Довідник деревообробника — Wood-Info.org

Інформаційно-довідкова система включає документи з питань деревообробки та будівництва (ДБН, ДСТУ, СНиП, ГОСТ, ВСН, організаційно-розпорядчі документи Держбуду України та інших міністерств і відомств, довідкові матеріали, книги, словники), які носять інформаційно-довідковий характер.

Нові вимоги щодо сертифікації продукції деревообробки та деревообробного обладнання зарубіжного виробництва.

Сертифікація деревообробного обладнання проводиться органом з сертифікації продукції у відповідності з ДСТУ 3423-94 «Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції». Цей стандарт встановлює загальні вимоги щодо порядку проведення сертифікації продукції, процесів та послуг в Системі сертифікації УкрСЕПРО.

Під час сертифікації перевіряються характеристики (показники) продукції і застосовуються методи випробувань, які дозволяють:

• провести ідентифікацію продукції, в тому числі перевірити належність до класифікаційної групи, відповідність технічної документації, походження, приналежність до даної партії та ін.;

• повно і вірогідно підтвердити відповідність продукції заданим вимогам.

У нормативних документах на продукцію, які застосовуються під час обов’язкової сертифікації, в спеціальному розділі або через посилання на інший нормативний документ повинні встановлюватись методи, умови, обсяг і порядок випробувань для підтвердження відповідності до технічних вимог. Слід встановлювати вимоги щодо показників точності вимірювань та випробувань, що забезпечують зіставлення результатів, які отримані різними випробувальними лабораторіями. Якщо послідовність проведення випробувань впливає на результати випробувань, вона має бути наведена.

Для проведення сертифікації продукції в Системі заявник подає до акредитованого органу з сертифікації продукції заявку по відповідній формі. Орган з сертифікації розглядає заявку і не пізніше одного місяця після її отримання сповіщає заявника про своє рішення, яке повинно вміщати основні умови сертифікації.

Випробування продукції з метою сертифікації проводяться випробувальною лабораторією, що акредитована в Системі на право проведення видів випробувань передбачені нормативними документами на продукцію, або на право проведення випробувань цієї продукції.

Заявник надає зразки (проби) продукції для випробувань та технічну документацію на них. Склад технічної документації встановлюється органом з сертифікації.

Випробування продукції, що імпортується, проводяться випробувальними лабораторіями, які акредитовані в Системі, виключаючи випадки, коли існує угода взаємного визнання результатів випробувань.

За позитивних результатів протоколи випробувань передаються органу з сертифікації продукції і в копії — заявнику.

У разі отримання негативних результатів хоча б по одному з показників, випробування з метою сертифікації припиняються, інформація про негативні результати поступає заявнику та органу з сертифікації продукції.

Сертифікат відповідності видається виключно органом з сертифікації продукції.

Сертифікат видається на одиничний виріб, на партію продукції або на продукцію, що випускається підприємством серійно протягом терміну, встановленого ліцензійною угодою.

Орган з сертифікації продукції має право проведення випробувань продукції зарубіжного виробництва.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 446 затверджені нові правила і Порядок митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов'язковій сертифікації в Україні (далі – контрольовані товари). Цей Порядок визначає механізм митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України.

Митне оформлення контрольованих товарів з метою вільного обігу на митній території України без сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності) може здійснюватися на підставі відповідного рішення органу із сертифікації за формою згідно з додатком 1 у разі:

– ввезення товарів в кількості, яка є недостатньою для проведення сертифікації;

– коли під час проведення випробувань руйнівними методами товари будуть повністю знищено або зруйновано до рівня неможливості застосування за призначенням;

– ввезення як дослідні зразки для проведення досліджень чи випробувань з метою визначення відповідності продукції обов'язковим вимогам нормативних документів та нормативно-правових актів з питань підтвердження відповідності;

– коли за результатами досліджень проб, зразків та/або розгляду техніко-технологічних або товаросупровідних документів проведення сертифікації товарів (за винятком транспортних засобів) потребує виконання інженерно-технічних робіт (установка, монтаж, налагодження тощо) на місці експлуатації після завершення митного оформлення;

– звезення вузлів, агрегатів та частин, призначених для промислового складання підприємствами з виробництва транспортних засобів: тракторів коліс­них для перевезення напівпричепів (сідельних тягачів), автобусів, лег­кових автомобілів, вантажних авто­мобілів та автомобілів спеціального призначення за кодами товарних позицій 8701 20, 8702-8705 згідно з УКТЗЕД, сертифікація яких проводиться після завершення митного оформлення;

– ввезення кузовів та шасі транспортних засобів (нових і таких, що були у користуванні) за кодами товарних пози­цій 8706 00, 8707 згідно з УКТЗЕД, які підлягають обов'язковій сертифікації як зібрані транспортні засоби та сертифікація яких проводиться після завершення митного оформлення.

Митне оформлення контрольованих товарів з метою вільного обігу на митній території України завершується в разі падання сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності) та наявності в Єдиній автоматизованій Інформаційній системі Держмитслужби інформації про те, що контрольовані товари включено до Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції.

Дія сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності) поширюється на:

– усі партії контрольованого товару, що над­ходять (надсилаються) на адресу одного власника або одержувача протягом строку дії сертифіката відповідності (свідоцтва про ви­знання відповідності), якщо в ньому зазначено, що контрольований товар випускається серійно та його назва, тип, вид, марка та ви­робник, зазначені у сертифікаті відповід­ності (свідоцтві про визнання відповідності), відповідають назві, типу, виду, марці та ви­робнику, зазначеним у товарно–транс­портних документах на перевезення та доку­ментах, які використовуються для визначення вартості товару;

– певну партію контрольованого товару, якщо в сертифікаті відповідності (свідоцтві про визнання відповідності), виданому на ім’я одного власника або одержувача, на­вeдено інформацію про цю партію контрольованого товару із зазначенням виробника, наз­ви, типу, виду, марки, розміру і товарно-транспортних документів та документів, які використовуються для визначення вартості товару;

– контрольований товар, що постачається трубопровідним транспортом за одним актом приймання-передачі протягом строку, необхідного для переміщення контрольованого товару в обсязі, зазначеному в акті.

Митне оформлення контрольованих товарів з метою вільного обігу на митній території України не може бути завершене в разі, коли:

– в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби відсутня інформа­ція про включення контрольованого товару до Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції або міститься інформація про скасування, анулювання чи призупинення дії сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності) на зазначений товар;

– строк дії сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності) закінчився; органом із сертифікації прийнято рішення про відмову у видачі сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відпо­відності) у зв’язку з невідповідністю контро­льованого товару обов’язковим вимогам нор­мативних документів та нормативно–право­вих актів України з питань підтвердження відповідності.

У разі наявності рішення органу із серти­фікації (за формою згідно з додатком 1) про відмову у видачі сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності) у зв’язку з невідповідністю контрольованого товару обов’язковим вимогам нормативних документів та нормативно-правових актів Ук­раїни з питань підтвердження відповідності власник або одержувач контрольованого то­вару протягом 60 днів з дня прийняття тако­го рішення повинен вивезти за межі митної території України контрольований товар під митним контролем митного органу, у зоні ді­яльності якого цей товар перебуває, або за­явити контрольований товар у митний ре­жим знищення або руйнування в установленому законодавством порядку.

Для проведення сертифікації контрольованого товару, який перебуває під митним контролем, може проводитися відбір проб або зразків товару в установленому законодавст­вом порядку. Для цього власник або одержувач контрольованого товару звертається до митного органу з письмовою заявою довіль­ної форми про надання дозволу на видачу проб або зразків на підставі довідки органу із сертифікації про укладення договору на про­ведення робіт із сертифікації контрольованого товару між його власником або одержувачем та органом із сертифікації (додаток 2).

У разі знищення відібраних проб або зраз­ків контрольованого товару чи їх руйнування до рівня неможливості застосування за при­значенням під час проведення робіт із серти­фікації власник або одержувач контрольова­ного товару письмово повідомляє про це мит­ний орган і подає акт про зни­щення (руйну­вання), складений органом із сертифікації. При цьому кількість контрольованого товару у вантажній митній деклара­ції зазначається з урахуванням виданих проб або зразків.

Лісовий калькулятор v3.2


Расчёт постава пил. Вкл/выкл подсказку
Диаметр бревна см
Центр постава A мм
Полотно пилы мм
Уширение на сторону мм
X — проставка, мм
C — толщина доски, мм
Y — ширина доски, мм
 
Х
C
Y
1
2
3
4
5
6
7

Ширина постава ХХХ.Х ММ
Смещение постава S ХХХ.Х ММ
Горбыль Z ХХХ.Х ММ

  © www.ecodrev.ru

Пропозиціїhttp://www.uabio.org/
www.nltu.org.ua
hptu14.com.ua
yushchyshyn.com.ua
тут може бути ваша реклама
тут може бути ваша реклама
тут може бути ваша реклама
тут може бути ваша реклама