питань лісового
господарства, іншими центральними та місцевими органами виконавчої
влади в межах повноважень, визначених законом.

Стаття 95. Громадський контроль за охороною, захистом,
використанням та відтворенням лісів

Громадський контроль за охороною, захистом, використанням та
відтворенням лісів здійснюється громадськими інспекторами охорони
навколишнього природного середовища.

Повноваження громадських інспекторів визначаються положенням,
що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань
охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 96. Участь громадських природоохоронних організацій у
сфері лісових відносин

Громадські природоохоронні організації у сфері лісових
відносин мають право:

1) брати участь у розробці планів, програм, пов'язаних з
охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів;

2) вільного доступу до інформації про стан лісів та ведення
господарства в них;

3) брати участь у заходах міжнародних неурядових організацій
з питань охорони та відтворення лісів;

4) вносити пропозиції щодо розроблення нормативно-правових
актів з питань ведення лісового господарства та внесення змін до
них;

5) оскаржувати в установленому законом порядку рішення про
відмову чи несвоєчасне надання за запитом інформації про стан
лісів або неправомірне відхилення запиту та його неповне
задоволення.

Діяльність громадських природоохоронних організацій у сфері
лісових відносин здійснюється відповідно до закону на основі їх
статутів.

Стаття 97. Інформування про стан і відтворення лісів

Інформування про стан і відтворення лісів здійснюється
відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12 ) та інших законів.

Глава 18

ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ
ПРОДУКТИВНОСТІ, ПОЛІПШЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ЛІСІВ,
ЇХ ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ ТА ВІДТВОРЕННЯ

Стаття 98. Фінансування заходів з підвищення продуктивності,
поліпшення якісного складу лісів, їх охорони,
захисту і відтворення

Видатки на підвищення продуктивності, поліпшення якісного
складу лісів, їх відтворення і охорони здійснюються за рахунок:

державного бюджету та власних коштів підприємств, установ і
організацій лісового господарства - щодо лісів державної
власності;

місцевого бюджету та власних коштів підприємств, установ і
організацій лісового господарства - щодо лісів комунальної
власності;

власних коштів власників лісів - щодо лісів приватної
власності.

Видатки на зазначені заходи можуть здійснюватися за рахунок
інших джерел, не заборонених законом.

Видатки на підвищення продуктивності, поліпшення якісного
складу лісів державної і комунальної власності, їх охорону, захист
і відтворення фінансуються шляхом цільового виділення коштів
державного та місцевих бюджетів для реалізації загальнодержавних,
державних і регіональних (місцевих) програм ведення лісового
господарства.

Порядок використання коштів, що виділяються з Державного
бюджету України на ведення лісового господарства, встановлюється
Кабінетом Міністрів України.

Порядок використання коштів, що виділяються з місцевого
бюджету на ведення лісового господарства, встановлюється
відповідними органами місцевого самоврядування.

Глава 19

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЗАХОДІВ
ЩОДО РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ

Стаття 99. Економічне стимулювання заходів щодо розширеного
відтворення лісів

Держава здійснює економічне стимулювання заходів щодо
розширеного відтворення лісів, зокрема шляхом:

компенсації витрат власникам лісів і лісокористувачам при
впровадженні ними заходів щодо розширеного відтворення лісів;

застосування прискореної амортизації основних фондів
землеохоронного, лісоохоронного та природоохоронного призначення.

Компенсація витрат проводиться за рахунок коштів Державного
бюджету України та місцевих бюджетів відповідно до
загальнодержавних, державних і регіональних (місцевих) програм.

Підставою для розгляду питання про економічне стимулювання
заходів щодо розширеного відтворення лісів є заява чи клопотання
власників лісів і лісокористувачів до органів виконавчої влади чи
органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням лісової
ділянки.

Порядок економічного стимулювання впровадження заходів щодо
розширеного відтворення лісів встановлює Кабінет Міністрів
України.

Глава 20

ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ, ВИКОРИСТАННЯ
ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ НА ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЯХ ЗЕМЕЛЬ

Стаття 100. Особливості охорони, захисту, використання та
відтворення лісів на землях природно-заповідного
фонду

Порядок охорони, захисту, використання та відтворення лісів
на землях природно-заповідного фонду визначається відповідно до
Закону України "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ),
цього Кодексу та інших актів законодавства.

Стаття 101. Особливості охорони, захисту, використання та
відтворення лісів на землях оборони

Ліси, розташовані на землях оборони, призначені для
розміщення і постійної діяльності військових частин, установ,
військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних
Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до
закону.

Охорона, захист, використання та відтворення лісів на землях
оборони проводяться спеціалізованими лісогосподарськими
підрозділами з урахуванням режиму цих територій в порядку,
встановленому Законом України "Про використання земель оборони"
( 1345-15 ), цим Кодексом та іншими актами законодавства.

Стаття 102. Особливості охорони, захисту, використання та
відтворення лісів на земельних ділянках зон
відчуження та безумовного (обов'язкового)
відселення, що зазнали радіоактивного забруднення

Охорона, захист, використання та відтворення лісів на
земельних ділянках зон відчуження та безумовного (обов'язкового)
відселення, що зазнали радіоактивного забруднення, здійснюються в
порядку, встановленому Законом України "Про правовий режим
території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ), цим Кодексом та іншими
актами законодавства.

Лісовий калькулятор v3.2


Расчёт постава пил. Вкл/выкл подсказку
Диаметр бревна см
Центр постава A мм
Полотно пилы мм
Уширение на сторону мм
X — проставка, мм
C — толщина доски, мм
Y — ширина доски, мм
 
Х
C
Y
1
2
3
4
5
6
7

Ширина постава ХХХ.Х ММ
Смещение постава S ХХХ.Х ММ
Горбыль Z ХХХ.Х ММ

  © www.ecodrev.ru

Пропозиціїhttp://www.uabio.org/
iec-expo.com.ua
www.nltu.org.ua
hptu14.com.ua
galexpo.com.ua
galexpo.com.ua
agroexpo.in.ua/biotoplivo
тут може бути ваша реклама